Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa ulicy Ułańskiej oraz parkingu dla samochodów osobowych w Żninie - etap I

Nr sprawy: DRI.271.2.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Budowę ulicy Ułańskiej oraz parkingu dla samochodów osobowych w Żninie - etap I

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Ułańskiej oraz parkingu dla samochodów osobowych w Żninie - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Ułańskiej oraz parkingu dla samochodów osobowych w Żninie - etap I, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załączonej dokumentacji projektowej, polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni, ciągów pieszych oraz jezdni manewrowych, stanowisk postojowych i zjazdów do posesji, a także wykonaniu robót elektrycznych polegających na rozbudowie oświetlenia drogowego na parkingu dla samochodów osobowych i przebudowie istniejących urządzeń energetycznych, oraz wykonaniu odwodnienia projektowanych nawierzchni. Zamówienie obejmuje budowę:

 • ulicy Ułańskiej na odcinku od km 0+000 (od skrzyżowania z ulicą Towarową) do km 0+293,70 (do ulicy Zamkniętej);

 • parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 995, dla 97 pojazdów.

 1. Zakres branży drogowej : ULICA UŁAŃSKA: - wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu starobruk ( wg załączonego projektu zamiennego) o szerokości 6,00 m - długości 293,70 m; - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej starobruk, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy; - wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej starobruk, o szerokości zmiennej od 0,20 m do 2,00 m obustronnie - na odcinku od km 0+000 do km 0+100,00 (chodnik pomiędzy krawężnikiem, a granicą działki drogowej), oraz o szerokości 2,00 m po stronie lewej - na odcinku od km 0+100,00 do km 0+244,00 i o szerokości 1,50 m po stronie lewej - na odcinku od km 0+244,00 do km 0+284,25. Należy dokonać regulacji wysokościowej znajdujących się w pasie drogowym włazów kanalizacyjnych, skrzynek, zasuw oraz hydrantów.

PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działce nr 995: - wykonanie 2 jezdni manewrowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu starobruk ( wg załączonego projektu zamiennego) o szerokości 5,00 m - długości 113,75 m i 144,50 m; - wykonanie 91 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 m x 5,00 m, oraz 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,75 m x 5,00 m, o nawierzchni z płyt ażurowych (wypełnionych trawą). Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zostały zaprojektowane w oparciu o wykonane badania geotechniczne gruntu.

 1. BRANŻA ELEKTRYCZNA. Niniejszy projekt branżowy obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego parkingu samochodów osobowych oraz przebudowę fragmentów uzbrojenia energetycznego poprzez: - budowę linii kablowej oświetleniowej typu YAKY 4*16 mm2 ; - montaż 4 szt. słupów i opraw oświetlenia drogowego; - przebudowę słupa krańcowego linii napowietrznej nn 0,4 kV; - osłonięcie istn. kabli energetycznych; - przestawienie istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowaną geometrią drogową - słupy i kable (w ulicy Ułańskiej i Św. Floriana), poza projektowaną jezdnię.

 2. KANALIZACJA DESZCZOWA. Przedmiotem niniejszego projektu branżowego jest budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami od wpustów ulicznych w celu odwodnienia projektowanej ulicy i parkingu. Zakres tego opracowania obejmuje budowę: · kanału głównego - Ø 0,30 m L= 245.5m; . wpustów ulicznych typowych Ø 0,50m - 14 szt. wraz z przykanalikami deszczowymi Ø 0,20m; · studni kanalizacyjnychØ 0.6m - 1 szt.; · studni kanalizacyjnych Ø 1.0m -13 szt. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzenia stanu technicznego istniejącej częściowo kanalizacji deszczowej. W przypadku konieczności przebudowy zamawiający zleci niezbędne roboty zleceniem dodatkowym.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: ulica Ułańska: - pieszo - jezdnia 1.847,00 m2, - zjazdy do posesji 40,20 m2, - chodniki 545,00 m2. Razem 2.432,20 m2. parking na działce nr 995: - jezdnie manewrowe 1.301,00 m2, - stanowiska postojowe 1.261,00 m2. Razem 2.562,00 m2.

 

UWAGI KOŃCOWE.

 • Odwóz nadmiaru ziemi i materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km.

 • Po linii wykopów - pełna wymiana gruntu na piasek.

 • Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

 • Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, których posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczęcie i zakończenia robót.

 • Inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewów.

 • Przedmiot zamówienia nie obejmuje docelowej organizacji ruchu.

Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem zamówienia zawierają załączone przedmiary robót, projekty i szczegółowe specyfikacje techniczne.

Uwaga: Ewentualne odwodnienie wykopów (Lp.2.4 przedmiaru robót na kanalizację deszczową) nie należy wyceniać jako oddzielną pozycję w kosztorysie ofertowym. Stanowić one będą roboty towarzyszące, które wykonawca winien przewidzieć w koszcie całego zadania.

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM: - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - W zakresie Wykonawcy będzie pełna obsługa geodezyjna. - Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić do zatwierdzenia uzgodniony z administratorem drogi - Gminą Żnin, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. 4.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Budowa ulicy św. Floriana w Żninie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał minimum jedno zadanie związane z budową parkingu na minimum 80 stanowisk i ulicy o pow. utwardzonej min. 1500m2 lub placu postojowego o pow. min. 2500,00 m2 i ulicy o pow. utwardzonej min. 1500,00 m2 i obejmujące w swym zakresie roboty związane z odwodnieniem poprzez budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i utwardzenia nawierzchni z elementów betonowych typu kostka betonowa, płyty betonowe ażurowe.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg załącznika nr 8 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami branżowymi - co najmniej po jednej osobie, tj. a/ kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie dróg, b/ kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c/ kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ , wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - wg załącznika nr 7 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

 2. Kopia dowodu wpłaty wadium.

 3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem siły wyższej lub wystąpienia trudności technologicznych podczas realizacji robót związanych z warunkami gruntowo-wodnymi.

 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP nr 21416 – 2012 w dniu 23.01.2012
 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 90.KB) 2012-01-23 15:42:43 90.KB 557 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 306KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 15:19:53 306KB 565 razy
2 5_sst_floriana_uÄa (, 2.5MB) 2012-01-23 15:38:33 2.5MB 3 razy
3 1_przedmiary.zip (ZIP, 478KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 15:51:36 478KB 553 razy
4 2_kosztorysy.zip (ZIP, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 15:51:36 107KB 572 razy
5 3_projekt_parking.zip (ZIP, 47.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 15:51:36 47.MB 592 razy
6 5_sst.zip (ZIP, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 15:51:36 2.5MB 556 razy
7 4_projekt_wykonawczy.zip (ZIP, 7.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 15:51:36 7.7MB 547 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja.pdf (PDF, 412KB) 2012-01-27 11:56:26 412KB 1011 razy
2 Wyjaśnienia.pdf (PDF, 913KB) 2012-01-27 11:56:26 913KB 1018 razy
3 Modyfikacja_30012012.pdf (PDF, 318KB) 2012-01-30 15:00:19 318KB 960 razy
4 Pytania_30012012.pdf (PDF, 363KB) 2012-01-30 15:00:19 363KB 987 razy
5 odpowiedz na pytania ułańska_02022012.pdf (PDF, 61.KB) 2012-02-02 11:42:09 61.KB 812 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.pdf (PDF, 649KB) 2012-02-17 09:03:43 649KB 743 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 23-01-2012 15:10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 04-06-2012 12:55:32