Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Żnin z transportem i przetrzymaniem w schronisku dla zwierząt bezdomnych

 

Nr sprawy: DRI.271.1.2012

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Żnin z transportem i przetrzymaniem w schronisku dla zwierząt bezdomnych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Żnin z transportem i przetrzymaniem w schronisku dla zwierząt bezdomnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujący zakres: A) wyłapywanie zwierząt bezdomnych na telefoniczne zgłoszenie dokonane przez Urząd Miejski w Żninie: · całodobowe przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych; · podejmowanie interwencji w dniu zgłoszenia a w wypadku zwierząt agresywnych i stwarzających zagrożenie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; · odławianie zwierząt przy użyciu urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz nie zadających cierpienia odławianym zwierzętom; B) Przewiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska lub innego wskazanego przez Urząd Miejski w Żninie miejsca · transport wyłapanych zwierząt przy spełnieniu warunków określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 - tekst jednolity ze zmianami); C) Przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymanie ich do czasu wydania do adopcji lub konieczności uśpienia w przypadkach niebezpiecznej agresji lub choroby związanej z cierpieniem zwierzęcia · zapewnienie wyżywienia i opieki zwierzętom przewiezionym do schroniska · zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom przyjętym do schroniska, obejmującej m. in.: 14-dniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie, w razie potrzeby leczenie, dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, trwałego znakowania, w przypadkach drastycznych (niebezpieczna agresja, choroba w przypadku których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem) uśpienie zwierzęcia; · traktowanie zwierząt w sposób humanitarny; · prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie kart zawierających szczegółową charakterystykę zwierzęcia przyjętego oraz przebiegu jego pobytu i wykonanych zabiegów weterynaryjnych; · przedkładanie comiesięcznych informacji o stanie ilościowym zwierząt przyjętych i przebywających w schronisku, zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny; · pobieranie opłat w wysokości kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia w schronisku od właścicieli odbierających je ze schroniska w przypadku gdy zwierze znalazło się tam na skutek zaniedbań właściciela; Zamawiający wymaga aby w/w usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 - tekst jednolity ze zmianami), wraz z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str.1) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. spełniają wymogi określone ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 - tekst jednolity ze zmianami) oraz wynikające z przepisów odrębnych,

  2. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych wydana na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 1342 - tekst jednolity ze zmianami).

 

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówień tj. posiadającymi kwalifikacje do transportu zwierząt oraz posiadającymi kwalifikacje do obsługi zwierząt w czasie transportu.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem , pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 11.01.2012r. - numer ogłoszenia: 114832012.
 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 63.KB) 2012-01-12 08:48:58 63.KB 607 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ schronisko.pdf (PDF, 228KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-12 08:48:58 228KB 210 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.pdf (PDF, 355KB) 2012-01-23 09:51:20 355KB 645 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 12-01-2012 08:48:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-03-2014 12:59:28