Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2012 r.

DRI.271.24.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2012r
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żninie , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3031301, faks 052 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2012r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tj.

1) Usuwanie nieczystości stałych z koszy ulicznych odbywa się we wszystkie dni tygodnia (prócz niedziel i świąt), kosze usytuowane przy ulicach: 700-lecia, Potockiego, Parkowa, Sądowa, Szkolna, Pl.Wolności, Ogrodowa, Śniadeckich, Kościuszki, Aliantów, Browarowa, Mickiewicza, 1000-lecia, Wodna, Rychlewskiego, Kopernika, Żytnia, Pocztowa, Podmurna, Sienkiewicza, Średnia, Towarowa, Kl. Janickiego, Św. Floriana, Gnieźnieńska, Jasna, Składowa, park nad j. Małym, park przy ul. Kościuszki, park przy ul. Towarowej, park nad rz. Gąsawką, Lewandowskiego, Browarowa.

2) Usuwanie nieczystości stałych z koszy na pozostałych ulicach miasta nie wyszczególnionych w pkt. 1 odbywać winno się w miarę potrzeb (decyduje o tym zapełnienie koszy do 2/3 ich pojemności) nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu.

3) Usuwanie nieczystości stałych z koszy usytuowanych w parkach winno odbywać się: -w okresie wiosenno-letnim - we wszystkie dni tygodnia (jak w pkt.1), -w okresie jesienno-zimowym- w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu.

4) Usuwanie odpadów z koszy usytuowanych na terenie miasta i w parkach winno odbywać się zawsze przed wszystkimi dniami świątecznymi i niedzielami w ciągu całego roku, na który została zawarta umowa, niezależnie od ustaleń w pkt 1,2,3.

5) Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta w dni świąteczne : 1 i 6 styczeń, Niedziela Palmowa, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 1-3 maj, Boże Ciało, 15 sierpień, 1 listopad, 11 listopad, Złota Niedziela, Święta Bożonarodzeniowe oraz w czasie imprez odbywających się na terenie miasta Żnina : Zawody motorowodne, Targi Rolne, Jesień na Pałukach, Dożynki, Dzień Dziecka, Dni Żnina i Święto Patrona Miasta św. Floriana.

6) Dbanie o czystość pojemników na odpady stałe (kosze uliczne i parkowe).

7) Całkowita wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw w okresie wiosennym - place zabaw; ul. Składowa, w parku przy ul. Kościuszki, a ul. Sienkiewicza.

8) Ilość koszy wg inwentaryzacji - 436 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.51.32.00-8, 90.91.40.00-7, 90.51.13.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.01.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez Burmistrza Żnina. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pok. nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr: 428948 – 2011 w dniu 16.12.2011r.
 

Żnin, dn. 16.12.2011r.

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - 2012.pdf (PDF, 232KB) 2011-12-16 11:27:51 232KB 3 razy
2 16_12_2011_11_30_11_SIWZ - 2012.pdf (PDF, 232KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-16 11:30:11 232KB 145 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_siwz.pdf (PDF, 234KB) 2011-12-23 09:53:20 234KB 677 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyniku.pdf (PDF, 373KB) 2011-12-30 08:38:14 373KB 754 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 16-12-2011 11:27:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 30-12-2011 08:38:14