Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Etap IV - KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ

Żnin, dnia 25 sierpnia 2011 rok.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie inwestycyjne pn.

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE

ETAP IV - KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul, 700 - lecia 36 ,88-400 Żnin, woj. kujawsko -pomorskie, tel.052 3032910, faks 052 3031920 .

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl, www.mops-znin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE - ETAP IV KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - dostosowanych do wielkości pomieszczeń - typu Split firmy Saunier Duval lub równoważnych, o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia wraz z podłączeniem urządzeń klimatyzacyjnych do gniazd elektrycznych, w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Wykaz pomieszczeń:

- pokój nr 1.5 - pokój nr 1.6 - pokój nr 2.5 - pokój nr 2.6

- pokój nr 2.7 - pokój nr 3.4 - pokój nr 3.5 - pokój nr 3.6 - pokój nr 4.5 - pokój nr 4.6 - pokój nr 4.7.

 

Rzuty pomieszczeń pokazano w załączniku nr 8 SIWZ.

 

Wykaz robót zgodny z załączonym opisem robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39 71 72 00 -3 Urządzenia klimatyzacyjne

45 33 12 20 - 4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie prac - po podpisaniu umowy.

Całkowite zakończenie prac - do 25 października 2011 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 i 2 SIWZ,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)
Informacja dotycząca realizacji zadania - załącznik nr 4 do SIWZ .

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.2.3) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej : nie

IV.2.4) Czy przewiduje się dynamiczny system zakupów: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 ŻNIN.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02 września 2011 roku, godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 ŻNIN, pokój nr 1 piętro I - Sekretariat.

IV.4.3) Termin otwarcia ofert: 02 września 2011 roku ,godzina 10,15, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 ŻNIN, pokój nr 5 piętro I.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ogłoszenie zostało opublikowane pod nr: 259552 – 2011 w dniu 25.08.2011r.

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żninie

Maria Bursztyńska

 

Żnin, dnia 25 sierpnia 2011 roku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przebudowa -IV etap klimatyzacja.pdf (PDF, 91.KB) 2011-08-26 08:11:41 91.KB 545 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIZW - Klimatyzacja.pdf (PDF, 280KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-26 08:11:41 280KB 437 razy
2 Załącznik_nr_8.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-26 08:13:43 1.0MB 133 razy
3 Sprostowanie błędu pisarskiego w SIWZ.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-26 13:51:02 55.KB 122 razy
4 Odpowiedź.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-31 13:33:39 63.KB 111 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (PDF, 182KB) 2011-09-06 14:30:12 182KB 1146 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 26-08-2011 08:11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Bursztyńska 25-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 06-09-2011 14:30:12