Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja ul. Polnej w Żninie na długości 0,600 km
Przetarg unieważniony

Nr sprawy: dri.271.16.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

na zadanie inwestycyjne pn.

„Modernizacja ul. Polnej w Żninie na długości 0,600 km”


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żninie , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3031301, faks 052 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Polnej w Żninie na długości 0,600 km.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje modernizację ul. Polnej w Żninie polegającej na wykonaniu nawierzchni z płyt bet. drogowych (kwadratowych) grub. 15 cm na powierzchni ca 2650 m2. Konstrukcja ulicy: a. roboty ziemne - koryto drogi na głębokości 0,30 m, b. warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm, c. ułożenie na ławie bet. korytek ściekowych, d. ława bet. pod rury na zjazdach, e. krawężniki bet. bez ław - opornik, f. nawierzchnia z płyt drogowych bet. kwadratowych gr. 15 cm (materiał Inwestora). Zasadniczym zadaniem modernizowanej ulicy jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni. Obramowanie ulicy krawężnikiem betonowym 12x25 cm - opornik ustawiony na podsypce piaskowej, zaniżony na wjazdach do normatywnej wysokości. Odwodnienie ulicy realizowane będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Elementy betonowe winny posiadać atest, aprobatę techniczną lub inny dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiału do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie drogi winien wynosić 1,0 przy grubości warstwy 0,5 m pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Wywóz urobku na odl. do 3 km wraz z rozplantowaniem w miejscu wywozu przez Wykonawcę robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 6 w zakresie zwiększenia powierzchni utwardzenia drogi w przypadku posiadania wolnych środków finansowych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 77.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·        Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·        Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·        Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·        Wymagane jest dysponowanie osobą o uprawnieniach drogowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·        Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja dotycząca realizacji zamówienia (zał. nr 5), 2. kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, bądź nieprzewidzianych zdarzeń losowych dopuszcza się możliwość aneksowania terminu zakończenia robót

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88 - 400 Żnin, pok. 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88 - 400 Żnin, pok. 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem 167287 – 2011 w dniu 16.06.2011 r.

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zmiana ogłoszenia.pdf (PDF, 60.KB) 2011-06-22 15:13:57 60.KB 545 razy
2 unieważnienie.pdf (PDF, 49.KB) 2011-08-30 11:46:17 49.KB 561 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ul._Polna__siwz.pdf (PDF, 262KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-16 12:25:42 262KB 569 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 66.KB) 2011-06-22 15:13:57 66.KB 1009 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 16-06-2011 12:25:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 30-08-2011 12:52:10