Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”


Numer ogłoszenia: 13.47.18-2011 data zamieszczenia: 30.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie,

ul. 700-lecia 36, 88- 400 Żnin,

województwo kujawsko- pomorskie,

tel. 52 3032910, faks 52 3032920

adres strony internetowej zamawiającego www. mops-znin.pl

E-mail:[email protected]

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” , Priorytet VII PO KL, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia zawodowego oraz usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla uczestników projektu systemowego MOPS w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII:

 1. kursu opiekunki środowiskowej w ilości 120 godzin dydaktycznych (w tym: 40 godzin teorii + 80 godzin zajęć praktycznych) dla 13 osób

 2. kursu opiekunki dziecięcej w ilości 120 godzin dydaktycznych (w tym: 40 godzin teorii + 80 godzin zajęć praktycznych) dla 7 osób

 3. kursu kucharza małej gastronomii w ilości 120 godzin dydaktycznych ( w tym 40 godzin teorii + 80 godzin zajęć praktycznych) dla 11 osób

 4. kursu bukieciarstwa w ilości 70 godzin dydaktycznych ( w tym: 10 godzin teorii i 60 godzin zajęć praktycznych) dla 6 osób

 5. kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej w ilości 100 godzin dydaktycznych ( w tym: 68 godzin teorii + 32 godzin zajęć praktycznych) dla 5 osób

 6. kursu obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem w ilości 30 godzin dydaktycznych ( w tym 5 godzin teorii + 25 godzin zajęć praktycznych) dla 2 osób

 7. kursu fryzjerki w ilości 150 godzin dydaktycznych ( w tym 30 godzin teorii +120 godzin zajęć praktycznych) dla 9 osób

 8. kursu kierowcy -operatora wózków widłowych w ilości 67 godzin dydaktycznych (w tym: 47 godzin teorii + 20 godzin zajęć praktycznych) dla 12 osób

 9. kursu murarza- tynkarza w ilości 150 godzin dydaktycznych ( w tym 30 godzin teorii + 120 godzin zajęć praktycznych) dla 1 osoby

 10. kursu posadzkarz- płytkarz w ilości 150 godzin dydaktycznych ( w tym: 30 godzin teorii + 120 godzin zajęć praktycznych) dla 1 osoby

 11. kursu malarz - tapeciarz w ilości 150 godzin dydaktycznych ( w tym: 30 godzin teorii + 120 godzin zajęć praktycznych) dla 1 osoby

 12. kurs palacza co w ilości 46 godzin dydaktycznych ( w tym:40 godzin teorii +6 godzin zajęć praktycznych ) dla 1 osoby

 13. Treningu umiejętności społecznych - .”Szkoła dla Rodziców” pn. „ Jak mówić,  żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” w ilości 40 godzin zajęć dydaktycznych dla 12 osób

 14. Treningu umiejętności życiowych w ilości 25 godzin dydaktycznych dla 12 osób

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV

CPV:80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego

CPV: 80570000 - 0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.8) Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

II.1.9) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 30 listopada 2011 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Oświadczenie że, Wykonawca spełnia warunki art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ

III.2.2) Wiedza i doświadczenie. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kursów zawodowych i treningów odpowiadających tematyką przedmiotowi zamówienia .

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ .

III.2.3) Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż posiada własny potencjał techniczny lub ma możliwość korzystania z potencjału technicznego innych podmiotów. Ponadto wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wykształcenie kierunkowe związane z tematyką kursu zawodowego, co do treningów- przygotowanie psychologiczne i pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego w okresie ostatnich 3 lat min. 1 kursu zawodowego, treningu według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.

III.2.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę ofert, oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie: spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/wymienione warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.3) Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.2)

  1. Formularz oferty ( wzór zał. Nr 2 do SIWZ)

  2. Program kursu zawodowego, treningu (wzór - zał. nr 6 do SIWZ)

  3. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia do wykonania podwykonawcom (wzór -zał. nr 7 do SIWZ)

  4. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

  5. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy).

  6. Certyfikaty jakości usług (o ile Wykonawca je posiada) wydane przez instytucje do tego uprawnione

 

III.4) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www. mops-znin.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 , 88 - 400 Żnin, pokój Nr 1 II piętro

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 07 czerwiec 2011 roku godzina 10.00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, pokój Nr 1 (Sekretariat) I piętro

IV3.3) Warunki otwarcia ofert : otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2011 r. o godzinie 10.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36, pokój Nr 5, I piętro. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert to członkowie Komisji przetargowej i Wykonawcy którzy złożyli oferty. Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.

IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności nie skompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej lub przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę środków odwoławczych) 2.Zmiany w kadrze dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona Wykonawca musi przedstawić nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ 3.Zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w SIWZ 4.Zmiany harmonogramu zajęć- w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego. 5.Zmiany ilości osób kierowanych na szkolenie.

IV.4.1) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII.

IV.4.2) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_przetargu_2011.doc (DOC, 143KB) 2011-05-30 14:39:11 143KB 583 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik__nr_5_do_siwz.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 35.KB 4 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 238KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:39:11 238KB 6 razy
3 zalacznik__nr_9_do_siwz.doc (DOC, 25KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 25KB 4 razy
4 umowa_zal._nr._3.doc (DOC, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 155KB 4 razy
5 opis_przedmiotu_zamowienia_-_zal._nr_1do_siwz.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 23.KB 4 razy
6 zalacznik_nr_8_do__siwz.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 26.KB 5 razy
7 zalacznik__nr_4__do_siwz.doc (DOC, 33KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 33KB 5 razy
8 zalacznik_nr6_do_siwz.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 44KB 4 razy
9 zalacznik_nr_7_do_siwz.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 30.KB 4 razy
10 zalacznik_nr_2__do_siwz.doc (DOC, 57KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:40:44 57KB 4 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_przetargu.doc (DOC, 129KB) 2011-06-16 13:10:03 129KB 588 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 960KB) 2011-07-01 11:45:09 960KB 640 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 30-05-2011 14:39:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kociołkowska 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 01-07-2011 11:45:35