Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie [Symbol dokumentu: DRI.271.2.2011]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. na zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żninie , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3031301, faks 052 3031103.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie w zakresie: SIEĆ WODOCIĄGOWA - istniejące sieci wodociągowe wykonane z rur żeliwnych należy wymienić na przewody z rur PE HD o średnicy 110mm, przyłącza z rur PE o średnicy 32 i 40mm. Wymiana przyłączy wodociągowych obejmuje odcinek od projektowanego przewodu rozdzielczego w ulicy do zestawu wodomierzowego, zainstalowanego w piwnicach budynków mieszkalnych. Trasy wymienianych przyłączy wodociągowych powinny pokrywać się z trasą przewodów istniejących z dopuszczalnym odchyleniem w granicach +/- 0,30m. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę sieci wodociągowej w Placu Wolności: a) kontynuacja robót I etapu, realizowanego w 2008/2009r. - sieć dł. 104,50mb, przyłącza łącznej dł. 36mb/6 szt, b) rozpoczęcie II etapu - sieć dł. 184,9 mb, przyłącza 163,6mb/11 szt. Łącznie do wykonania - sieć wodociągowa - 289,40 mb, - przyłącza wodociągowe - 199,60 mb / 17 szt. KANALIZACJA DESZCZOWA - przyjęto budowę kolektora deszczowego z rur PVC średnicy 315/9,2mm oraz przykanalików z rur PVC-U średnicy 160/4,7mm. Studnie rewizyjne pełnowymiarowe włazowe średnicy 1200mm, niewłazowe średnicy 425mm jako studzienki zlokalizowane na trasie kanału w celu podłączenia przykanalików. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w Placu Wolności: a) kontynuacja robót I etapu, realizowanego w 2008/2009r. - sieć dł. 97 mb, przykanaliki - 63,5mb/8 szt, b) rozpoczęcie II etapu - sieć dł. 104,5 mb, przykanaliki 138,0mb/10 szt. Łącznie do wykonania - kolektor deszczowy - 201,50 mb, - przykanaliki deszczowe - 201,5mb /18 szt. Zasypka wykopów gruntem piaszczystym, warstwami 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Zamawiający przewiduje pełną wymianę gruntu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu 1,0. Wywóz nadmiaru urobku na odległość do 3 km. Najbliższe miejsce poboru piasku w odległości ca 6 km. W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie ulic i prowadzenie prac zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu. UWAGA: Obszar objęty przedmiotem zamówienia leży na terenie strefy konserwatorskiej A oraz ochrony archeologicznej W. Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina. Wymagania stawiane wykonawcom: 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 3) W zakresie Wykonawcy będzie pełna obsługa geodezyjna. 4) Wykonawca odpowiedzialny będzie za organizację ruchu na odcinku realizowanych robót zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. 5) Wykonawca robót na czas przekazania placu budowy przez Zamawiającego uzgodni z właścicielem sieci tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WiK Spółka z o.o. w Żninie plan zamierzanych wyłączeń sieci wodociągowej, wynikającej z przyjętej technologii robót dla budowy nowej sieci. 6) Roboty należy skoordynować z trwającymi robotami związanymi z odtworzeniem nawierzchni. Rozbiórka nawierzchni i jej odbudowa - w zakresie Wykonawcy realizującego zadanie związane z przebudową dróg w obszarze starówki.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu dalszej części zadania tj. przedmiotowej infrastruktury w ul. Sądowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe do rzeki Gąsawki, w przypadku posiadania środków finansowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie tego warunku, zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością - co najmniej: 1. jedno zadanie inwestycyjne, którego przedmiotem była budowa sieci sanitarnych lub deszczowych w terenie zurbanizowanym o zwartej zabudowie, 2. jedno zadanie, którego zadaniem była budowa lub wymiana sieci wodociągowej w terenie zurbanizowanym o zwartej zabudowie. Warunek ten będzie oceniany na podstawie wykazu robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie tego warunku, zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Warunek ten będzie oceniany na podstawie wykazu osób - wg załącznika nr 8 do SIWZ oraz oświadczenia , że osoby posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika nr 9 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie tego warunku, zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Informacja dotycząca realizacji zamówienia wg załącznika nr 7 do SIWZ, pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane ), kosztorys ofertowy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wstrzymanie robót przez nadzór archeologiczny w przypadku odkryć archeologicznych, itp. 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.znin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26. Otwarcie ofert: 15.02.2011r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr: 33993 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011r.

BURMISTRZ
Leszek Jakubowski

Załączniki dostępne są pod następującym linkiem:
ftp://um.znin.pl
Dane potrzebne do zalogowania:
użytkownik: [email protected]
hasło: przetarg/09
Folder - Przebudowa sieci wodaciagowej

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 Wyniki_wodociag_i_kanalizacja_Plac_Wolnosci.pdf (PDF, 62.KB) 2011-06-08 14:59:02 62.KB 825 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-02-2011 14:00:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Wendland 31-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 14-06-2011 08:33:02