Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin

                                                                                                                                                          Żnin, dnia 09.01.2015 r.

OŚ.6140.1.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro 

na

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52/3031301, faks 52/3031103.

II.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z tereniu gminy Żnin.

Zamówienie obejmuje następujący zakres:

      A) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na telefoniczne zgłoszenie dokonane przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Żninie:

 • całodobowe przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych;
 • podejmowanie interwencji w dniu zgłoszenia, a w wypadku zwierząt agresywnych i stwarzających zagrożenie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia;
 • odławianie zwierząt przy użyciu urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz nie zadających cierpienia odławianym zwierzętom;

B) Przewiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska lub innego wskazanego przez Urząd Miejski w Żninie miejsca:

 • transport wyłapanych zwierząt przy spełnieniu warunków określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.);

C) Przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymanie ich do czasu przekazania do adopcji lub konieczności uśpienia w przypadkach niebezpiecznej agresji lub choroby związanej z cierpieniem zwierzęcia:

 • zapewnienie wyżywienia i opieki zwierzętom przewiezionym do schroniska;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom przyjętym do schroniska, obejmującej m. in.: 14-dniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie, w razie potrzeby leczenie, dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, trwałego znakowania, w przypadkach drastycznych (niebezpieczna agresja, choroba w przypadku których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem) uśpienie zwierzęcia;
 • traktowanie zwierząt w sposób humanitarny;
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie kart zawierających szczegółową charakterystykę zwierzęcia przyjętego oraz przebiegu jego pobytu i wykonanych zabiegów weterynaryjnych;
 • przedkładanie comiesięcznych informacji o stanie ilościowym zwierząt przyjętych i przebywających w schronisku, zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny;
 • pobieranie opłat w wysokości kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia w schronisku od właścicieli odbierających je ze schroniska w przypadku gdy zwierze znalazło się tam na skutek zaniedbań właściciela.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień:       

Kod CPV          98 38 00 00-0   usługi psiarni

85 20 00 00-1   usługi weterynaryjne

85 21 00 00-3   ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2015 r. – 31.01.2016 r.

III.               INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 2. spełniają wymogi określone ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539) oraz wynikające z przepisów odrębnych,
 3. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych wydana na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach    (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówień tj. posiadającymi kwalifikacje do transportu zwierząt oraz posiadającymi kwalifikacje do obsługi zwierząt w czasie transportu.

III.2.2) Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 1. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.

IV.               PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 r. godzina 10.00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 20.01.2015 r. godzina 10.15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, aula.

IV.6) Termin związania ofertą (okres w dniach): 30 od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Burmistrz

Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie.doc (DOC, 40KB) 2015-01-09 11:32:40 40KB 398 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-09 11:32:40 180KB 107 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 25.KB) 2015-01-26 09:54:56 25.KB 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Drzewiecka 09-01-2015 11:32:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Drzewiecka 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Drzewiecka 26-01-2015 09:54:56