Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2014/2015 na terenie gminy Żnin

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umznin.pl

Żnin, dn. 28.10.2014r.

DRI.271.17.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 30.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2014/2015 na terenie gminy Żnin”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2014/2015 na terenie gminy Żnin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu oraz usuwaniu i zwalczaniu gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina, a także odśnieżaniu dróg gminnych w sezonie zima 2014/2015 na terenie gminy Żnin.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sołectwa gminy Żnin oraz miasto i został podzielony na 13 części:

Zadanie nr 1 : sołectwa - Januszkowo, , Wilczkowo, Dobrylewo, Redczyce, Wawrzynki;

Zadanie nr 2 : sołectwa - Bożejewice, Bożejewiczki;

Zadanie nr 3 : sołectwa - Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Chomiąża Księża;

Zadanie nr 4 : sołectwa - Białożewin, Murczyn, Murczynek, Jadowniki Bielskie;

Zadanie nr 5 : sołectwa - Podgórzyn, Wenecja, Rydlewo, Skarbienice;

Zadanie nr 6 : sołectwa - Kaczkowo, Kaczkówko, Uścikowo, Cerekwica;

Zadanie nr 7 : sołectwa - Ustaszewo, Słębowo, Sarbinowo, Żnin - Wieś;

Zadanie nr 8 : sołectwo - Podobowice, Sielec, Paryż, Słabomierz, Sulinowo, Bekanówka;

Zadanie nr 9 : sołectwo - Gorzyce, Nadborowo, Dochanowo, Brzyskorzystew;

Zadanie nr 10 : sołectwa - Brzyskorzystewko, Sobiejuchy, Jaroszewo;

Zadanie nr 11: sołectwo - Wójcin;

Zadanie nr 12 : ulice, parkingi i place w mieście Żnin;

Zadanie nr 13 : chodniki w mieście wraz ze ścieżką rowerową.

Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego . Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury.

I. Do obowiązków wszystkich Wykonawców należy:

 1. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych,

 2. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 3 godzin od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego,

 3. samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu - po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji,

 4. usuwanie śniegu z ulic , dróg lub chodników przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,

 5. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,

 6. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu ulic i dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,

 7. wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,

 8. zgłaszanie do sołtysa i przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z odśnieżaniem.

II. Do obowiązków Wykonawcy obejmującego zadania nr 12 - ulice, parkingi i place w mieście Żnin - należeć będą:

 1. powyższe wytyczne z poz. I,

 2. zwalczanie gołoledzi ulic poprzez mechaniczne rozsypywanie soli solarką lub płynną solanką w ilości uzgodnionej z Zamawiającym,

 3. Zamawiający dopuszcza także posypywanie ulic piaskiem tzw. uszorstnienie tylko na wyjątkowe żądanie Zamawiającego,

 4. Ulice: Plac Wolności, Śniadeckich , Średnia odc. ul. 700lecia ( deptak) odśnieżać wyłącznie sprzętem lekkim, max do 3,5t,

 5. obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie materiałów typu sól, piasek, mieszanka piasku z solą oraz solankę w ilości niezbędnej do wykonania każdorazowego zadania na wezwanie Zamawiającego,

III. Do obowiązków Wykonawcy obejmującego zadania nr 13 - chodniki miasta Żnina i ścieżka rowerowa Żnin - Bożejewiczki - należeć będą:

 1. powyższe wytyczne z poz. I

 2. odśnieżanie chodników i zwalczanie gołoledzi na chodnikach i ścieżce po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym co do ilości i zakresu w/w robót,

 3. śnieg należy składować na skraju chodnika z wyłączeniem wjazdów do posesji, przejść dla pieszych itp.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.04.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien dysponować: Dla zadań od 1 do 11 - sprzętem odśnieżającym lub nośnikiem pługa o mocy min. 80 KW. Dla zadania 12 - ulice, parkingi i place w mieście Żnin - Wykonawca musi dysponować minimum 3 jednostkami odśnieżno-gołoledziowymi typu: pług lekki, rozsypywacz soli lub solanki, piaskarka. W przypadku zadania 13 - chodniki i ścieżka rowerowa- Wykonawca musi dysponować drobnym sprzętem i materiałem umożliwiającym usuwanie śniegu lub gołoledzi. W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zadanie oferent winien dysponować na każde zadanie sprzętem umożliwiającym przystąpienie do akcji odśnieżania w przedziale 3 godzin od chwili powiadomienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem przedłużających się warunków zimowych, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

 3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu w sprawach realizacji umowy w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich wskazanych funkcji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 357470 – 2014 w dniu 28.10.2014
 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE.doc (DOC, 58KB) 2014-10-28 14:01:01 58KB 422 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Zima 2014-2015.doc (DOC, 311KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-28 14:01:01 311KB 113 razy
Wynik postępowania
1 wynik_DRI.271.17.5.2014.pdf (PDF, 287KB) 2014-11-18 10:17:56 287KB 452 razy
2 wyniki_zadania.pdf (PDF, 2.6MB) 2014-11-21 13:24:45 2.6MB 635 razy
3 21_11_2014_13_24_45_wyniki_zadania.pdf (PDF, 2.6MB) 2014-11-21 13:24:45 2.6MB 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 28-10-2014 14:01:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 28-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 07-01-2015 15:28:01