Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki - etap I

 

Żnin, dnia 09.10.2014r.

DRI.7011.1.16.2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro

na

Przebudowę ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki - etap I”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki - etap I ”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki etap I na dł. 70 m, szer. 5 m w obramowaniu krawężnikiem wtopionym 12 x 25. W zakres robót wchodzą:

  1. Wykonanie koryta robót ziemnych,

  2. Ustawienie krawężnika 12x25 na ławie betonowej,

  3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm po zagęszczeniu,

  4. Wykonanie podbudowy betonowej grub. 10 cm po zagęszczeniu C12/15,

  5. Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk grub. 8 na podsypce cementowo - piaskowej.

Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest utwardzenie ulicy gruntowej.

Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne.

Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania.

UWAGA!

W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

Główny przedmiot: CPV

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Do 26.11.2014r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

  • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.

IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014r godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 21.10.2014r.godzina 12:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Z-ca Burmistrza

Aleksandra Nowakowska

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie.doc (DOC, 24.KB) 2014-10-09 14:32:44 24.KB 434 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-09 14:32:44 66.KB 80 razy
2 przedmiar robót.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-09 14:35:22 38.KB 100 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 365KB) 2014-10-23 12:01:01 365KB 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 09-10-2014 14:32:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 09-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 23-10-2014 12:01:01