Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja dróg gminnych - etap III

 

Żnin, dnia 13.08.2014r.

 

 

DRI.7011.1.14.2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro

na

Modernizację dróg gminnych - etap III

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizację dróg gminnych - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin - Białożewin (ul. Topolowa) na długości ca 150 m i szerokości 4,5 m, polegająca na:

1. mechanicznym oczyszczeniu drogi przeznaczonej do modernizacji,

2. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

3. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna.

Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2.

Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne.

Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania.

UWAGA!

W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

3. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

Główny przedmiot: CPV

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo na długości 150 m i szerokości 5,5 m, polegająca na:

 1. rozebraniu istniejącego krawężnika 15x30 na długości 300 m,

 2. rozebraniu ław krawężnikowych w kruszywa długości 300 m,

 3. wywozie gruzu na odległość do 3 km,

 4. wykonaniu ław betonowych z oporem pod krawężnik 15x30 na długości 300 m,

 5. ustawieniu krawężnika 15x30 na wykonanej ławie betonowej na podsypce piaskowej, krawężnik na wjazdach najazdowy ze skosami zaniżony do normatywnej wysokości,

 6. mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni przeznaczonej do modernizacji,

 7. wyrównaniu profilu istniejącej nawierzchni drobnym tłuczniem wapiennym (przyjęto 40% nawierzchni),

 8. regulacji pionowej urządzeń wodno - kanalizacyjnych 10 szt,

 9. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

 10. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna.

Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2.

Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów ulicznych.

Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania.

UWAGA!

W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

3. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

Główny przedmiot: CPV

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.

 IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2014r godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 01.09.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie.doc (DOC, 30KB) 2014-08-14 13:07:20 30KB 446 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-14 13:06:32 70.KB 163 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (PDF, 233KB) 2014-09-09 12:17:18 233KB 489 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 14-08-2014 13:06:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Białecki 13-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 09-09-2014 12:17:18