Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja infrastruktury drogowej

 

DRI.7011.1.11.2014 Żnin, dn.17.07.2014r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro

na

Modernizację infrastruktury drogowej

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja infrastruktury drogowej”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy ulicy Leszka Białego w Żninie, polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki polbruk na podsypce cementowo - piaskowej. Roboty polegać będą na:

 1. wykonaniu koryta robót ziemnych głębokości 20cm,

 2. ustawieniu obrzeża betonowego 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej,

 3. wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu,

 4. wykonaniu podbudowy z tłucznia wapiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu na wjazdach,

 5. ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk „6” na podsypce cementowo - piaskowej.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu przy ul. Podmurna/Pocztowa w Żninie.

Roboty polegać będą na:

 1. rozebraniu istniejącego ogrodzenia na długości 60 m,

 2. wykonaniu koryta robót ziemnych głębokości 30 cm na powierzchni 240m2,

 3. wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu,

 4. wykonaniu warstwy podbudowy z betonu B-15 gr. 15 cm po zagęszczeniu,

 5. ustawieniu krawężnika ulicznego na ławie betonowej z oporem,

 6. ułożeniu nawierzchni z kostki typu polbruk „8” na podsypce cementowo - piaskowej.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika na Placu Działowym w Żninie, polegająca na wymianie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę polbruk na podsypce cementowo - piaskowej.

Roboty polegać będą na:

 1. rozebraniu nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych,

 2. rozebraniu krawężnika typu ulicznego na ławie cemontowo - piaskowej,

 3. wykonaniu koryta robót ziemnych głębokości ok. 20 cm,

 4. ustawieniu krawężnika ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem,

 5. ustawienie krawężnika najazdowego (wtopionego na wjazdach ze skosami na ławie betonowej,

 6. wykonaniu warstwy odcinającej mrozoodpornej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu,

 7. wykonaniu warstwy podbudowy tłuczniowej na wjazdach gr. 15 cm po zagęszczeniu,

 8. ułożeniu nawierzchni z kostki typu polbruk „6” szarej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,

 9. Uzupełnienie tynków w przypadku takiej potrzeby przy styku kostki polbruk z elewacjami budynków.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

 

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ,

III.3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,

 

III.4) INNE DOKUMENTY

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Dokument pełnomocnika należy dołączyć do oferty.

 

IV. PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014r.godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 31.07.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

 

 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.doc (DOC, 36.KB) 2014-07-17 15:26:56 36.KB 469 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-17 15:26:12 72.KB 169 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (PDF, 400KB) 2014-08-01 13:03:12 400KB 466 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 17-07-2014 15:26:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 17-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 01-08-2014 13:03:12