Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa ulicy Różanej w Żninie

Żnin, dnia 01.07.2014r.

DRI.7011.1.10.2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro

na

Przebudowę ulicy Różanej w Żninie”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ulicy Różanej w Żninie”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Różanej w Żninie na długości ca 160 m i szerokości 3,5 m, polegająca na:

 1. rozbiórce nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych),

 2. ułożeniu nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) 3x1,5 m na uprzednio przygotowanym podłożu,

 3. mechanicznym profilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (koryto drogi),

 4. wywiezieniu urobku z terenu budowy samochodem samowyładowczym na odległość 3 km,

 5. ustawieniu obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową,

 6. wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu,

 7. wykonaniu podbudowy betonowej grubości 10 cm po zagęszczeniu,

 8. ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej,

 9. Regulacji wysokościowej włazów kanałowych.

Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2.

Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne.

Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania.

UWAGA!

W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą.

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.

 

 IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014r godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 16.07.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Aleksandra Nowakowska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie.doc (DOC, 25KB) 2014-07-01 14:58:07 25KB 438 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-01 14:58:07 68.KB 122 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedź na pytania.odt (ODT, 33.KB) 2014-07-10 15:12:06 33.KB 421 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 146KB) 2014-07-18 12:17:14 146KB 509 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 01-07-2014 14:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 01-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-07-2014 10:56:30