Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umznin.pl

 

Nr sprawy DRI.271.8.2014                                                                                                                                             Żnin, dn. 20.05.2014r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 30.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Przebudowę ulicy Konopnickiej w Żninie”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie na długości 117,10 m i szerokości od 5,00 do 7,70 m, polegająca na: a) wykonaniu pieszo - jezdni z wymienionej (przełożonej) istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych betonowych na nawierzchnię z kostki kamiennej od km 0+074,60 (od ulicy Bohaterów) do km 0+191,70 (do ulicy S. Staszica). Łączna długość 117,10 m i szerokości od 5,00 m do 7,70 m wraz z przełożeniem istniejącego krawężnika kamiennego i ponownym ustawieniem na ławie betonowej z oporem, b) wykonaniu ścieków ulicznych o szerokości 40cm, c) wymianie rusztów i regulacji wysokościowej istniejących wpustów deszczowych, d) demontażu istniejącego betonowego murka oporowego i wykonanie nowego murka z betonowych elementów prefabrykowanych, ozdobnych, e) montażu krat żeliwnych pod drzewami. UWAGA!!! Miejsce płytek i zieleni zgodnie z projektem na powierzchni ok. 314 m2 należy zabudować kostką granitową złożoną na placu Urzędu Miejskiego przy ul. Klemensa Janickiego. Odległość od miejsca złożenia kostki do placu budowy wynosi ok. 4 km. W gestii Wykonawcy będzie jej załadunek na placu i rozładunek na terenie budowy. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów i istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Ewentualne niedobory elementów kamiennych typu kostka kamienna oraz krawężnik kamienny leżą w gestii Inwestora.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0,

45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał nawierzchnię z kostki kamiennej typu granit, bruk (tzw. kocie łby) itp. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wskazanie obiektu referencyjnego o wymaganej nawierzchni z kostki kamiennej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowymi. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w SIWZ w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem. 2. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1 Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na ciągłość wykonywania prac budowlanych, b) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, e) wystąpienia istotnych wad, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2 Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3 Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian. b) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardów i parametrów. 4 Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 170232 - 2014 w dniu 20.05.2014

 

 

                                                                                                           Zastępca Burmistrza

                                                                                                        Aleksandra Nowakowska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 49KB) 2014-05-20 14:50:55 49KB 415 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.doc (DOC, 15KB) 2014-05-29 14:27:51 15KB 427 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 284KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 14:50:55 284KB 214 razy
2 Projekt.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 14:50:55 53.KB 319 razy
3 Przekroje.pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 14:50:55 2.9MB 214 razy
4 Szczególy konstrukcyjne.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 14:50:55 101KB 209 razy
5 Zakres robót.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 14:50:55 246KB 223 razy
6 Przedmiar_robót.pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 14:50:55 61.KB 303 razy
7 zdjęcie nr 1.jpg (JPG, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 3.5MB 206 razy
8 zdjęcie nr 2.jpg (JPG, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 3.6MB 197 razy
9 zdjęcie nr 3.jpg (JPG, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 3.5MB 183 razy
10 zdjęcie nr 4.jpg (JPG, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 3.7MB 197 razy
11 zdjęcie nr 5.jpg (JPG, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 4.3MB 188 razy
12 zdjęcie nr 6.jpg (JPG, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 3.5MB 196 razy
13 zdjęcie nr 7.jpg (JPG, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-20 15:03:19 3.5MB 198 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja przedmiaru.odt (ODT, 31.KB) 2014-05-29 14:27:51 31.KB 464 razy
2 przedmiar - zmodyfikowany.doc (DOC, 127KB) 2014-05-29 14:27:51 127KB 458 razy
3 D.00.00.00 Wymagania_ogólne.pdf (PDF, 153KB) 2014-05-29 14:43:23 153KB 453 razy
4 D.01.01.01 Odtworzenie_trasy_i_ punktów_ wysokościowych.pdf (PDF, 67.KB) 2014-05-29 14:43:23 67.KB 465 razy
5 D.01.02.04 Rozbióki_elementów_ulic.pdf (PDF, 60.KB) 2014-05-29 14:43:23 60.KB 463 razy
6 D.01.03.04 Zabezpieczenie_sieci_telekomunikacyjnej.pdf (PDF, 66.KB) 2014-05-29 14:43:23 66.KB 538 razy
7 D.01.03.05 Regulacja_pionowa_urzadzen_podziemnych.pdf (PDF, 65.KB) 2014-05-29 14:43:23 65.KB 451 razy
8 D.01.03.05-1 Regulacja_wysokościowa_studni_telekomunikacyjnych.pdf (PDF, 66.KB) 2014-05-29 14:43:23 66.KB 1439 razy
9 D.01.03.07 Żelbetowe_płyty_odciążające.pdf (PDF, 69.KB) 2014-05-29 14:43:23 69.KB 1370 razy
10 D.02.01.01 Wykonanie_wykopów.pdf (PDF, 84.KB) 2014-05-29 14:46:18 84.KB 464 razy
11 D.02.03.01 Wykonanie_nasypów.pdf (PDF, 101KB) 2014-05-29 14:46:18 101KB 452 razy
12 D.02.03.01c Wzmocnienie_geosyntetykiem_podłoża_gruntowego.pdf (PDF, 67.KB) 2014-05-29 14:46:18 67.KB 859 razy
13 D.03.02.01 Kanalizacja_deszczowa.pdf (PDF, 118KB) 2014-05-29 14:46:18 118KB 527 razy
14 D.04.01.01 Profilowanie_i_zagęszczenie_podloża.pdf (PDF, 77.KB) 2014-05-29 14:46:18 77.KB 477 razy
15 D.04.02.01-1 Wykonanie_w-wy_odsączającej.pdf (PDF, 83.KB) 2014-05-29 14:46:18 83.KB 538 razy
16 D.04.06.02 Podbudowa_z_ betonu_C8_10.pdf (PDF, 100KB) 2014-05-29 14:46:18 100KB 958 razy
17 D.05.03.01 Nawierzchnia_z_kostki_kamiennej - spoina trasowo-cementowa.pdf (PDF, 99.KB) 2014-05-29 14:48:45 99.KB 722 razy
18 D.05.03.23a Nawierzchnia_z_betonowej_kostki_brukowej.pdf (PDF, 110KB) 2014-05-29 14:48:45 110KB 511 razy
19 D.07.06.02 Urządzenia_zabezpieczające_ruch_pieszych__bariery rurowe panelowe_.pdf (PDF, 91.KB) 2014-05-29 14:48:45 91.KB 655 razy
20 D.08.01.01b Krawężniki_betonowe.pdf (PDF, 98.KB) 2014-05-29 14:48:45 98.KB 457 razy
21 D.08.01.02a Krawężniki_kamienne.pdf (PDF, 81.KB) 2014-05-29 14:48:45 81.KB 475 razy
22 D.08.03.01 Obrzeża_betonowe.pdf (PDF, 73.KB) 2014-05-29 14:48:45 73.KB 500 razy
23 D.10.01.01a Ścianka_oporowa_bloczki_betonowe_ozdobne.pdf (PDF, 78.KB) 2014-05-29 14:48:45 78.KB 860 razy
24 D.10.10.60 Mała_architektura.pdf (PDF, 73.KB) 2014-05-29 14:50:39 73.KB 691 razy
25 GG-00.12.01 Geodezyjna_inwentaryzacja_powykonawcza.pdf (PDF, 94.KB) 2014-05-29 14:50:39 94.KB 490 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (PDF, 171KB) 2014-06-26 11:08:07 171KB 466 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 20-05-2014 14:50:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 26-06-2014 11:08:07