Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dobudowa oświetlenia drogowego i terenu w Gminie Żnin

Żnin, dn. 30.04.2014r.

DRI.7011.1.7.2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro

na

Dobudowę oświetlenia drogowego i terenu w Gminie Żnin”

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dobudowa oświetlenia drogowego i terenu w Gminie Żnin

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia drogowego i terenu w Gminie Żnin” z podziałem na 9 zadań:

Zadanie nr 1 - Oświetlenie parkingu przy ul. Łąkowej w Żninie”

Zadanie nr 2 - Dobudowa oświetlenia drogowego w Jadownikach Ryc. - II etap

Zadanie nr 3 - Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Żytniej w Żninie

Zadanie nr 4 - Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie”

Zadanie nr 5 - Budowa oświetlenia „grzybka” w Brzyskorzystewku

Zadanie nr 6 - Budowa oświetlenia boiska w Kaczkówku

Zadanie nr 7 - Dobudowa oświetlenia drogowego w Sulinowie ( Bekanówka )

Zadanie nr 8 - Dobudowa oświetlenia drogowego w Sobiejuchach

Zadanie nr 9 - Dobudowa oświetlenia drogowego w Sobiejuchach ( Obrona Leśna )

 

Większość zadań realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” .

Szczegółowy zakres, obejmujący opracowanie projektów budowlanych i wykonawstwo przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ.

  1. Na zadanie nr 1 Zamawiający posiada projekt i warunki z ENEA.
  1. Na zadanie nr 2 i 4 Zamawiający posiada warunki z ENEA .

  2. Na zadanie nr 3 warunki z ENEA i projekt nie są wymagane ( własność Gminy Żnin).

  3. Na zadanie nr 6, 7, 8 i 9 Zamawiający wystąpił z wnioskiem do ENEA o wydanie warunków na przyłączenie do sieci energetycznych.

  4. Na zadanie nr 5 warunki z ENEA nie są wymagane, natomiast należy opracować projekt budowlany.

Projekty budowlane winny być sporządzone w 4 egz.

Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie map do celów projektowych.

Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Elementy betonowe winny posiadać atest, aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie materiału do wbudowania.

W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót oraz obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9, 45.23.22.10-7, 45.31.43.00-4

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zadanie nr 1, 3 - 1 miesiąc od daty podpisania umowy

Zadanie nr 6,7, 8, 9 - 3 miesiące od daty przekazania Wykonawcy warunków energetycznych

Zadanie nr 2, 4 i 5 - 3 miesiące od daty podpisania umowy

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe branży elektrycznej w przypadku składania ofert na zadanie, na które wymagany jest projekt .

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

  • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ,

  • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wg załącznika nr 4 do SIWZ,

III.3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ,

  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

III.4) INNE DOKUMENTY

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Dokument pełnomocnika należy dołączyć do oferty.

IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014r.godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 15.05.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie_Skladanie_Ofert.pdf (PDF, 872KB) 2014-04-30 13:54:22 872KB 497 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-30 13:55:02 227KB 248 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 1.0MB) 2014-05-16 11:13:58 1.0MB 466 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 30-04-2014 13:54:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 30-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 16-05-2014 11:13:58