Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja dróg gminnych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umznin.pl

 

Żnin, dnia 27.03.2014r.

DRI.271.6.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Modernizację dróg gminnych”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Białożewin na długości ca 400 m i szerokości 3,5 m, polegająca na: 1. mechanicznym wyprofilowaniu drogi przeznaczonej do modernizacji, 2. mechanicznym rozścieleniu tłucznia wapiennego na istniejącej podbudowie grubości 5 cm po zagęszczeniu, 3. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 4. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin - Białożewin (ul. Topolowa) na długości ca 200 m i szerokości 4,5 m (+ parking przy cmentarz o powierzchni 450m2), polegająca na: 1. mechanicznym oczyszczeniu drogi przeznaczonej do modernizacji, 2. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 3. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Zadanie nr 3 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo na długości 150 m i szerokości 5,5 m, polegająca na: 1. rozebraniu istniejącego krawężnika 15x30 na długości 300 m, 2. rozebraniu ław krawężnikowych w kruszywa długości 300 m, 3. wywozie gruzu na odległość do 3 km, 4. wykonaniu ław betonowych z oporem pod krawężnik 15x30 na długości 300 m, 5. ustawieniu krawężnika 15x30 na wykonanej ławie betonowej na podsypce piaskowej, zaniżone na wjazdach do normatywnej wysokości ze skosami, 6. mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni przeznaczonej do modernizacji, 7. Wyrównaniu profilu istniejącej nawierzchni drobnym tłuczniem wapiennym (przyjęto 40% nawierzchni), 8. regulacja pionowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych 10 szt, 9. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 10. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów ulicznych. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Zadanie nr 4 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo na długości ca 140 m i szerokości 4,5 m, polegająca na: 1. mechanicznym wyprofilowaniu drogi przeznaczonej do modernizacji, 2. mechanicznym rozścieleniu tłucznia wapiennego na istniejącej podbudowie grubości 10 cm po zagęszczeniu, 3. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 4. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm - warstwa wiążąca, 5. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Zadanie nr 5 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin - Rydlewo o szerokości 4,5 m na dł. 300m, polegająca na: 1. mechanicznym oczyszczeniu odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, 2. Wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem wapiennym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 3. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 4. mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą . Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotyczących zakresu podstawowego w przypadku posiadania wolnych środków finansowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowymi. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem. 2. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na ciągłość wykonywania prac budowlanych, b) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, e) wystąpienia istotnych wad, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2 Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3 Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian. b) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardów i parametrów. 4 Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88-400 ŻNIN..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Białożewin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Białożewin na długości ca 400 m i szerokości 3,5 m, polegająca na: 1. mechanicznym wyprofilowaniu drogi przeznaczonej do modernizacji, 2. mechanicznym rozścieleniu tłucznia wapiennego na istniejacej podbudowie grubości 5 cm po zagęszczeniu, 3. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 4. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin - Białożewin (ul. Topolowa).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin - Białożewin (ul. Topolowa) na długości ca 200 m i szerokości 4,5 m (+ parking przy cmentarz o powierzchni 450m2), polegająca na: 1. mechanicznym oczyszczeniu drogi przeznaczonej do modernizacji, 2. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 3. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo na długości 150 m i szerokości 5,5 m, polegająca na: 1. rozebraniu istniejącego krawężnika 15x30 na długości 300 m, 2. rozebraniu ław krawężnikowych w kruszywa długości 300 m, 3. wywozie gruzu na odległość do 3 km, 4. wykonaniu ław betonowych z oporem pod krawężnik 15x30 na długości 300 m, 5. ustawieniu krawężnika 15x30 na wykonanej ławie betonowej na podsypce piaskowej, zaniżone na wjazdach do normatywnej wysokości ze skosami, 6. mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni przeznaczonej do modernizacji, 7. Wyrównaniu profilu istniejącej nawierzchni drobnym tłuczniem wapiennym (przyjęto 40% nawierzchni), 8. regulacja pionowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych 10 szt, 9. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 10. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów ulicznych. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo na długości ca 140 m i szerokości 4,5 m, polegająca na: 1. mechanicznym wyprofilowaniu drogi przeznaczonej do modernizacji, 2. mechanicznym rozścieleniu tłucznia wapiennego na istniejącej podbudowie grubości 10 cm po zagęszczeniu, 3. skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 4. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm - warstwa wiążąca, 5. mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm - warstwa ścieralna. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin - Rydlewo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin - Rydlewo o szerokości 4,5 m na dł. 300m, polegająca na: 1. mechanicznym oczyszczeniu odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, 2. Wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem wapiennym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 3. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 4. mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm. Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 105046 - 2014 w dniu 27.03.2014r.

 

 

 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 69KB) 2014-03-27 15:23:45 69KB 471 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 361KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-27 15:23:45 361KB 240 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 386KB) 2014-04-04 10:36:54 386KB 459 razy
2 Przedmiar zmodyfikowany.pdf (PDF, 172KB) 2014-04-07 14:56:04 172KB 452 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyniku.pdf (PDF, 636KB) 2014-04-16 08:53:06 636KB 536 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 27-03-2014 15:22:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 27-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 16-04-2014 08:53:06