Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2014 roku

Żnin, 26.03.2014r.

Nr sprawy: DRI.271.4.2014                                                                                                

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin w 2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz usługi z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin w 2014 roku w ilości ca 13.348,6 m2, tj. 333,715 Mg.

Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy zakres prac obejmuje: a) Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Żnin w ilości około 1.764 m2. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Żnin, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu. b) Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Żnin w ilości około 11.584,6 m2. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu. Orientacyjne miejsca lokalizacji wyrobów zawierających azbest w ramach wyżej opisanego zakresu przedstawia - załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest oraz przybliżony termin wykonania prac Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.

3. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić: - sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, - nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy, - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac związanych z nimi.

4. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg lub m2, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

5. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu) oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest - miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu).

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz.1824). f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1673). h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31). i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.). j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ; b) decyzji właściwego organu administracji publicznej wydanej na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2014 r., lub zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), lub innego obowiązującego na cały 2014 rok dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedną usługę usuwania i transportu materiałów zawierających azbest. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ; b) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 7 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować minimum 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.). Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ; b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 8 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować : a) 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824) b) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą: uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należącej do izby zawodowej inżynierów budownictwa. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ; b) oświadczeń, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, szkolenia zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Decyzja właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2014 r., lub zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), lub inny obowiązujący na cały 2014 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

 1. w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia lub uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia - w zakresie terminu,

 2. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu oraz ograniczenia zakresu umowy,

 3. w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy - w zakresie tych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 1028122014 w dniu 26.03.2014r.

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 70KB) 2014-03-26 14:30:04 70KB 453 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:30:04 139KB 148 razy
2 zalacznik_nr_1.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:31:29 37.KB 126 razy
3 zalacznik_nr_2.doc (DOC, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:31:44 28.KB 134 razy
4 zalacznik_nr_3.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:31:59 24KB 129 razy
5 zalacznik_nr_4.doc (DOC, 64KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:32:13 64KB 129 razy
6 zalacznik_nr_5.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:32:27 27KB 130 razy
7 zalacznik_nr_6.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:32:43 25.KB 129 razy
8 zalacznik_nr_7.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:33:01 30KB 126 razy
9 zalacznik_nr_8.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:33:15 31.KB 118 razy
10 zalacznik_nr 9.pdf (PDF, 806KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:33:34 806KB 135 razy
11 zalacznik_nr_10.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-26 14:33:51 24.KB 124 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 682KB) 2014-04-16 14:07:26 682KB 498 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Drzewiecka 26-03-2014 14:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Drzewiecka 26-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Drzewiecka 16-04-2014 14:07:26