Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej w Żninie

Żnin, dnia 17.03.2014r.

DRI.7011.1.5.2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000 euro

na

Przebudowę chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej w Żninie”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowę chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej w Żninie".

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej w Żninie, polegająca na:

1. ręczne rozebraniu nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych o wymiarach 35x35x5 z jednoczesnym ułożeniem płytek nadających się do powtórnego wbudowania na paletach,

2. rozebraniu obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm ułożonych na podsypce piaskowej,

3. mechanicznym rozebraniu podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm,

4. wywozie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 3km,

5. ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

6. wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu,

7. wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na posypce cementowo - piaskowej gr. 4cm w proporcji 1:4,

8. wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na posypce cementowo - piaskowej gr. 4cm w proporcji 1:4,

Zasadniczym zadaniem przebudowanej nawierzchni chodników jest sprawnienie ruchu pieszego odbywającego się na ulicy Browarowej.

Wszystkie elementy betonowe typu krawężniki, krawężniki najazdowe, skosy i kostka „polbruk” będą dopuszczone do wbudowania tylko z wibropras. Elementy betonowe winny posiadać atest, aprobatę techniczną lub inny dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiału do wbudowania.

UWAGA!

W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą .

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie chodnika i parkingów winien wynosić 1,0 przy grubości warstwy 0,5m pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.

Wywóz urobku na odległość do 3 km.

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna terenu.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

  • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.

 IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 14.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014r godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 31.03.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Burmistrz

Leszek Jakubowski 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie.odt (ODT, 50.KB) 2014-03-17 13:59:52 50.KB 466 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-17 13:59:52 68.KB 152 razy
2 lokalizacja.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-17 14:19:24 1.3MB 148 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 438KB) 2014-04-02 11:32:29 438KB 484 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 17-03-2014 13:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 17-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 02-04-2014 11:32:29