Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką

                                                                                                                                                                              Żnin, dnia 11.03.2014r.

DRI.7011.1.4.2014


                                                                             ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
                                                           w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000 euro
                                                                                                         na
                                     „Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką”


I. ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką"
II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie dróg gminnych i ulic miasta Żnin o nawierzchni gruntowej, żużlowej i tłuczniowej, polegające na wyrównaniu ich nawierzchni oraz nadaniu odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego następującym sprzętem: równiarką, walcem i ciągnikiem z broną.  Szerokość od 4,0 do 5,0 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142 - 6; 45236000 - 0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 12 miesięcy od podpisania umowy.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:
oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
 IV. PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 14.000 euro.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.
IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014r godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.
 IV.5) Termin otwarcia ofert: 26.03.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.
IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


                                                                                                                                                        Zastępca Burmistrza
                                                                                                                                                       Aleksandra Nowakowska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie.rtf (RTF, 5.4KB) 2014-03-11 12:46:22 5.4KB 410 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz równiarka.odt (ODT, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-11 12:46:22 64.KB 170 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 803KB) 2014-03-31 14:43:13 803KB 587 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 11-03-2014 12:46:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 11-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 31-03-2014 14:43:13