Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Żnin

Żnin, dnia 24.02.2014r.


 

DRI.7011.1.3.2014


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000 euro

na

Oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Żnin”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Żnin”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac związanych z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2014 na drogach będących własnością Gminy Żnin. Na ofertę składa się:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) tabela ofertowa zawierająca ceny znaków drogowych i czynności roboczych związanych z oznakowaniem pionowym, poziomym, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.21.00-7

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Od daty podpisania umowy do 31.12.2014r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty 14 tys. EURO tj. 59.148,60 zł netto, przedmiotowa umowa wygasa.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

  • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3,

    1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.

 IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 14.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Zaproszenie wraz załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014r godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 03.03.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 


 


 

                                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                                  Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 277KB) 2014-02-24 11:14:35 277KB 456 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załacznik nr 1.docx (DOCX, 6.8KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-24 11:14:35 6.8KB 97 razy
2 załacznik nr 2.docx (DOCX, 6.0KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-24 11:14:35 6.0KB 120 razy
3 załącznik nr 3.odt (ODT, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-24 11:14:35 13.KB 96 razy
4 załącznik nr 4.odt (ODT, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-24 11:14:35 14.KB 96 razy
5 projekt umowy.docx (DOCX, 7.7KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-24 11:14:35 7.7KB 87 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie.doc (DOC, 12.KB) 2014-02-26 09:41:24 12.KB 423 razy
2 Aktualny załącznik nr 2.doc (DOC, 22.KB) 2014-02-26 09:41:24 22.KB 418 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 214KB) 2014-03-06 09:01:17 214KB 545 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 24-02-2014 11:14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 24-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 06-03-2014 09:01:17