Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182

 DRI.7011.1.2.2014

Żnin, dn. 12.02.2014r.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000 euro

na

"Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182”

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej z zapleczem administracyjno-socjalnym, pokojami gościnnymi, zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na obszarze o szczególnym znaczeniu ( dz. nr 181 i 182 ) w Wenecji, gm. Żnin.

 

Wartość robót budowlano-montażowych wynosi 1.081.925,42 zł brutto.

 

Zakres czynności inspektora nadzoru będzie obejmował:

 1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną budowy,

 2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robót sporządzonym przez Wykonawcę robót, będącym załącznikiem do umowy,

 3. bieżący monitoring stanu zaawansowania prac w ramach poszczególnych zadań,

 4. sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 5. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,

 6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy oraz parafowanie faktur i częściowych protokółów odbioru,

 7. sporządzanie bieżących protokółów z ustaleń między Zamawiającym, a Wykonawcą,

 8. kontakty z właściwymi instytucjami, gestorami istniejącego uzbrojenia itp.,

 9. weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

 10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

 11. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokółu robót dodatkowych,

 12. sporządzenie protokółu odbioru i przekazania do eksploatacji,

 13. udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego,

 14. udział w naradach koordynacyjnych budowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do wizyty na placu budowy i kontroli przebiegu prac budowlanych min. raz w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Cykl realizacji umowy określa się do czasu zakończenia budowy tj. podpisania końcowego protokółu odbioru wraz z ostatecznym rozliczeniem końcowym do 15 grudnia 2014r., obejmującym również okres gwarancji (36 miesięcy).

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania nad robotami konstrukcyjno- budowlanymi , 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania instalacji elektroenergetycznych, 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ,

 • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńwg załącznika nr 5 do SIWZ,

 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 6. do SIWZ

III.3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniazałącznik nr 4 do SIWZ

III.4) INNE DOKUMENTY

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Dokument pełnomocnika należy dołączyć do oferty.

 

IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 14.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014r.godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 21.02.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomoc finansowa w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 54.KB) 2014-02-12 12:35:05 54.KB 462 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 252KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-12 12:35:05 252KB 126 razy
Wynik postępowania
1 nadzór inwestorski Muzeum.pdf (PDF, 93.KB) 2014-02-24 11:43:35 93.KB 494 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 12-02-2014 12:35:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 12-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 24-02-2014 11:43:35