Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2014 r.

Nr sprawy: DRI.271.01.2014                                                                        

Żnin, dn.10.01.2014r.

                       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie  przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2014r. w zakresie:

I. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i parkowych ustawionych na terenie miasta Żnina ( inwentaryzacja -zał. nr 7 do SIWZ) odbywa się we wszystkie dni tygodnia ( od poniedziałku do soboty włącznie). - dbanie o czystość i porządek w otoczeniu ustawionych koszy, - dbanie o czystość koszy - odpady nie mogą zalegać na dnie pojemników, a kosze należy jeden raz w miesiącu oczyścić i zdezynfekować( w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca).

II. Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w czasie świąt i odbywających się imprez wg zał. nr 1 do SIWZ.

III. Odbieranie odpadów komunalnych z placu targowego wraz z zapewnieniem odpowiednich pojemników ( z wyjątkiem worków). Wywóz odpadów odbywać się ma po każdym odbytym targu       ( 2 x w tygodniu). Przewidywana wielkość jednorazowego odbioru odpadów to 7 mp.

IV. Odbieranie odpadów komunalnych po sprzątaniu ulic i placów wraz z zapewnieniem odpowiednich pojemników ( z wyjątkiem worków). Wywóz odpadów odbywać się ma co 2 tygodnie z pojemnika ustawionego przy ul. Dworcowej 12 w Żninie. Przewidywana wielkość jednorazowego odbioru odpadów to 7 mp.

V. Odbieranie odpadów komunalnych z zapewnieniem odpowiednich pojemników   ( z wyjątkiem worków) - dotyczy szaletów miejskich znajdujących się : w parku przy ul. Sienkiewicza w Żninie - 2x w miesiącu, przy ul. Szkolnej w Żninie (szalet sezonowy czynny od 26.04.2014r. do 30.10.2014r.) - jeden raz w tygodniu. Przewidywana wielkość jednorazowego odbioru odpadów to 110 l - szalet przy ul. Sienkiewicza i 240l - szalet przy ul. Szkolnej.

 

 Sugerowana jest segregacja odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych (o kodzie 20 03 01) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Wawrzynki nr 35, gmina Żnin, zarządzanej przez spółkę USKOM ŻNIN Sp. z o.o. Obowiązek ten dotyczy również pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (o kodzie 19 12 12), a także ewentualnych odpadów zielonych (kod 20 02 01). Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 7 - inwentaryzacja koszy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. w zakresie oczyszczania miasta.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6, 90.91.40.00-7, 90.51.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł. Słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Żnina. Potwierdzeniem wpisu jest zaświadczenie wydane przez Burmistrza Żnina. Wykonawca nie posiadający wpisu na dzień składania ofert, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązany będzie do jego uzyskania przed dniem podpisania umowy. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 2) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.4) Zmiana podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem ogłoszenia: 11198 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 56KB) 2014-01-10 13:50:14 56KB 452 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 226KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-10 13:50:14 226KB 275 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 452KB) 2014-01-24 08:14:25 452KB 574 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 10-01-2014 13:50:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 10-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 24-01-2014 08:14:25