Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umznin.pl

Nr sprawy: DRI.271.31.2013 Żnin, dn. 16.12.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na usługę pn.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin.

Zamówienie obejmuje następujący zakres:

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na telefoniczne zgłoszenie dokonane przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Żninie:

  • całodobowe przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych;

  • podejmowanie interwencji w dniu zgłoszenia, a w wypadku zwierząt agresywnych i stwarzających zagrożenie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia;

  • odławianie zwierząt przy użyciu urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz nie zadających cierpienia odławianym zwierzętom;

 2. Przewiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska lub innego wskazanego przez Urząd Miejski w Żninie miejsca:

  • transport wyłapanych zwierząt przy spełnieniu warunków określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

 3. Przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymanie ich do czasu przekazania do adopcji lub konieczności uśpienia w przypadkach niebezpiecznej agresji lub choroby związanej z cierpieniem zwierzęcia:

  • zapewnienie wyżywienia i opieki zwierzętom przewiezionym do schroniska;

  • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom przyjętym do schroniska, obejmującej m. in.: 14-dniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie, w razie potrzeby leczenie, dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, trwałego znakowania, w przypadkach drastycznych (niebezpieczna agresja, choroba w przypadku których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem) uśpienie zwierzęcia;

  • traktowanie zwierząt w sposób humanitarny;

  • prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie kart zawierających szczegółową charakterystykę zwierzęcia przyjętego oraz przebiegu jego pobytu i wykonanych zabiegów weterynaryjnych;

  • przedkładanie comiesięcznych informacji o stanie ilościowym zwierząt przyjętych i przebywających w schronisku, zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny;

  • pobieranie opłat w wysokości kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia w schronisku od właścicieli odbierających je ze schroniska w przypadku gdy zwierze znalazło się tam na skutek zaniedbań właściciela.

Zamawiający wymaga aby w/w usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), wraz z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str.1) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) oraz wynikające z przepisów odrębnych, 2. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych wydana na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówień tj. posiadającymi kwalifikacje do transportu zwierząt oraz posiadającymi kwalifikacje do obsługi zwierząt w czasie transportu. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3. Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 520784 – 2013 w dniu 16.12.2013
 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 52.KB) 2013-12-16 11:42:00 52.KB 490 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 244KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-16 11:42:00 244KB 327 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 764KB) 2014-01-14 11:46:14 764KB 514 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Drzewiecka 16-12-2013 11:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Drzewiecka 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Drzewiecka 14-01-2014 11:46:14