Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE
Numer ogłoszenia: 510630 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 30 32 910, faks 052 30 32 920.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-znin.pl, www.bip.umznin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku Zarządu Oddziału PCK w Żninie ul. Aliantów 10, posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 02 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku codziennie do godziny 10,30 zgodnie z podanym niżej harmonogramem: - od poniedziałku do piątku : zupa z wkładką + pieczywo - w piątek należy dodatkowo dostarczyć suchy prowiant na dwa dni ( tj. sobota i niedziela lub inne dni świąteczne ) np. pieczywo + wędlina, pieczywo + pasztet, pieczywo + ser topiony, pieczywo + ryba. W skład jednodaniowego posiłku wchodzi: 0,35 litra zupy z wkładką mięsną - 100 gram plus 250 gram chleba. Jadłospis ma być zróżnicowany. Posiłki muszą być pełnowartościowe, odpowiadające wszelkim normom odżywczym i energetycznym oraz sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych. Posiłek powinien w swoim składzie zawierać warzywa , nasiona roślin strączkowych i ziemniaki. Kaloryczność przygotowanego posiłku regeneracyjno wzmacniającego nie może zawierać mniej niż 700 kalorii. Każdy posiłek musi zawierać co najmniej 25 % kalorii z tłuszczu, nie więcej jednak niż 35 % , oraz co najmniej 11 % kalorii z białka. Dostawa posiłków musi być różnego rodzaju. Wykonawca dostarcza różne zupy np.: pomidorowa z makaronem, krupnik, grochówka, fasolowa, barszcz czerwony, barszcz biały, barszcz ukraiński, kapuśniak, jarzynowa, kalafiorowa, ogórkowa, pieczarkowa oraz różne rodzaje wkładki np.: skrzydełko, żeberko, pulpety, podroby. Na niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przypadające w ciągu tygodnia wydawany będzie suchy prowiant w cenie obiadu. Suchy prowiant na każdy dzień musi składać się z : - chleb - 250 gram - wędlina: kiełbasa miękka np. parówkowa, mortadela, mielonka - 100 gram, kiełbasa twarda np. tatrzańska , piwna, żywiecka - 50 gram, - ser topiony - 100 gram - pasztet - 70 gram. - ryba - 100 gram. Na każdy wolny dzień asortyment dodatku do chleba musi być inny np.: chleb+ kiełbasa miękka, chleb + kiełbasa twarda, chleb + pasztet, chleb + ser topiony, chleb + ryba. Suchy prowiant musi być zapakowany w woreczek foliowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każdy tydzień żywienia jadłospis, który musi być zróżnicowany. Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji zamówienia - około 61.880. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób o 20%. Przewidywana liczba osób korzystających z posiłków - 170. Wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ilość porcji będzie określona przez Zamawiającego najpóźniej na 1dzień przed dniem wydawania posiłków. Żywienie będzie prowadzone przez 7 dni w tygodniu ( łącznie 364 dni w trakcie trwania umowy). Posiłki oraz suchy prowiant będą wydawane przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty wraz z załącznikiem nr 1a do formularz a ofertowego- przykładowy uszczegółowiony jadłospis. 2.W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda: 2.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, 3.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciuoart.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w wart. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Informacja dotycząca realizacji zamówienia - załącznik nr 5 SIWZ 6. Formularz wzoru umowy - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-znin.pl, www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36 88-400 Żnin piętro 1 p. 1 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36 88-400 Żnin piętro 1 p. 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 412KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 412KB 75 razy
2 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 81.KB 49 razy
3 Załącznik nr 1a.pdf (PDF, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 62.KB 48 razy
4 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 79.KB 45 razy
5 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 79.KB 49 razy
6 Załącznik nr 4.pdf (PDF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 64.KB 49 razy
7 Załącznik nr 5.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:28:36 74.KB 66 razy
8 Załącznik nr 6.pdf (PDF, 134KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-10 13:29:17 134KB 44 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 871KB) 2014-01-03 14:55:51 871KB 566 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 239KB) 2014-01-03 14:59:46 239KB 462 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 10-12-2013 13:28:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 03-01-2014 14:59:46