Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182

DRI.271.30.2013

Żnin, dn. 04.12.2013r.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

na zad. pn.

Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182 ”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej z zapleczem administracyjno-socjalnym, pokojami gościnnymi, zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na obszarze o szczególnym znaczeniu ( dz. nr 181 i 182 ) w Wenecji, gm. Żnin, w zakresie:

-roboty fundamentowe, - hydroizolacje ław, ścian fundamentowych, - roboty murowe, kominy, kanały wentylacyjne,- nadproża, stropy, belki, wieńce, daszki kominów, - dach (więźba dachowa + pokrycie dachówką), - roboty blacharskie, - stolarka okienna i drzwiowa, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, - posadzki, - docieplenie stropodachu i ścian, sufit podwieszony, - roboty tynkarskie, okładziny ścian płytkami ceramicznymi i posadzek, malowanie, - podjazd dla osób niepełnosprawnych, podesty wejściowe do budynku, - elementy stalowe wyposażenia budynku, - roboty drogowe, opaska wokół budynku, - roboty branży elektrycznej, - roboty branży wod-kan, - instalacja c.o.

Stan istniejący: Teren projektowanej zabudowy zajmuje część działki 181. Sąsiaduje on od północy z drogą powiatową, od wschodu z terenem przewidzianym pod parking, a od zachodu i południa z terenem Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Ukształtowanie terenu jest w zasadzie płaskie. Na terenie działki znajdują się fundamenty w oparciu o które projektowana jest inwestycja oraz utwardzenia betonowe. Wykonane zostały także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Teren inwestycji posiada dostępność komunikacyjną poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej. Stan projektowany: Budynek zostanie usytuowany na istniejących fundamentach i zgodnie z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektuje się następujące elementy zagospodarowania działki: - budynek muzeum, - place utwardzone i podjazdy, - miejsca postojowe - 10szt, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Zaprojektowano utwardzenia na terenie działki oraz dojścia piesze (chodnik) z kostki betonowej. Wszelkie prace ziemne należy wykonywać pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Przyłącza. W projektowanym budynku przewiduje się następujące instalacje: Zasilanie budynku w energię elektryczną poprzez istniejące przyłącze; Zasilanie budynku w wodę poprzez istniejące przyłącze; Odprowadzenie ścieków poprzez istniejące przyłącze; Wody opadowe z dachu oraz z projektowanych nawierzchni chodników za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych należy odprowadzić powierzchniowo na istniejący teren.

Parametry techniczne budynku: - długość: 32,65m, - szerokość: 14,99m, - wysokość: 8,50m, - powierzchnia zabudowy: 410,0m2, -powierzchnia użytkowa: 631,11m2, - kubatura budynku: 3164,50m3. Opis architektoniczno - konstrukcyjny rozbudowy: Zaprojektowano budynek na planie prostokąta, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z wykuszami na podłużnej ścianie. Budynek kryty dachem dwuspadowym o pochyleniu 15 stopni. Budynek podzielony funkcjonalnie na trzy części - na parterze w północnej części umieszczono ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kotłownie, w południowej części salka ekspozycyjna, magazyn, pokój kasowy oraz zaplecze administracyjno - socjalne. Na piętrze zlokalizowano pokoje gościnne. a) Ściany: Z uwagi na usytuowanie budynku w strefie ochrony konserwatorskiej zaprojektowano obiekt ze ścianą z cegły licowej wzbogacony lizenami i gzymsami, dachem ceramicznym oraz łukową stolarką. Ściany kondygnacji nadziemnych grubości 49cm wykonane w technologii tradycyjnej ściany trójwarstwowej. Warstwa konstrukcyjna wykonana z bloczków gazobetonowych, na zaprawie do murów na cienkie spoiny gr. 24cm, warstwa termoizolacji z wełny mineralnej gr. 10cm, szczelina dylatacyjna gr. 3cm oraz warstwa okładziny zewnętrznej z cegły licowej gr. 12cm.W części cokołowej ściana zewnętrzna jest grubsza i wykonana z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, izolacji z płyt styropianowych gr. 10cm oraz okładziny zewnętrznej z cegły ceramicznej gr. 25cm. Ściany zewnętrzne znajdujące się wzdłuż krytego przejścia w budynku w związku z niewystarczającą szerokością ścian fundamentowych należy wykonać jako ściany dwuwarstwowe z bloczków gazobetonowych gr. 24cm oraz płyt styropianowych gr. 12cm. Okładzinę zewnętrzną stanowić będzie tynk mineralny w kolorze zbliżonym do ceglanej elewacji budynku. Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie do murów na cienkie spoiny natomiast działowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12cm, na zaprawie klejowej. b) Strop: Strop nad parterem, zaprojektowano strop TERIVA o wysokości konstrukcyjnej 24cm, rozstawie osiowym belek 60cm. Nadbeton grubości minimalnej 3cm z betonu klasy B20. c) Nadproża i podciągi: Nadproża w ścianie zewnętrznej nośnej: - rozpiętości 180, 140, 120 i 100 cm łukowe wylewane z betonu B20 i zbrojone zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, - nadproże nad przejściem w formie podciągu, - nadproże nad bramą magazynową. Nadproża w ścianie osłonowej w formie łuku niskiego z cegły licowej na zaprawie cementowej. Nadproża w ścianach nośnych wewnętrznych z prefabrykowanych belek L-19. Podciągi zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, z betonu klasy B20, zbrojone podłużnie prętami średnicy 12mm i średnicy 16mm ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami średnicy 6mm ze stali A-I. Zbrojenie podciągów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. d) Kominy: Kominy należy wymurować z pustaków kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwykłej klasy M5. Ponad dachem kominy należy obłożyć okładziną z płytek klinkierowych w kolorze ceglastym. e) Konstrukcja dachu: Konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą kratownicę opartą na podłużnych ścianach nośnych. Projektuje się dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 15stopni. Kratownica wykonana z drewna. Pokrycie dachu stanowić będzie dachówka ceramiczna z podwójnym zamkiem (odpowiednia dla połaci o małym kącie nachylenia) w kolorze ceglastym. f) Schody zewnętrzne: Schody betonowe monolityczne, wylewane na mokro z betonu B-25, na podkładzie gruzobetonowym. Schody przed wejściem głównym połączone są z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Schody należy wyłożyć kostką betonową gr. 6cm w kolorze piaskowym, lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Konstrukcja podjazdu monolityczna, wylewana na mokro z betonu B-25, grubość płyty najazdowej 10cm. Balustrada stalowa z rur na dwóch poziomach. Roboty wykończeniowe. a) Posadzki: W pomieszczeniach przewidziano okładzinę z płytek gresowych oraz paneli HDF zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rysunkach. W pomieszczeniu magazynowym przewidziano posadzkę betonową zbrojoną siatką zgrzewaną z prętów 4mm i oczkach 10x10cm. b) Tynki + malowanie. Wewnętrzne: Tynki wewnętrzne maszynowe, cementowo - wapienne gr. 1,5cm kat. III. Malowanie: - Ściany i sufity - farba emulsyjna - 2x, - Ściany w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2m, powyżej farba emulsyjna. c) Wykończenie ścian i sufitów: Na sufitach i ścianach, we wszystkich pomieszczeniach, wykonać jednowarstwowe gładzie gipsowe oraz zagruntować całość środkiem gruntującym. Uwaga: Ściany w WC damskim wydzielające kabiny zaprojektowano jako ściany pełne (do sufitu) natomiast w WC męskim kabiny niskie. W pomieszczeniach komunikacji, klatki schodowej oraz sali wystawowej przewidziano tynki mozaikowe. Cokoliki przyposadzkowe wysokości ok. 10cm ceramiczne odpowiednie do rodzaju posadzki. d) Stolarka okienna i drzwiowa: Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe do budynku - z kształtowników PCV w kolorze drewna połączone w zestaw z naświetlem. Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe do pomieszczeń - pełne okleinowane brązowe. Stolarka okienna - z kształtowników PCV w kolorze drewna z funkcją nawiewników higrosterowalnych. Okna pomieszczeń sanitarnych szklone szybą piaskową. Okno kasowe w przejściu z segmentem podnoszonym umożliwiającym obsługę klientów. Parapety wewnętrzne - płyta wiórowa laminowana, zewnętrzne - z kształtek parapetowych ceglanych. Przy oknie kasowym w przejściu zamiast parapetów blat lady szerokości 20cm z blachy stalowej gr. 1mm na stelażu z płyty osadzonej wspornikowo na ścianie. e) Izolacje. Izolacja cieplna: Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - wełna mineralna gr. 10cm. Ściany wzdłuż zadaszonego przejścia w budynku - styropian gr. 12cm. Ściany w części cokołowej - styropian gr. 10cm. Ściany fundamentowe zewnętrzne - styropian gr. 10cm. Posadzka na gruncie - styropian gr. 10cm układany jako jedna warstwa. Izolacja przeciwwilgociowa: Ściany fundamentowe - pionowa 2x papa izolacyjna na lepiku. Ściany fundamentowe - pozioma 1x papa termozgrzewalna. Posadzka - 1x folia podposadzkowa. f) Kolorystyka elewacji: Dach - kolor ceglasty. Ściany - kolor ceglasto - czerwony. Kominy - kolor ceglasty. Lada kasy, elementy stalowe - kolor grafitowy. Stolarka okienna i drzwiowa - okleina drewnopodobna. Rynny, rury spustowe - kolor blachy tytanowo - cynkowej. Wymogi materiałowe. Materiały zastosowane do wykonania budynku powinny posiadać oceny higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Uwagi końcowe. - Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. - Budowę należy realizować zgodnie z projektem, ewentualne odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wprowadzone po akceptacji przez Projektanta. Wszelkie istotne odstępstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie prac na budowie. - Wymagane materiały powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiązania materiałowe, gdyż dla uniknięcia dwuznaczności odwołuje się do konkretnych rozwiązań technologicznych i referencyjnych parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczególności walory kulturowe i estetyczne. Instalacja wodociągowa: Woda do budynku dostarczona będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Przyłącze wodociągowe wprowadzić do pomieszczenia kotłowni i tam zamontować zestaw wodomierzowy. Projektuje się wykonanie instalacji wody zimnej z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Muszle klozetowe wyposażyć w płuczki zbiornikowe. Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie poprzez kocioł węglowy połączony w układ z pojemnościowym zasobnikiem C.W.U. o pojemności 2x400l. Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej projektu. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne będą odprowadzane tymczasowo do istniejącego zbiornika na nieczystości poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Ścieki sanitarne od poszczególnych przyborów odprowadzane są poprzez instalacje z rur PCV. Na poziomie parteru kanalizacja prowadzona jest pod posadzką. Podejścia do urządzeń sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC. Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej projektu. Instalacja C.O. Dla budynku zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikową, dwururową, z rozdziałem dolnym o parametrach 80/60 stopni C, pracującą w układzie pompowym, z zabezpieczeniem systemu otwartego i wbudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach. Jako źródło ciepła dla budynku projektuje się jednofunkcyjny kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) o nominalnej mocy cieplnej 65 Kw. Instalację wyposażyć w pompy obiegowe wody grzewczej. Na instalację c.o. zastosowano rury PeX-Al. Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki płytowe typ V, wyposażone w zawory termostatyczne i odpowietrzniki, grzejniki płytowe typ C i grzejniki łazienkowe. Wentylacja. W obrębie budynku przewidziano wentylację grawitacyjną za pomocą kształtek prefabrykowanych tworzących ciągi wentylacyjne. Dla zapewnienia prawidłowych warunków użytkowania w pomieszczeniach ciemnych oraz w części ogólnodostępnych sanitariatów zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną. Uzupełnianie powietrza wywierane kratkami w drzwiach oraz nawiewnikami higrosterowalnymi w oknach. Uwagi końcowe. 1) Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, czy producenta rur, lecz musi ona spełniać wymagania techniczne przywołanych systemów. 2) Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 3) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I par. 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ. Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie projektowanego obiektu w energię elektryczną odbywać się będzie istniejącą linią kablową w układzie zalicznikowym od istniejącego zestawu złączowo - pomiarowego. Instalacje gniazd wtyczkowych. Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2 układanymi pod tynkiem w korytarzach i w łazienkach, a w innych pomieszczeniach w kanałach podłogowych. W instalacji zastosować osprzęt podtynkowy i szczelny, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami YDY 2, 3, 4, 5 x 1,5 mm2 (750V) prowadzonymi pod tynkiem. Zejścia do wyłączników wykonać w ścianach pod tynkiem. Zaprojektowane układy oświetlenia wykonano w oparciu o oprawy świetlówkowe, metalo - halogenowe i żarowe nasufitowe i naścienne. Oprawy świetlówkowe należy wyposażyć w świetlówki grupy 800 i w energooszczędne stateczniki elektroniczne. Uwaga: Dopuszcza się montaż innych opraw o parametrach niegorszych od zaprojektowanych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla: - sieć zasilająca, wewnętrzne linie zasilające - samoczynne wyłączenie zasilania w czasie poniżej 5 sek. w układzie sieci TN-C-S, - instalacje wewnętrzne - wyłączniki różnicowo-prądowe w sieci TN-S. Ochronę należy wykonać zgodnie z PN-IEC:60364-4-41. Przy wejściu głównym do budynku na ścianie zewnętrznej należy zainstalować przycisz ROP odcinający napięcie w obrębie całego budynku. Instalacja przeciwprzepięciowa. Zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową stopnia I i II w celu ograniczenia do minimum skutków wyładowań atmosferycznych i przeciwprzepięciowych zgodnie z obowiązującą PN-IEC: 60364-4-443. Zastosowana ochrona ma za zadanie chronić wszystkie urządzenia elektryczne w budynku ze względu na ich wartość i prawidłowość działania. Instalacja odgromowa. Instalacja odgromową na budynku należy wykonać jako naprężaną z drutu stalowego FeZn d=8 mm. Zwody pionowe wykonać z pręta stalowego FeZn d=8mm prowadzonym na śnicach budynku. Uwagi końcowe. 1) Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instalacje elektryczne Polskimi Normami i Prawem budowlanym. 2) Roboty należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót instalacyjno - montażowych. Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa należy konsultować z projektantem i inwestorem. 3) Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 4) Przed przystąpieniem do prac uzyskać stosowne zgody i pozwolenia wymagane Prawem budowlanym. Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, projekt budowlany, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.22.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000 zł / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych /

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował od podstaw min. jeden obiekt o kubaturze min. 3000m3.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wskazanie obiektu referencyjnego o wymaganej kubaturze min. 3000m3 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi , 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowymi, 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji elektroenergetycznych, 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ; 2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w SIWZ w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

 2. Kosztorys ofertowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

 1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na ciągłość wykonywania prac budowlanych, b) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, e) wystąpienia istotnych wad, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 2. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót będącej przedmiotem umowy - w takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonane roboty, które Wykonawca wykonał w oparciu o bazę cen z przetargu, po ich uprzednim zinwentaryzowaniu.

 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 4. Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, c) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardów i parametrów.

 5. Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomoc finansowa w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 500684 – 2013 w dniu 04.12.2013r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE.doc (DOC, 91KB) 2013-12-04 15:02:42 91KB 534 razy
2 Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf (PDF, 726KB) 2013-12-06 11:41:46 726KB 601 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 431KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-04 15:02:42 431KB 408 razy
2 specyfikacje.zip (ZIP, 838KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-04 15:02:42 838KB 344 razy
3 projekt budowlany.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-04 15:02:42 13.MB 465 razy
4 PRZEDMIARY.zip (ZIP, 884KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-05 08:58:17 884KB 405 razy
5 Muzeum wenecja - Rozdzielnia TB-G parter.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-05 08:58:17 1.4MB 289 razy
6 Muzeum wenecja - Rozdzielnia TB-G piętro.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-05 08:58:17 1.2MB 261 razy
7 Modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 293KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-06 11:41:46 293KB 279 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedź.pdf (PDF, 403KB) 2013-12-06 11:41:46 403KB 679 razy
2 pytania i odpowiedzi nr 1.pdf (PDF, 1.3MB) 2013-12-12 13:57:51 1.3MB 570 razy
3 pytania i odpowiedzi nr 2.pdf (PDF, 1.2MB) 2013-12-12 13:57:51 1.2MB 662 razy
4 MUZEUM WENECJA - BR. SANITARNA - UZUPEŁNIENIE - PRZEDMIAR.pdf (PDF, 17.KB) 2013-12-12 13:57:51 17.KB 567 razy
5 MUZEUM WENECJA - BR. SANITARNA - UZUPEŁNIENIE - KOSZTORYS OFERTOWY.pdf (PDF, 17.KB) 2013-12-12 13:57:51 17.KB 611 razy
6 WA1.pdf (PDF, 371KB) 2013-12-12 14:00:14 371KB 545 razy
7 WA2.pdf (PDF, 454KB) 2013-12-12 14:00:14 454KB 521 razy
8 WA3.pdf (PDF, 520KB) 2013-12-12 14:00:14 520KB 534 razy
9 WS1.pdf (PDF, 209KB) 2013-12-12 14:00:14 209KB 593 razy
10 MUZEUM - BR. ELEKTRYCZNA.ath (ATH, 25.KB) 2013-12-12 14:01:56 25.KB 491 razy
11 MUZEUM - BR. SANIT. C.O..ath (ATH, 12.KB) 2013-12-12 14:01:56 12.KB 490 razy
12 MUZEUM - BR. SANIT. WOD. KAN..ath (ATH, 34.KB) 2013-12-12 14:01:56 34.KB 505 razy
13 MUZEUM - OGÓLNOBUDOWLANE.ath (ATH, 231KB) 2013-12-12 14:01:56 231KB 493 razy
14 MUZEUM WENECJA - BR. SANITARNA - UZUPEŁNIENIE.ath (ATH, 6.9KB) 2013-12-12 14:01:56 6.9KB 482 razy
15 Wyjaśnienie.pdf (PDF, 32.KB) 2013-12-16 12:40:48 32.KB 31 razy
16 Wyjaśnienie.jpg (JPG, 456KB) 2013-12-16 14:59:48 456KB 803 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 954KB) 2014-01-09 14:18:34 954KB 768 razy
2 Przedłużenie _okresu_związania_ofertą.pdf (PDF, 590KB) 2014-01-14 14:21:41 590KB 469 razy
3 Wzór oświadczenia.doc (DOC, 23KB) 2014-01-14 14:21:41 23KB 458 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-12-2013 14:56:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 04-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 27-02-2014 12:40:32