Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina w sezonie zima 2013/2014

Nr sprawy: DRI.271.29.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina w sezonie zima 2013/2014”


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina w sezonie zima 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu oraz usuwaniu i zwalczaniu gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina w sezonie zima 2013/2014. Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. I. Do obowiązków Wykonawców należy: 1) przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych, 2) rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 3 godzin od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego, 3) samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu - po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji, 4) usuwanie śniegu z ulic lub dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, 5) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego, 6) wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu ulic i dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, 7) wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu, 8) zgłaszanie do sołtysa i przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z odśnieżaniem. 9) sukcesywne uzupełnianie palet na każdorazową prośbę Zamawiającego, 10) zwalczanie gołoledzi ulic poprzez mechaniczne rozsypywanie soli solarką w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, 11) Zamawiający dopuszcza także posypywanie ulic piaskiem tzw. uszorstnienie tylko na wyjątkowe żądanie Zamawiającego, 12) usuwanie pryzm śniegowych wskazanych przez Zamawiającego, dotyczy wyłącznie zadania 11 i 12 będzie realizowane tylko na telefoniczne zgłoszenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Miejsce składania usuwanych pryzm zostanie wskazane na bieżąco przez Zamawiającego, transport na odległość do 5 km, 13) obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie materiałów typu sól, piasek, mieszanka piasku z solą, inny materiał uszorstniający w ilości niezbędnej do wykonania każdorazowego zadania na wezwanie Zamawiającego, 14) odśnieżanie chodników i zwalczanie śliskości na chodnikach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym co do ilości i zakresu w/w robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca musi dysponować dla zadania nr 11- ulice i chodniki miasta Żnina - minimum 3 jednostkami odśnieżnymi typu lekkiego, rozsypywaczem soli, piaskarką RCW i jednostką transportową o ładowności do 10 t. Dla zadania nr 12 - ulice i chodniki na obszarze zrewitalizowanym - Wykonawca musi dysponować piaskarko solarką z pługiem o ładowności do 3,5 t i jednostką transportową o ładowności do 5 t. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzętu załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 5 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany w zawartej umowie: 1 Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem przedłużających się warunków zimowych, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2 Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3 Zmiana osób wskazanych do kontaktu w sprawach realizacji umowy w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich wskazanych funkcji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88 - 400 Żnin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88 - 400 Żnin, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Numer ogłoszenia: 454940 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013


 


 

Burmistrz

Leszek Jakubowski


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 41KB) 2013-11-07 14:25:09 41KB 510 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ zad 11 i 12.doc (DOC, 227KB) 2013-11-07 14:25:09 227KB 5 razy
2 07_11_2013_14_35_26_SIWZ zad 11 i 12.doc (DOC, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-07 14:35:26 227KB 146 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja SIWZ.doc (DOC, 12KB) 2013-11-08 10:28:27 12KB 523 razy
2 zmiana ogłoszenia.doc (DOC, 23.KB) 2013-11-08 10:28:27 23.KB 533 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.pdf (PDF, 376KB) 2013-11-26 08:51:21 376KB 598 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 07-11-2013 14:25:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 26-11-2013 08:51:21