Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. ZADANIE I - REMONT PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 30 32 910, faks 052 30 32 920.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. ZADANIE I - REMONT PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane , polegające na : wykonaniu nowych nadproży, zabezpieczeniu belek stalowych, wykonaniu tynków stropu piwnicy, wykonaniu prace malarskich , stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu posadzki w piwnicy, wykonaniu elewacji w obrębie okna. Roboty instalacyjne wewnętrzne wodno - kanalizacyjne polegające na wykonaniu instalacji zimnej i ciepłej wody oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie robót elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa : Wykaz robót zgodny z załączonym opisem robót - przedmiarem, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w budynku , celem uzyskania niezbędnej wiedzy na temat zakresu robót, stanowiących przedmiot zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Formularz ofertowy z ceną z uwzględnieniem podatku od towaru i usług VAT (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ, 5. Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru ,lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Informacja dotycząca realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-znin.pl, www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36 88-400 Żnin Pokój nr 1 piętro I - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36 88-400 Żnin Pokój nr 1 piętro I - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 447860– 2013 w dniu 04.11.2013r.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

Maria Bursztyńska

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:20:32 263KB 156 razy
2 Zal_1.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:20:32 76.KB 164 razy
3 Zal_2.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:20:32 76.KB 159 razy
4 Zal_3.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:20:32 71.KB 180 razy
5 Zal_4.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:20:32 82.KB 183 razy
6 Zal_5.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:20:32 74.KB 157 razy
7 Zal_6.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 78.KB 178 razy
8 zal_7_1.pdf (PDF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 66.KB 223 razy
9 zal_7_2.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 72.KB 139 razy
10 zal_7_3.pdf (PDF, 615KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 615KB 131 razy
11 Zal_8.pdf (PDF, 154KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 154KB 160 razy
12 zal_9_1.pdf (PDF, 789KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 789KB 176 razy
13 zal_9_2.pdf (PDF, 941KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-04 13:21:48 941KB 151 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (PDF, 381KB) 2013-11-19 14:22:53 381KB 635 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 04-11-2013 13:20:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 19-11-2013 14:22:53