Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowę istniejącego parkingu przy ulicy Browarowej w Żninie

Nr sprawy: DRI.271.24.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Rozbudowę istniejącego parkingu przy ulicy Browarowej w Żninie”


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego parkingu przy ulicy Browarowej w Żninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa istniejącego parkingu realizowana będzie w całości na działce nr 2637 położonej przy ul. Browarowej w Żninie, stanowiącej własność Gminy Żnin. Rozbudowę parkingu podzielono na dwa etapy, w pierwszym etapie nastąpi rozbudowa parkingu, w drugim remont istniejącego parkingu. Celem rozbudowy jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych ( pierwszy etap rozbudowy) i poprawa stanu nawierzchni istniejącego parkingu (drugi etap rozbudowy). W pierwszym etapie ilość miejsc parkingowych zwiększy się o 40, o powierzchni 467,1 m2, pozostałą część tj. nawierzchnia o powierzchni 640,3 m2 stanowi jezdnia manewrowa. W pierwszym etapie robót zostanie zmieniona organizacja ruchu i wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Żytniej, a wyjazd dotychczasowym wjazdem na parking. Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie następujących robót podstawowych: wycinkę krzewów, rozbiórkę krawężników, chodników, parkingów, wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, wykonanie koryta, obsianie trawą, plantowanie poboczy i skarp, kanalizacja deszczowa), wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników i oporników, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych grub. 8 cm i kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, miejsca postojowe wyznaczone pasami kostki koloru czerwonego o szerokości 0,5m, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. I STAN ISTNIEJĄCY Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. Nawierzchnia na istniejącym parkingu jest w złym stanie technicznym. Posiada liczne ubytki, spękania i deformacje. Krawężnik także jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami i deformacjami. Miejsca postojowe nie są w żaden sposób wydzielone. Słupy oświetlenia ulicznego pozostają w tym samym miejscu, zabezpieczone wysepkami z nowego krawężnika, a nawierzchnia wybrukowana kostką brukową grub. 6 cm koloru czerwonego. Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje się teren zielony obsiany trawą i kilkoma krzewami do usunięcia. Wzdłuż ul. Żytniej znajduje się chodnik z kostki betonowej w dobrym stanie, który w miejscu budowy nowego wjazdu na parking zostanie rozebrany, a w jego miejsce zostanie wykonane przejście dla pieszych. Materiały z rozbiórki chodnika należy złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora. Chodnik z płytek betonowych 35x35 okalający istniejący parking jest w złym stanie technicznym i zostanie rozebrany pod rozbudowę parkingu. II. STAN PROJEKTOWANY 1. Założenia projektowe: Miejsca postojowe pod kątem 90 stopni, Szerokość miejsc postojowych - 2,50 m ( 3,60 m miejsca dla osób niepełnosprawnych), Długość miejsc postojowych - 4,50 m, Szerokość jezdni manewrowej - 5,00 m, Kategoria ruchu - KR1. III. ODWODNIENIE Wody opadowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w jezdni manewrowej C-D. W celu prawidłowego odwodnienia placu postojowego i jezdni manewrowej A-B zastosowano nawierzchnię chłonną z płyt ażurowych, ponadto projektuje się jedną studzienkę ściekową wykonaną wg. KPED 02.13, zlokalizowaną przy prawej krawędzi jezdni manewrowej w km W1 - 0+114,5 z podłączeniem przykanalikami z PCV średnicy 200 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej. Lokalizację studzienki ściekowej i przykanalika pokazano na planie sytuacyjnym. W celu sprawniejszego spływu wód opadowych na prawej krawędzi jezdni manewrowej C-D projektuje się wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej zaniżone o 2 cm. IV. Projektowana konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni manewrowej. Nawierzchnia z płyt ażurowych grub. 8 cm i kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka betonowa koloru czerwonego pasy szerokości 0,5 m oddzielające stanowiska postojowe, szerokość miejsc postojowych 2,0m nawierzchnia z płyt ażurowych i 0,5 m nawierzchnia z kostki betonowej, łącznie 2,50 m). Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. Nawierzchnia opaski dzielącej parkingi i obramowania słupów oświetleniowych · Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm koloru czerwonego, · Podsypka piaskowa grub. 10 cm. Nawierzchnia chodników: · Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm ( kostka z rozbiórki istniejącego chodnika), · Podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm. V. Wpływ inwestycji na środowisko. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. VI. Urządzenia obce. W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej grub. 8 cm co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem nawierzchni z płyt i kostki betonowej należy wykonać regulację włazów kanałowych i zaworów wodociągowych do wymaganego poziomu. VII. Uwagi końcowe. Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Szczegółowy zakres robót zawiera załączona dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiązania materiałowe, gdyż dla uniknięcia dwuznaczności odwołuje się do konkretnych rozwiązań technologicznych i referencyjnych parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas przebudowy ulicy oraz obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie ułożenia dalszej nawierzchni ażurowej w przypadku posiadania wolnych środków finansowych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. SIWZ - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. SIWZ oraz jej podpisem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1.Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a)niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na ciągłość wykonywania prac budowlanych, b) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, e) wystąpienia istotnych wad, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3 Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, b) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardów i parametrów. 4 Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88 - 400 Żnin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 - lecia 39, 88 - 400 Żnin, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 389156 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

 

Z up. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 71KB) 2013-09-25 14:37:43 71KB 522 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ browarowa.doc (DOC, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:37:43 257KB 168 razy
2 Przedmiar Parking ul Browarowa Znin Etap I.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:37:43 85.KB 204 razy
3 Kosztorys ślepy etap I.xls (XLS, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:39:32 36.KB 193 razy
4 OPIS techniczny.zip (ZIP, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:41:16 4.3MB 153 razy
5 Rysunki.zip (ZIP, 5.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:42:47 5.6MB 175 razy
6 SST.zip (ZIP, 920KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:43:15 920KB 149 razy
7 Uzgodnienia.zip (ZIP, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-25 14:45:59 12.MB 209 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Kosztorys ślepy etap I.xlsx (XLSX, 9.1KB) 2013-09-25 14:37:43 9.1KB 2 razy
2 modyfikacja przedmiaru.doc (DOC, 12.KB) 2013-10-08 09:03:41 12.KB 504 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.doc (DOC, 23KB) 2013-10-22 10:44:28 23KB 596 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 25-09-2013 14:37:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 25-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 22-10-2013 10:44:28