Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Boisko sportowe na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Gorzyce gm. Żnin

DRI.271.19.2013 

Żnin, dn. 22.07.2013r.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

na

Boisko sportowe na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Gorzyce gm. Żnin”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Boisko sportowe na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Gorzyce gm. Żnin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem: podbudowy, nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, ogrodzenia i umiejscowienia sprzętu sportowego, chodników oraz dojazdu. Projektuje się boisko wielofunkcyjne o przeznaczeniu ogólnodostępnym dla dzieci i młodzieży. Program użytkowy projektowanego boiska obejmuje: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki oraz boisko do tenisa ziemnego. Dlatego na płycie boiska zostaną rozrysowane linie dzielące całą płytę na boiska mniejsze zgodnie z rysunkiem nr 3 w projekcie budowlano-wykonawczym. Program użytkowy zakłada użytkowanie boiska tylko w dzień, stąd nie projektuje się oświetlenia boiska. Obiekt ma formę architektoniczną obiektu sportowego w kształcie prostokąta o wymiarach 47,00 x 25,00 m (mierzoną po linii ogrodzenia - piłkochwytu). Płyta boiska ma kształt prostokąta o wymiarach 45,00 x 23,00 m.

WYKORYTOWANIE I NASYPY POD PŁYTĘ BOISKA

Teren pod projektowane boisko został już wyrównany i znajduje się 60 cm poniżej projektowanego zera budowy. Przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy humusu gr. ok. 10cm. Po zdjęciu humusu należy wykonać rowki nawadniające o wym. 30x10cm co 5 metrów w kierunku prostopadłym do osi podłużnej boiska. Następnie wykonać nasypy na terenie objętym opracowaniem. Nasypy wykonać z piasku zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia 0,95, a następnie ułożyć warstwy podbudowy i płytę boiska.

FUNDAMENTY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI I TENISA ZIEMNEGO

Pod słupki wykonać stopy fundamentowe betonowe 80x80cm gł. 1,20m.

PODBUDOWA POD PŁYTĘ BOISKA.

W korycie wykonujemy warstwę nośną podbudowy gr. 15 cm z kamienia łamanego o średnicy 5 - 40mm. Po zawałowaniu wykonujemy warstwę klinującą gr. 5cm z kamienia łamanego o średnicy 0 - 6mm, którą należy ponownie zawałować z wyprofilowaniem zgrubnym nawierzchni. Dokładność wykonania kolejnych warstw podbudowy podano w Specyfikacji wykonania i odbioru robót. KRAWĘŻNIKI.

Krawężnik betonowy typowy drogowy o wym. 30x75cm grub. 15 cm na ławie betonowej o wym. 20x30cm z oporem betonowym.

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY.

Projektuje się wykładzinę ze sztucznej trawy o wysokości źdźbła 15 mm w kolorze zielonym i czerwonym. Boisko do siatkówki wykonać z wykładziny w kolorze czerwonym pozostała część w kolorze zielonym. Całość wykładziny ze sztucznej trawy ma powierzchnie 1035 m2 w tym: boisko do siatkówki w kolorze czerwonym: 18 x 9 m = 162m2. Projektuje się wykładzinę, ze sztucznej trawy polietylenowej o niżej podanych parametrach: - wysokość źdźbła: minimum 15mm, - kolor: zielony i czerwony, - dtex włókna źdźbła: min. 8800g/10000m, - latex: 1000g/m2 ±10%, - gęstość: min. 100 000 włókien/m2 ±10%, - rodzaj włókna: monofilowe, - wypełnienie: piasek kwarcowy. Wykładzina sztucznej trawy dostarczana jest w wałkach sklejanych na budowie. Wykładzinę układać po odbiorze warstw podbudowy dokonanym przez inwestora bądź inspektora nadzoru. Projektuje się linie wklejane z pasków ze sztucznej trawy w kolorach jak w opisie boisk. Wykładzinę rozwijać na podbudowie oczyszczonej z ziaren żwiru i kamieni o średnicy powyżej 3mm. Warunki wykonania i odbioru podano w STWiOR. OGRODZENIE. Projektuje się ogrodzenie o zróżnicowanej wysokości. Na podłużnych bokach boiska projektuje się ogrodzenie wysokości 4 m, na szczytowych bokach boiska projektuje się ogrodzenie - piłkochwyt wysokości 6 m z siatki polipropylenowej. Ogrodzenie o wysokości 4m projektuje się z typowej siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej o oczkach 4 x 4cm na słupkach z rur stalowych Ø 83x4mm, brama o wym. 2 x 125cm, wys. 2,20 z profilu zimnogiętego wypełnionego siatką stalową ocynk o oczkach 4x4cm, furtka jednoskrzydłowa o szer. 90cm, wys. 2,10m. WYPOSAŻENIE:

- STOJAKI KOSZY.Stojaki szt. 4 z rury stalowej długości 2,85m, wbetonowane na głębokość 1,80m. Na stojakach umieszczone będą tablice z twardego drewna grubości 3 cm o szerokości 1,80m, wysokości 1,05m z obręczami koszy z siatkami metalowymi.

 • BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ. Bramki kotwione w podłożu o wymiarach w świetle: wysokość 2,00m, szerokość 3,00m, głębokość dołem 100cm, górą 83cm. Słupki i poprzeczka z kształtownika o przekroju 8x8cm, kabłąki z rury stalowej Ø 30x3mm. Bramki z siatkami.

 • SŁUPKI DO SIATKÓWKI I TENISA ZIEMNEGO. Słupki uniwersalne o regulowanej wysokości naciągu linek siatki, siatka ażurowa o szerokości 1m i długości 9,5m.

OPASKA WEWNĘTRZNA I CHODNIK ZEWNĘTRZNY.

Opaska i chodnik z płytek betonowych typu pol-bruk grub. 6 cm na podsypce piaskowej.

SIEDZISKA.

Projektuje się dwa rodzaje siedzisk. Po jednej stronie boiska siedziska zadaszone (oznaczone nr 18) a po drugiej niezadaszone (oznaczone nr 19). Siedziska składać się maja z konstrukcji nośnej i fotelików nieskładanych. Zadaszenie nad częścią siedzisk zaprojektowano jako zadaszenie gotowe.

NASYPY SKARP.

Nasypy wykonać z ziemi z wykopów zagęszczonych mechanicznie i obsiać trawą.

KOSZ NA ŚMIECI.

Konstrukcja stalowa. Kosz wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm z zadaszeniem blaszanym gr. 2mm, zamocowany na stałe, jako element gotowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. jedno boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2 SIWZ - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2 SIWZ oraz jej podpisem.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

 1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) siły wyższej, b) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, e) wystąpienia istotnych wad, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 2. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonane roboty, które Wykonawca wykonał w oparciu o bazę cen z przetargu, po ich uprzednim zinwentaryzowaniu.

 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 4. Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) na skutek niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, e) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm.

 5. Standardów i parametrów.

 6. Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomoc finansowa w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 286644 – 2013 w dniu 22.07.2013r.

BURMISTRZ

LESZEK JAKUBOWSKI

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 69.KB) 2013-07-22 13:52:52 69.KB 580 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 228KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-22 13:52:52 228KB 197 razy
2 Załączniki_do_SIWZ.doc (DOC, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-22 13:52:52 111KB 183 razy
3 GORZYCE BOISKO - PRZEDMIAR ROBÓT 2.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-22 14:02:11 33.KB 273 razy
4 projekt budowlano - wykonawczy.zip (ZIP, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-22 14:02:11 2.2MB 206 razy
5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-22 14:02:11 85.KB 208 razy
6 GORZYCE BOISKO - KOSZTORYS OFERTOWY.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-25 10:13:19 113KB 243 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia.pdf (PDF, 336KB) 2013-07-25 10:07:54 336KB 515 razy
2 pytanie i odpowiedź.doc.pdf (PDF, 82.KB) 2013-07-30 14:29:51 82.KB 536 razy
3 modyfikacja przedmiar.doc.pdf (PDF, 80.KB) 2013-07-30 14:30:40 80.KB 559 razy
4 (wyjaśnienie).pdf (PDF, 24.KB) 2013-07-31 12:01:32 24.KB 587 razy
Wynik postępowania
1 Wynik - Boisko Sportowe.pdf (PDF, 928KB) 2013-08-23 11:10:05 928KB 652 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 22-07-2013 13:52:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 22-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 23-08-2013 11:10:05