Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2013/2014

Nr sprawy: DRI.271.18.2013 

Żnin, dn. 15.07.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2013/2014”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Żnin w roku szkolnym 2013/2014 wraz z odwiezieniem tych uczniów po zajęciach do miejsca ich zamieszkania w ramach ustalonych tras, na podstawie zakupionego biletu miesięcznego szkolnego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz szkół oraz ilość uczniów (łącznie 851) dowożonych na poszczególnych trasach zawiera załącznik nr 1. Ilość ta może ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. wyboru szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki. 3) Dowóz do szkół ma następować bez względu na warunki atmosferyczne i awaryjność pojazdów ( z wyłączeniem sił wyższych np. zaspy śnieżne, przełomy i zatory drogowe, gołoledź, powodzie itp.) na godz. 7.45 i powrót ze szkoły w godz. 13.00 - 16.00. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom Rozliczenie finansowe nastąpi w oparciu o ilość faktycznie zamówionych biletów miesięcznych i ich cenę jednostkową (brutto) - podaną w ofercie. Rozliczenie będzie dokonywane w cyklu miesięcznym. 5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 6) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. 7) Wykonawca zamówienia w ramach zawartej umowy zapewni dodatkowo bezpłatny przejazd opiekunom.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w roku szkolnym 2014/2015

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 6 ppkt 4 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w ppkt 4 oraz jej podpisem.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy i jej akceptacji - załącznik nr 5 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa: Paryż (szkoła) - Sielec- Podobowice - Słębowo (szkoła) - Ustaszewo- Uścikowo - Cerekwica - Sarbinowo I - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 107 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa nr 2: Wenecja - Mościszewko - Wenecja - Podgórzyn - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 91 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa nr 3: Żnin (przystanek ul. Jasna ) - Żnin (przystanek ul. Kasztanowa)- Żnin (przystanek ul. Pałucka) - Żnin (przystanek ul. KL. Janickiego) - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 38 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa nr 4: Sulinowo - Słabomierz - Dochanowo-Gorzyce (szkoła)-Nadborowo - Gorzyce (szkoła) - Słabomierz - Sulinowo - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 94 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa nr 5: Wilczkowo - Dobrylewo - Redczyce (szkoła) - Wawrzynki- Januszkowo (szkoła) - Murczynek - Murczyn-Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 114 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa nr 6: Jaroszewo - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 48 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Trasa nr 7: Radecko - Białożewin - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia 39 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Trasa nr 8 :Bożejewiczki - Bożejewice (szkoła) - Gogółkowo-Czewujewo - Bożejewice (szkoła)- Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 104 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Trasa nr 9: Kaczkowo - Kaczkówko - Cerekwica- Słębowo - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 92 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Trasa nr 10: Skarbienice - Rydlewo - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 25 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Trasa nr 11: Wójcin - Kierzkowo - Kierzkowo - Jadowniki Rycerskie - Jadowniki Bielskie - Murczyn - Murczynek - Januszkowo - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 99 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP nr: 275994 – 2013 w dniu 15.07.2013r.
 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE.doc (DOC, 71.KB) 2013-07-15 14:10:19 71.KB 525 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:19 168KB 85 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:19 115KB 457 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:19 39.KB 93 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:19 27KB 85 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:19 24KB 75 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (DOC, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:19 21KB 85 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ.doc (DOC, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:41 64.KB 206 razy
8 Załącznik nr 7do SIWZ.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-15 14:10:41 21.KB 77 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-07-26 13:12:55 1.0MB 631 razy
2 Wynik - Zmiana.pdf (PDF, 415KB) 2013-08-21 14:43:41 415KB 587 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 15-07-2013 14:10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 15-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 21-08-2013 14:43:41