Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin w okresie od 26.07.2013 do 25.07.2016

DRI.271.12.2013 

Żnin, dn. 28.05.2013r.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin w okresie od 26.07.2013 do 25.07.2016”

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin w okresie od 26.07.2013 do 25.07.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: - Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w SIWZ w punkcie Program ubezpieczenia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik B do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik B do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik B do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik B do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik B do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy poprzetargowej (załącznik Edo SIWZ);

  2. W przypadku wykonawców działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń nie będzie się wiązało z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w TUW (załącznik F do SIWZ).

  3. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest to osoba wskazana w KRS jako osoba umocowana do składania oświadczeń woli, pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania,

  4. Jeżeli zamawiający zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub też zdolności finansowych niezbędnych do wykonania zobowiązania.

  5. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 65

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe - 25

3 - oferowane franszyzy - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 205552 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 46KB) 2013-05-28 08:58:28 46KB 463 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Gmina_Żnin_2013-2016 popr.doc (DOC, 302KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-28 08:58:28 302KB 270 razy
2 umowa poprzetargowa - wzór.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-28 08:58:28 23KB 98 razy
3 Załączniki do SIWZ 2013.ods (ODS, 68.KB) 2013-05-28 08:58:28 68.KB 3 razy
4 Załączniki do SIWZ 2013.xls (XLS, 143KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-28 09:03:57 143KB 401 razy
5 28_05_2013_09_06_28_Załączniki do SIWZ 2013.xls (XLS, 143KB) 2013-05-28 09:06:28 143KB 2 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 305KB) 2013-06-06 14:30:19 305KB 467 razy
2 Pytania od Ubezpieczycieli Gmina Żnin przetarg 2013.pdf (PDF, 78.KB) 2013-06-06 14:32:48 78.KB 517 razy
Wynik postępowania
1 DRI.271.12.2.2013.pdf (PDF, 420KB) 2013-06-14 09:15:35 420KB 513 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 28-05-2013 08:58:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 14-06-2013 09:15:35