Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap

DRI.271.11.2013 

Żnin, dn. 27.05.2013r.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - ETAP I.

Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ETAP I.

W zakres robót budowlanych projektowanej przebudowy amfiteatru w I etap wchodzą: rozbiórka zaplecza i schodów scenicznych i zastąpienie ich nowym zadaszeniem ( wolnostojącym), wymiana utwardzonego terenu dookoła sceny oraz wymiana nawierzchni sceny. Ponadto w zakres robót wchodzi utwardzenie części ciągów pieszych dookoła amfiteatru, które posiadać będą oświetlenie gruntowe. Szczegółowy zakres robót zaznaczono na załączonym planie zagospodarowania terenu oraz przedmiarach robót branży budowlanej i elektrycznej.

Budynki - nie projektuje się żadnego budynku. Planuje się rozebranie budynku zaplecza.

Komunikacja - na terenie objętym opracowaniem projektuje się ciągi piesze (w sąsiedztwie amfiteatru) w kierunku pn - pd., które biegną od strony centrum do nabrzeża jeziora Czaple. Drugi ciąg pieszy (w sąsiedztwie amfiteatru) wsch. - zach. biegnie od ul. Szkolnej w stronę nabrzeża jeziora. Przecięcie tych ciągów pieszych podkreślone jest okrągłym placem z oświetleniem gruntowym. Od strony wschodniej, za muszlą koncertową projektuje się kolejny plac w formie koła, który umożliwia dostarczenie niezbędnego sprzętu na potrzeby imprez okolicznościowych organizowanych w amfiteatrze miejskim. Kolejny plac znajdujący się na osi widowni (przy złączu kablowym) zaprojektowany został na potrzeby akustyka obsługującego nagłośnienie podczas imprez plenerowych organizowanych w amfiteatrze. W części pd. - wsch. znajduje się kolejny niewielki plac akcentujący pomnik z okazji 700 - lecia miasta Żnina. W zakres I etapu wchodzą nawierzchnie zaznaczone na rys. Z01 ( przerywana linia). Projektuje się następujące typy posadzek, których rozmieszczenie zamieszczono na rys. nr AW-01a: - płyta chodnikowa Libet Monza bianco Carrara, 40x40x4cm, - płyta Libet Quadro granito, 30x30x8cm, (możliwość ruchu kołowego), - płyta chodnikowa Libet Monza colormix (impressio), 40x40x4cm, - płyta chodnikowa Libet Quadro bianco Carrara, 30x20x8cm, - kostka chodnikowa Libet piccola solaro (układana promieniście wg zaleceń producenta) gr.6cm, - nawierzchnia betonowa (8 - 12 cm): Lafarage-Artevia Dolomitowy mix, Gwiezdny pył, Mleczny koktajl. Mała architektura: Zaprojektowano następujące elementy małej architektury: - siedziska (ławki) w postaci dwóch murków ozdobne kwietniki dookoła istniejących drzew (wg rys. AW-01a).

Sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna - istniejące złącze kablowe, - oświetlenie terenu - zaprojektowano oprawy architektoniczne o zróżnicowanym kształcie i kolorystyce światła; Oprawy znajdują się wzdłuż ciągu pieszego, na placach przy amfiteatrze oraz dookoła muszli koncertowej. Instalację odbiorczą od projektowanej szafki rozdzielczej projektuje się kablem YKY0,6/1kV o przekroju 3x2,5mm2 w rurze AR-40 : - dla oświetlenia zewnętrznej ściany muszli koncertowej do zasilania dziewięciu opraw dogruntowych typu LED DG KANLUX 230V/1,2W; - dla oświetlenia płyty manewrowej do zasilania dziewięciu opraw najazdowych typu LED 14 230V/1W/230V - kolor ciepły; - dla oświetlenia placu akustyka i placu z pomnikiem do zasilania czterech opraw typu LED DG KANLUX 230V/1,2W - kolor ciepły; - dla oświetlenia iluminacyjnego w pobliżu istniejących dwóch drzewi do zasilania osiemnastu opraw LED DG KANLUX 230V/1,2W- kolor ciepły; - dla oświetlenia płyty do zabaw dla dzieci, do zasilania dwunastu opraw dogruntowych okrągłych typu LED 1,2W/230V KANLUX i dziewięć opraw dogruntowych LED DG R 120 1x3W/12V w kolorze RGB. W zakres robót branży elektrycznej wchodzi również: - demontaż istniejącej instalacji odbiorczej, kablowej w ziemi, - przestawienie istniejącego słupa parkowego z oprawą i przyłączem kolidującym z planem zagospodarowania działki w inne miejsce, - montaż szafki rozdzielczej dla zasilania projektowanej instalacji odbiorczej oświetlenia iluminacyjnego w obrębie muszli koncertowej i wypustów 230V, - montaż instalacji odbiorczej kablowej w ziemi zasilającej wypusty na gniazda wtykowe 230V zainstalowane na ścianie muszli koncertowej, - montaż instalacji odbiorczej kablowej w ziemi dla zasilania oświetlenia iluminacyjnego terenu przy tej muszli, - montaż przyłącza kablowego w ziemi od istniejącego słupa oświetlenia parkowego do projektowanej szafy rozdzielczej dla oświetlenia iluminacyjnego.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące projektowanego oświetlenia terenu zawarto w odrębnym opracowaniu branży elektrycznej.

Ukształtowanie terenu - poziom zero / poziom sceny w obiekcie przyjęto na 79,80 m n.p.m. Istniejące ukształtowanie terenu ulegnie zmianom przy realizacji inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim obszaru wokół amfiteatru, w związku z wyprofilowaniem komunikacji pieszej w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do obiektu. Dodatkowo zostanie uformowany niewielki nasyp w pd. - wsch. części widowni. Projektowane rzędne terenu naniesiono na rysunek projektu zagospodarowania terenu.

Zieleń - teren biologicznie czynny zostanie zwiększony (zielona widownia) oraz uporządkowany. Projektowane wzniesienie w części pd. - wsch. także zostanie posiane trawą. Wszystkie ubytki na terenie biologicznie czynnym zostaną uzupełnione trawą. Zieloną widownię wraz ze wzniesieniem należy wyrównać do projektowanych rzędnych oraz przygotować ziemię pod trawnik. Dookoła istniejących drzew zaprojektowano dwa ozdobne kwietniki. Uwaga: Humus oraz obsianie trawą w zakresie zamawiającego.

Zestawienie powierzchni : Powierzchnia terenu (zakres opracowania: część dz. nr ew. 849/5, wartości procentowe powierzchni zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - projektowane zadaszenie - 24 m2, - powierzchnia amfiteatru ze sceną - 77 m2, - powierzchnia kom. pieszej (projektowane place, ciągi piesze) -668 m2, w tym: - Libet Monza (40x40x4) -163 m2, - Libet Maxima (80x80x4) 50sztuk - 32 m2, - Libet Piccola (10x10x6) - 93 m2, - Libet Quadro (30x20x8) - do ruchu kołowego -82,50 m2, - Lafarge Artevia Decor Dolomitowy mix - 77 m2, - Lafarge Artevia Decor Gwiezdny pył - 110 m2, - Lafarge Artevia Color Mleczny koktajl - 110 m2. Dostępność terenu dla osób niepełnosprawnych - wszystkie ciągi piesze projektowane są z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Spadek dla ciągów pieszych przyjęto o wartości 1,5%.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z rozwiązaniami projektowymi zawarto w projekcie wykonawczym branży budowlanej i elektrycznej.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiązania materiałowe, gdyż dla uniknięcia dwuznaczności odwołuje się do konkretnych rozwiązań technologicznych i referencyjnych parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczególności walory kulturowe i estetyczne.

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiórki na odległość do 3 km.

Do obowiązków Wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku posiadania środków finansowych w zakresie kontynuacji robót tego samego rodzaju, wchodzących w zakres zadania

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4.000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowymi, 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi i 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji elektroenergetycznych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2.SIWZ - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

 1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) siły wyższej, b) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, e) wystąpienia istotnych wad, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 2. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonane roboty, które Wykonawca wykonał w oparciu o bazę cen z przetargu, po ich uprzednim zinwentaryzowaniu.

 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 4. Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) na skutek niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian. e) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm.

 5. Standardów i parametrów.

 6. Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2013r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 204206 -2013 w dniu 27.05.2013r.

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 71.KB) 2013-05-27 12:14:00 71.KB 487 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ na amfiteatr.doc (DOC, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:14:00 314KB 182 razy
2 kosztorys_ofertowy.pdf (PDF, 529KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:18:16 529KB 295 razy
3 przedmiar_amfiteatr.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:18:16 60.KB 158 razy
4 przedmiar_br._elektryczna.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:18:16 1.3MB 426 razy
5 architektura.zip (ZIP, 7.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:18:16 7.4MB 157 razy
6 branza_elektryczna.zip (ZIP, 6.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:18:16 6.8MB 129 razy
7 konstrukcja.zip (ZIP, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-27 12:18:16 1.8MB 108 razy
Wynik postępowania
1 DRI.271.11.2.2013.pdf (PDF, 293KB) 2013-06-14 09:16:21 293KB 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 27-05-2013 12:14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 14-06-2013 09:16:21