Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin


 Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin

Usługi


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiając

I.1)  Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Żnin
700-lecia 39
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Żninie
Osoba do kontaktów: Małgorzata Drzewiecka
88-400 Żnin
POLSKA
Tel.: +48 523031301
E-mail: [email protected]
Faks: +48 523031103
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.um.znin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
 Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Inny: Gospodarka odpadami

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GminaŻnin
Kod NUTS PL61

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych(zmieszanych) oraz zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy Żnin. Zakres zamówienia dotyczywszystkich nieruchomości z terenu gminy, na której powstają odpady komunalne. W zakresie wykonawcybędzie także wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych orazw pojemniki lub worki na odpady segregowane. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 10 doSIWZ.
2. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Żnin (stan na 31.12.2012r) wynosi: na terenie miastaŻnina – 14.206 osób
na terenach wiejskich – 10.350 osób. Szacuje się , że liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy Żninwynosi 22.000 osób.
 3. Powierzchnia całej gminy – 251,55 km2, w tym powierzchnia miasta Żnin stanowi 8,35 km2. Zbieranieodpadów komunalnych zmieszanych szacuje się na 6.000 Mg rocznie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90000000, 90513200, 90500000, 90514000, 90512000, 90533000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 30 000 PLN(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek budżetu gminy:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie Nr konta: 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
 1. Wykonawca rozlicza się fakturami miesięcznymi, które będzie mógł wystawić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania zgodnie z § 5 projektu umowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającegoprawidłowo wystawionej faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innychpodmiotów na zasobach których polega wykonawca,
oferta spełniać powinna następujące wymagania:
— w odniesieniu do wymagań dot. udokumentowania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawieart. 24 ust. 1 – wymagane dokumenty i oświadczenia powinni złożyć oddzielnie wszyscy przedsiębiorcy,
— w odniesieniu do warunku określonego w art. 22 ust.1 - przedsiębiorcy w sumie muszą spełnić wymaganewarunki.
Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, poświadczone są za zgodność zoryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Do reprezentowania w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniuo udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnićjednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem.

III.1.4)  Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą braćudział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków októrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opisane w Sekcji III.2) Warunki udziału niniejszego ogłoszenia ozamówieniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadaniauprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązekich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
    a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przezBurmistrza Żnina, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    b) będzie posiadał numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawiedotychczasowych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.),
    c) będzie posiadał zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21).

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca złoży:
    a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,
    b) Oświadczenie o spełnieniu warunku – wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieraniaodpadów oraz nadanie numeru rejestrowego przez GIOŚ na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy zdnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
    c) Zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2013r, poz. 21).

3. W celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia napodstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp. należy załączyć do oferty następujące dokumenty:
    a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ,
    b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert,
    c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
    d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
    e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp.,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp.,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    h) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będąbrały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od tych podmiotów dokumentów wymienionychw punkcie A. pkt 1-8 SIWZ. Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2b wykonawca powinien przedstawić pisemnezobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 9 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejjeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapotwierdzające odpowiednio, że:
    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu,
    c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
i zamiast:
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy,
 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albozamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w ppkt a), c) i pkt 5 i 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt b) powinny być wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a),b) c) i punkcie 5 i 6, zastępuje się jedokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe o terminach stosuje się odpowiednio.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lubadministracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organemsądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsce zamieszkaniatych osób.

7. Wykonawca załączy Pełnomocnictwo tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa doreprezentowania w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów np.: odpisu z właściwego rejestru,załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom kodeksu cywilnego (oryginał lubuwierzytelniony podpis).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Potwierdzeniem sytuacjiekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie oświadczenie wykonawcy o spełnieniuwarunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.2.3)  Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pozycji "minimalny poziom ewentualnie wymaganychstandardów" Wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostaływykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 4 do SIWZ;
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celuwykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5 doSIWZ.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami — Załącznik nr 11 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
    Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie (wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedną usługę polegającą naselektywnym odbiorze odpadów komunalnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.W przypadku wykonywania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należyprzeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji WspólnotEuropejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalić według tabeli kursów średnich walut obcychopublikowanego na stronie www.nbp.pl.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, wszczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takich okolicznościachwykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony Załącznik nr 9 do SIWZ.

Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

   a) będzie posiadał bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Żnin lub w odległości niewiększej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiadatytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń dogruntu. Teren bazy magazynowo-transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniającezagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie zwymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Wyposażenie bazy magazynowo-transportowej:miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadająceilości zatrudnionych osób, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazynastępuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacjii naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przezuprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

     b) będzie posiadał co najmniej:
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym pojazd typu śmieciarkado odbioru odpadów z pojemników 60l/120l/240l/1100l oraz śmieciarka małogabarytowa przystosowana doodbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe (domki letniskowe),
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
— 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
— 1 pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym) przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typuKP-7,
— samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymiadresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonychodpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnegoumożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscachpostojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tychdanych przez Zamawiającego.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniupojemników.
 Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych. Wykonawcamusi zrealizować zadanie monitoringu w zakresie segregacji odpadów w sposób rzetelny i nie budzącywątpliwości.

   c) będzie dysponował pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości objętychprzedmiotem zamówienia, zgodnie z danymi, które uszczegółowione zostaną podane najpóźniej w dniuzawarcia umowy.

   d) dysponuje osobami (kierowcy + obsługa ) w ilości zapewniającej świadczenie obsługi wywozu odpadówprzez zespoły pojazdów wymienionych wyżej.

   e) będzie posiadać oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniuczystości i porządku w gminach.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takich okolicznościach wykonawca powinien załączyć dooferty wypełniony Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)  Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)  Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DRI.271.5.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.5.2013 -11:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2013 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.5.2013 - 11:15
Miejscowość:
Żnin, Urząd Miejski - aula
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2014

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 Sekcji VI.4.2) wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)  Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2013

 

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.04.2013 r. pod numerem: 2013/S 067-112042

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 171KB) 2013-04-08 10:48:53 171KB 607 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:48:53 195KB 490 razy
2 Zal.nr 1.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:48:53 22.KB 389 razy
3 Zal.nr 2.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:48:53 21.KB 401 razy
4 Zal.nr 3.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:48:53 24KB 393 razy
5 Zal.nr 4.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:48:53 29KB 406 razy
6 Zal.nr 5.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:48:53 24.KB 382 razy
7 Zal.nr 6.xls (XLS, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:50:29 41.KB 402 razy
8 Zal.nr 7.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:50:29 30KB 375 razy
9 Zal.nr 8.doc (DOC, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:50:29 92.KB 447 razy
10 Zal.nr 9.doc (DOC, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:50:29 21KB 367 razy
11 Zal.nr 10.doc (DOC, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:50:29 105KB 535 razy
12 Zal.nr 11.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-08 10:50:29 24KB 422 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 2.3MB) 2013-04-26 10:00:48 2.3MB 797 razy
Odwołania
1 Odwołanie - Wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu odwoławczym.pdf (PDF, 515KB) 2013-04-15 09:41:04 515KB 626 razy
2 Treść Odwołania.pdf (PDF, 7.8MB) 2013-04-15 09:42:54 7.8MB 778 razy
3 Sprostowanie.pdf (PDF, 281KB) 2013-04-17 09:27:38 281KB 611 razy
4 Postanowienie - Umorzenie postępowania odwoławczego.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-04-24 12:41:07 1.0MB 645 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.pdf (PDF, 566KB) 2013-05-27 11:22:03 566KB 612 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-04-2013 09:28:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 08-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 27-05-2013 11:22:03