Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja i przebudowa odcinków dróg gminnych

Nr sprawy: DRI.271.4.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

"Modernizacja i przebudowa odcinków dróg gminnych"

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa odcinków dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie A. 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc. - Chomiąża Księża na długości ca 700m i szerokości ca 3,6 m ( ca 2.520 m2) polegająca na: a) mechanicznym oczyszczeniu odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem kamiennym frakcji 0/31,5 mm, c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, d) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1-2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest-aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Zadanie B. 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin - Białożewin (ul. Topolowa) na długości ca 700m i szerokości ca 4,5 m ( ca 3.150m2) polegająca na: a) mechanicznym oczyszczeniu odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem kamiennym frakcji 0/31,5 mm, c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, a) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1-2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest-aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. Zadanie C. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo na długości ca 700m i szerokości ca 3,5 m ( ca 2.450m2) polegająca na: a) mechanicznym oczyszczeniu odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem kamiennym frakcji 0/31,5 mm, c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, a) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1-2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest-aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie dotyczącym zamówienia podstawowego w przypadku posiadania wolnych środków finansowych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

 • Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.Lista podmiotów należących do tej samej kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 • 1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to: a) wynikiem siły wyższej - niesprzyjające warunki atmosferyczne (ponadnormatywne opady deszczu), b) spowodowane koniecznością rozszerzenia prac o roboty dodatkowe, niemożliwe wcześniej do przewidzenia. 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc. - Chomiąża Księża na długości ca 700m i szerokości ca 3,6 m ( ca 2.520 m2).

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: a) mechaniczne oczyszczenie odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem kamiennym frakcji 0/31,5 mm, c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, d) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1-2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest-aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.05.2013.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin - Białożewin (ul. Topolowa) na długości ca 700m i szerokości ca 4,5 m ( ca 3.150m2).

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: a) mechaniczne oczyszczenie odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem kamiennym frakcji 0/31,5 mm, c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, d) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1-2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest-aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.05.2013.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo na długości ca 700m i szerokości ca 3,5 m ( ca 2.450m2).

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: a) mechaniczne oczyszczenie odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem kamiennym frakcji 0/31,5 mm, c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, a) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR-1-2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest-aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.05.2013.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  Numer ogłoszenia: 100328-2013: data zamieszczenia: 13.03.2013r.

 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 65.KB) 2013-03-13 12:59:49 65.KB 507 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 289KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-13 12:59:49 289KB 300 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-04-03 15:12:44 1.0MB 612 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 13-03-2013 12:59:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 13-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 03-04-2013 15:12:44