Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU REJONOWEGO PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej „ustawą”

na „ PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU REJONOWEGO PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE ”

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie , ul. 700 -lecia 36, 88 - 400 Żnin , woj. kujawsko - pomorskie , tel. 52 30 32 919 , faks 52 30 32 920

Adres strony internetowej zamawiającego, na której będzie zamieszczona SIWZ : www.mops-znin.pl , www.bip.umznin.pl

e-mail: [email protected] [email protected]

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka administracyjna nieposiadająca

osobowości prawnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku Zarządu Rejonowego PCK w Żninie ul. Aliantów 10 posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku Zarządu Rejonowego PCK w Żninie ul. Aliantów 10 posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Posiłek należy dostarczyć do stołówki własnym transportem przez 5 dni w tygodniu do godziny 10,30 zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

- od poniedziałku do piątku : zupa z wkładką + chleb

- w piątek należy dodatkowo dostarczyć suchy prowiant na dwa dni ( tj. sobota i niedziela lub inne dni świąteczne ) chleb + wędlina, chleb + pasztet, chleb + ser topiony, chleb + ryba.

W skład jednodaniowego posiłku wchodzi: 0,35 litra zupy z wkładką mięsną - 100 gram plus 250 gram chleba o normach kalorycznych odpowiednich dla osób dorosłych. Jadłospis musi być zróżnicowany. Posiłki muszą być pełnowartościowe, odpowiadające wszelkim normom odżywczym i energetycznym oraz sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych. Posiłek powinien w swoim składzie zawierać warzywa , nasiona roślin strączkowych i ziemniaki. Kaloryczność przygotowanego posiłku regeneracyjno wzmacniającego nie może zawierać mniej niż 700 kalorii.

Każdy posiłek musi zawierać co najmniej 25 % kalorii z tłuszczu, nie więcej jednak niż 35 % , oraz co najmniej 11 % kalorii z białka. Dostawa posiłków musi być różnego rodzaju. Wykonawca dostarcza różne zupy np.: pomidorowa z makaronem, krupnik, grochowa, fasolowa, barszcz czerwony, barszcz biały, barszcz ukraiński, kapuśniak, jarzynowa, kalafiorowa, ogórkowa, pieczarkowa, oraz różne rodzaje wkładki np.: skrzydełko, żeberko, pulpety, podroby. Na niedziele i dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy przypadające w ciągu tygodnia wydawany będzie suchy prowiant w cenie obiadu.

Suchy prowiant na każdy dzień musi składać się z :

- chleb - 250 gram

- wędlina: kiełbasa miękka np. parówkowa, mortadela, mielonka -

100 gram,

kiełbasa twarda np. tatrzańska , piwna, żywiecka - 50 gram,

- ser topiony - 100 gram

- pasztet - 70 gram.

- ryba - 100 gram.

Na każdy wolny dzień asortyment dodatku do pieczywa musi być inny np.:

chleb + kiełbasa miękka, chleb+ kiełbasa twarda, chleb + pasztet, chleb + ser topiony, chleb + ryba.

Suchy prowiant musi być zapakowany w woreczek foliowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każdy tydzień żywienia jadłospis, który musi być zróżnicowany.

Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji zamówienia - około 52.925

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób o ok. 20%.

Przewidywana liczba osób korzystających z posiłków - 145.

Wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy wobec Zamawiającego. Ilość porcji będzie określana przez Zamawiającego najpóźniej na 1 dzień przed dniem wydawania posiłków . Żywienie będzie prowadzone przez 7 dni w tygodniu (łącznie 365 dni w trakcie trwania umowy). Posiłki oraz suchy prowiant będą wydawane przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT za przygotowanie posiłku regeneracyjno wzmacniającego oraz suchego prowiantu musi mieć wkalkulowaną cenę za dowóz posiłku oraz suchego prowiantu własnym transportem do stołówki przy Zarządzie Rejonowym PCK w Żninie ul. Aliantów 10 i będzie stała ,niezależnie od rodzaju posiłku. Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę w terminach miesięcznych do dnia 10 następnego miesiąca , a faktura za miesiąc grudzień winna być wystawiona do 27 grudnia 2013 roku.

Rozliczenie odbywać się będzie w stosunku miesięcznym na podstawie zamówionych posiłków.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.32.10.00-6 - usługi przygotowania posiłków

55.32.20.00-3 - usługi gotowania posiłków

55.52.00.00-1 - usługi dostarczania posiłków

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 12.

Od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży na załączniku nr 2 do SIWZ oświadczenie w powyższym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży na załączniku nr 2 do SIWZ oświadczenie w powyższym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży na załączniku nr 2 do SIWZ oświadczenie w powyższym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży na załączniku nr 2 do SIWZ oświadczenie w powyższym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży na załączniku nr 2 do SIWZ oświadczenie w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.2.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

III.5.1) Informacja dotycząca realizacji zadania - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl ,www.mops-znin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie , 88 - 400 Żnin ul. 700 - lecia 36 pokój nr 1 (I piętro - sekretariat) od poniedziałku do piątku od godziny 7,30 do 15,00.

IV.4.2) Termin i miejsce składania ofert: 18.12.2012 roku godzina 9:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700 - lecia 36 88- 400 Żnin pokój nr 1 - I piętro - sekretariat.

IV.4.3) Termin otwarcia ofert 18.12.2012 roku godz. 9,15, miejsce : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700- lecia 36 pokój nr 5 (I piętro).

IV.4.4)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane pod numerem: 500090-2012 ; data zamieszczenia: 10.12.2012r.

 

                                                                         DYREKTOR

                                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                        w Żninie

                                                                         Maria Bursztyńska

 

Żnin, dnia 10.12.2012 roku.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-10 12:44:54 190KB 111 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 917KB) 2013-02-07 17:38:44 917KB 589 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 10-12-2012 12:44:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 10-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 07-02-2013 17:38:44