Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bankową obsługę budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych

 

Nr sprawy: DRI.271.26.2012

Żnin, dn.22.11.2012r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Bankową obsługę budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 lecia 36
 2. Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska 7.
 3. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie ul. Sienkiewicza 4
 4. Żnińskiego Domu Kultury w Żninie ul. Pocztowa 15
 5. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie ul. Plac Wolności 1
 6. Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 lecia 36

  2. Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska 7.

  3. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie ul. Sienkiewicza 4

  4. Żnińskiego Domu Kultury w Żninie ul. Pocztowa 15

  5. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie ul. Plac Wolności 1

  6. Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Katalog podstawowych czynności jakie w ramach bankowej obsługi budżetu będą wykonane przez wybrany w drodze postępowania bank obejmujący:

1. Prowadzenie rachunków bankowych.

 1. Otwarcie i prowadzenie 6 rachunków bieżących, 36 rachunków pomocniczych oraz 3 rachunków funduszu świadczeń socjalnych,

2. Dokonywanie operacji bankowych,

 1. Realizacja przelewów w czasie rzeczywistym,

 2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych nie krócej niż w godzinach 8,00 do 16,00,

 3. Dokonywanie wypłat gotówkowych,

 4. Kasa bądź punkt kasowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Żninie.

3. Utworzenie dodatkowo trzech punktów kasowych w miejscach innych niż siedziba banku, oddziału bądź filii, na terenie miasta Żnina.

 1. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym i funduszu świadczeń socjalnych.

 2. Usługę typu home-banking obejmującą instalacje wraz z nieodpłatnym szkoleniem wyznaczonych pracowników w każdej jednostce.

 3. Uruchomienie i realizacja obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce.

 4. Udostępnianie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami do wyciągu z rachunku Urzędu Miejskiego w Żninie dochody budżetu z danego dnia do godz. 10:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji

 5. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:

 1. wszystkich wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego

 2. wypłat gotówkowych w kasie banku,

 3. przelewów dokonywanych w banku Wykonawcy,

 4. sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej,

 5. wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank,

 6. otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek,

 7. otwarcia rachunków bankowych,

 8. wydanych blankietów czekowych i ich potwierdzeń,

 9. innych czynności nie wymienionych w punkcie 1-8.

 1. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy będą one obsługiwane przez bank na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia

 2. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Żninie.

 3. Średnio miesięczna szacunkowa kwota wpłat gotówkowych wynosi - 600.000 zł,

 4. Średnio miesięczna szacunkowa kwota wypłat gotówkowych wynosi - 70.000 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Posiadanie przez bank siedziby lub oddziału w Żninie lub otwarcie oddziału lub filii w Żninie po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy. 2. Bank, oddział lub filia powinien zapewnić realizowanie na miejscu całego przedmiotu zamówienia. 3. Wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze. 4. Wykonawca zapewni obsługę bankową budżetu Gminy Żnin w systemie bankowości elektronicznej obsługi bankowej. Wdrożenie elektronicznej obsługi bankowej w siedzibie Zamawiającego oraz we wszystkich jednostkach wymienionych w przedmiocie zamówienia nastąpi po zawarciu umowy, ale nie później niż do dnia 14 grudnia 2012 roku. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

  2. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa ( pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

  3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 8 pkt 4 siwz - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4 oraz jej podpisem.

  4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku , gdy wykonawca wykaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50

 • 2 - Oprocentowanie środków terminowych - 20

 • 3 - Prowadzenie obsługi kasowej - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 467002 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 55KB) 2012-11-22 15:10:46 55KB 533 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-22 15:10:46 155KB 184 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 284KB) 2012-12-06 08:46:01 284KB 600 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 22-11-2012 15:10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 18-12-2012 12:48:31