Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zbieranie, transport i przekazywanie do recyklingu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie gminy Żnin

  Żnin, dn.22.11.2012r.

Nr sprawy: DRI.271.27.2012                                                                     

                       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie  przetargu nieograniczonego

 

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Zbieranie, transport i przekazywanie do recyklingu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie gminy Żnin


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zbieranie, transport i przekazywanie do recyklingu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie gminy Żnin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i przekazywanie do recyklingu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie gminy Żnin.

Zamówienie obejmuje następujący zakres:

A) Cykliczne (zapewniające ciągłe użytkowanie) opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, następujących rodzajów:

-          opakowania z tworzyw sztucznych typu plastikowe butelki po napojach, po artykułach spożywczych oraz po chemii gospodarczej;

-          papier i tektura, makulatura;

-          opakowania ze szkła - bezbarwne i kolorowe.

B) Zamawiający przekaże w nieodpłatne użytkowanie wykonawcy zamówienia następującą ilość i rodzaj pojemników, rozmieszczonych według załącznika nr 1

-          118 szt. pojemników stalowych - siatkowych o pojemności jednostkowej ok. 1,3 m3 przystosowanych do opróżniania sprzętem transportowym typu śmieciarka.

-          5 szt. pojemników siatkowych o pojemności jednostkowej 2,0 m3 przystosowanych do opróżniania sprzętem z dźwigiem HDS.

-          11 szt. pojemników polietylenowych typu dzwon o pojemności jednostkowej ok. 1,5 m3 oraz 1 szt. o pojemności ok. 2,5 m3 przystosowanych do opróżniania sprzętem z dźwigiem HDS.

-          142 szt. pojemników polietylenowych typu dzwon o pojemności jednostkowej ok. 1,5 m3 przystosowanych do opróżniania sprzętem z dźwigiem HDS.

C)  Zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów odbywać się będzie wg częstotliwości zapewniającej ciągłą zbiórkę odpadów z koniecznością utrzymania czystości i porządku wokół pojemników. Zamawiający nie dopuszcza do sytuacji przeładowania pojemników i rozprzestrzeniania się odpadów wokół pojemników.

D) Przygotowanie odpadów w zakresie niezbędnym dla celów transportu do miejsc ich powtórnego przerobu - w tym celu Zamawiający może nieodpłatnie udostępnić, dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia pionową prasę hydrauliczną do ugniatania odpadów typ PPH25S.

E) Zorganizowanie zbytu do miejsc wtórnego przerobu zebranych i przygotowanych do transportu odpadów każdego rodzaju.

F) Ewidencjonowanie i sporządzanie kwartalnych sprawozdań Zamawiającemu z ilości i rodzaju odpadów przekazanych wyspecjalizowanej firmie do odzysku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.       Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.

2.       Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust.4 pkt 4.2 siwz - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2 oraz jej podpisem.

3.       Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej wydane przez Burmistrza Żnina w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.       Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.       Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

2.       Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

3.       Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP, nr ogłoszenia: 247375 – 2012 w dniu 22.11.2012

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 53KB) 2012-11-22 13:41:11 53KB 551 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 293KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-22 13:41:11 293KB 277 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odp. na pytanie.pdf (PDF, 14.KB) 2012-11-27 12:28:52 14.KB 552 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.pdf (PDF, 373KB) 2012-12-05 10:50:44 373KB 658 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Drzewiecka 22-11-2012 13:41:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-12-2012 10:50:44