Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2012/2013 na terenie gminy Żnin

 

Żnin, 22.10.2012 r.

Nr sprawy: DRI.271.24.2012                                                                              

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie  przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2012/2013 na terenie gminy Żnin
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2012/2013 na terenie gminy Żnin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu oraz usuwaniu i zwalczaniu gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżaniu dróg gminnych w sezonie zima 2012/2013 na terenie gminy Żnin.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sołectwa gminy Żnin podzielone na 10 części oraz miasto Żnin:

Zadanie nr 1 : sołectwa - Januszkowo, , Wilczkowo, Dobrylewo, Redczyce, Wawrzynki;

Zadanie nr 2 : sołectwa - Bożejewice, Bożejewiczki;

Zadanie nr 3 : sołectwa - Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Wójcin, Chomiąża Księża;

Zadanie nr 4 : sołectwa - Białożewin, Murczyn, Murczynek, Jadowniki Bielskie;

Zadanie nr 5 : sołectwa - Podgórzyn, Wenecja, Rydlewo, Skarbienice;

Zadanie nr 6 : sołectwa - Kaczkowo, Kaczkówko, Uścikowo, Cerekwica;

Zadanie nr 7 : sołectwa - Ustaszewo, Słębowo, Sarbinowo, Żnin – Wieś;

Zadanie nr 8 : sołectwo - Podobowice, Sielec, Paryż, Słabomierz, Sulinowo;

Zadanie nr 9 : sołectwo - Gorzyce, Nadborowo, Dochanowo, Brzyskorzystew;

Zadanie nr 10: sołectwa - Brzyskorzystewko, Sobiejuchy, Jaroszewo;

Zadanie nr 11: ulice i chodniki miasta Żnin.

Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów lub upoważnione osoby w gminie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury.

Do obowiązków wszystkich Wykonawców należy:

1)      przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych,

2)      rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 3 godzin od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego,

3)      samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu - po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji,

4)      usuwanie śniegu z ulic lub dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,

5)      używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,

6)      wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu ulic i dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,

7)      wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,

8)      zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z odśnieżaniem.

Do obowiązków Wykonawcy obejmującego zadania nr 11 - ulice miasta Żnina - należeć będą:

a)      powyższe wytyczne,

b)      rozstawienie palet w ilości 100 szt. i ich uzupełnienie mieszanką piasku z solą,

c)       sukcesywne uzupełnianie palet na każdorazową prośbę Zamawiającego,

d)      zwalczanie gołoledzi ulic poprzez mechaniczne rozsypywanie soli solarką w ilości uzgodnionej z Zamawiającym,

e)      Zamawiający dopuszcza także posypywanie ulic piaskiem tzw. uszorstnienie tylko na wyjątkowe żądanie Zamawiającego,

f)        usuwanie pryzm śniegowych wskazanych przez Zamawiającego, dotyczy wyłącznie zadania 11 i będzie realizowane tylko na telefoniczne zgłoszenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Miejsce składania usuwanych pryzm zostanie wskazane na bieżąco przez Zamawiającego, transport na odległość do 5 km,

g)      obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie materiałów typu sól, piasek, mieszanka piasku z solą, inny materiał uszorstniający w ilości niezbędnej do wykonania każdorazowego zadania na wezwanie Zamawiającego,

h)      odśnieżanie chodników i zwalczanie śliskości na chodnikach tylko na wyraźne polecenie przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu co do ilości i zakresu w/w robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.04.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla zadania 1 do 10, Wykonawca winien dysponować pługiem lekkim tj. pojazd samochodowy/ciągnik o ładowności do 6t. Wykonawca składający oferty na zadania od nr 1 do 10 winien dysponować odrębnymi jednostkami sprzętu dla poszczególnych zadań.   W przypadku zadania 11 - ulice i chodniki miasta Żnina - Wykonawca musi dysponować minimum 3 jednostkami odśnieżnymi typu lekkiego, rozsypywaczem soli, piaskarką RCW i jednostką transportową o ładowności do 10 t. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzętu załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany w zawartej umowie:

1.       osób wskazanych do kontaktu w sprawach realizacji umowy w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich wskazanych funkcji;

2.       w przypadku wydłużających się warunków zimowych dopuszcza się możliwość aneksowania terminu zakończenia robót.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia, 39 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia, 39 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia w BZP : 410898 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                         Leszek Jakubowski        

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 51.KB) 2012-10-22 14:50:03 51.KB 629 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-22 14:50:03 215KB 190 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia.pdf (PDF, 380KB) 2012-10-25 14:57:43 380KB 642 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 1.8MB) 2012-11-05 12:52:43 1.8MB 1377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 22-10-2012 14:50:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-11-2012 12:52:43