Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie drenażu zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie

Nr sprawy: DRI.271.23.2012 

Żnin, dn. 16.10.2012r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Wykonanie drenażu zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie”

w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 , Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie drenażu zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 , Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zewnętrznego drenażu opaskowego dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 10, dł. 91,20m oraz odprowadzenie wód gruntowych z drenaży do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dł. 53,30mb. W celu zabezpieczenia piwnic budynku przed naporem wód gruntowych zaprojektowano drenaż odwadniający wokół budynku. Ciągi drenarskie układane będą równolegle, w odległości nie większej niż 0,5m do ścian zewnętrznych budynku, w poziomie fundamentów. W miejscach połączeń i załamań trasy drenażu zaprojektowano studzienki tworzywowe, kontrolno-rewizyjne Ø 315mm. Drenaż opaskowy zaprojektowano z rur drenarskich PVC-U Ø126/ Ø113 z filtrem z włókna kokosowego Ciągi drenarskie włączyć do projektowanej studzienki zbiorczej, skąd wody drenażowe będą kierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej kd350 kolektorem z rur PVC-U Ø160mm . Na kanale zbiorczym, w studzience rewizyjnej betonowej Ø800, należy zamontować klapę zwrotną Ø160. Wykonanie robót związanych z ułożeniem drenażu opaskowego i przyłącza kanalizacyjnego wymaga demontażu i ponownego montażu nawierzchni z kostki brukowej. Po wykonaniu robót nawierzchnię należy odbudować wykorzystując zdemontowaną kostkę, pod warunkiem, że nie uległa zniszczeniu. Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów wraz z jej niwelacją w miejscu składowania, na odległość 1 km. Szczegółowy opis oraz zakres robót obejmuje załączony projekt budowlany.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.12.41.00-9, 45.23.24.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał , że będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami branżowymi tj. kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ i oświadczenia o posiadanych uprawnieniach zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 3 pkt.3.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 3.2. oraz jej podpisem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) siły wyższej, b) niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. ciągłych, występujących przez dłuższy okres czasu opadów deszczu, silnych mrozów uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, c) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonane roboty, które Wykonawca wykonał w oparciu o bazę cen z przetargu, po ich uprzednim zinwentaryzowaniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia w BZP: 400398 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012.
 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 47KB) 2012-10-16 11:22:45 47KB 524 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:22:45 267KB 421 razy
2 Przedmiar robot drenaż zewnetrzny.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:22:45 89.KB 267 razy
3 OT.IS drenaż Żnin Janickiego.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:22:45 1.6MB 1019 razy
4 is.01 Plan zagospodarowania terenu.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:23:55 1.0MB 276 razy
5 is.02 Profil drenażu zewnętrznego.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:23:55 91.KB 257 razy
6 is.03 Rzut piwnic.Drenaż wewnetrzny.pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:23:55 61.KB 180 razy
7 is.04 Profil drenażu wewnętrznego.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:23:55 63.KB 282 razy
8 is.05 Zestawienie studni.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:23:55 131KB 253 razy
9 is.06 Przekrój poprzeczny.pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 11:23:55 61.KB 359 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.pdf (PDF, 52.KB) 2012-11-06 11:49:28 52.KB 538 razy
2 Zmiana Wykonawcy.pdf (PDF, 393KB) 2012-11-09 08:40:18 393KB 655 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 16-10-2012 11:22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 09-11-2012 08:40:18