Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013" - przetarg powtórzony

Nr sprawy: DRI.271.20.2012 

Żnin, dn. 07.08.2012r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

 

na

Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013 wraz z odwiezieniem tych uczniów po zajęciach do miejsca ich zamieszkania w ramach ustalonych tras, na podstawie zakupionego biletu miesięcznego szkolnego.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz szkół oraz ilość uczniów (łącznie 866) dowożonych na poszczególnych trasach zawiera załącznik nr 1. Ilość ta może ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. wyboru szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki.

 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Rozliczenie finansowe nastąpi w oparciu o ilość faktycznie zamówionych biletów miesięcznych i ich cenę jednostkową (brutto) - podaną w ofercie. Rozliczenie będzie dokonywane w cyklu miesięcznym.

 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.

 5. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający.

 6. Wykonawca zamówienia w ramach zawartej umowy zapewni dodatkowo bezpłatny przejazd opiekunom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie, że dowóz uczniów do szkół będzie następował bez względu na warunki atmosferyczne i awaryjność pojazdów (z wyłączeniem działania sił wyższych np. zaspy śnieżne, przełomy i zatory drogowe, gołoledź, powodzie itp.) na godz. 7.45 i powrót ze szkoły w godz. 13.00-16.00, a szczegółowy plan minutowy zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę po opracowaniu przez szkoły planu zajęć - załącznik nr 6 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 6 ppkt 3a) - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w ppkt 3a) oraz jej podpisem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa: Paryż (szkoła)-Sielec (przystanek PKS)-Podobowice-Słębowo(szkoła)-Ustaszewo-Uścikowo-Cerekwica-Sarbinowo I (przystanek PKS)-Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 112 uczniów zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa: Wenecja-Mościszewo-Wenecja-Podgórzyn-Żnin (przystanek ul. Leśna)-Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 72 uczniów zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa: Żnin (przystanek ul.Jasna) - Żnin (przystanek ul. Kasztanowa - Żnin (przystanek ul. Pałucka) - Żnin (przystanek ul. Kl. Janickiego)- Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 36 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa: Sulinowo (przystanek PKS)-Słabomierz (przystanek PKS)-Dochanowo-Gorzyce(szkoła)-Nadborowo (przystanek PKS)-Gorzyce (szkoła) -Słabomierz (przystanek PKS)-Sulinowo (przystanek PKS) - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 103 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa: Wilczkowo (przystanek PKS)-Dobrylewo (przystanek PKS)-Redczyce (szkoła)-Wawrzynki (przystanek PKS)-Januszkowo (szkoła)-Murczynek (przystanek PKS)-Murczyn - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 122 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa: Jaroszewo - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 46 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Trasa: Radecko-Białożewin-Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 48 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Trasa: Bożejewiczki (przystanek PKS)-Bożejewice (szkoła)-Gogółkowo-Czewujewo-Bożejewice (szkoła) - Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 93 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Trasa: Kaczkowo-Kaczkówko-Cerekwica-Słębowo-Żnin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: do przewiezienia łącznie 92 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Trasa: Wójcin-Kierzkowo-Jadowniki Rycerskie-Jadowniki Bielskie-Murczyn-Murczynek-Januszkowo-Żnin (PG nr1, ZPS nr1, ZSS Trójka).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 106 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Trasa: Skarbienice-Rydlewo-Żnin (ZPS nr 1).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do przewiezienia łącznie 23 uczniów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 2890802012 w dniu 07.08.2012r.

z up. BURMISTRZA

(-)

Aleksandra Nowakowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 73KB) 2012-08-07 13:12:09 73KB 550 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:09 140KB 50 razy
2 Załącznik nr 1.doc (DOC, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:09 115KB 61 razy
3 Załącznik nr 2.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:09 38KB 31 razy
4 Załącznik nr 3.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:09 23.KB 34 razy
5 Załącznik nr 4.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:09 20.KB 27 razy
6 Załącznik nr 5.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:09 21.KB 29 razy
7 Załącznik nr 6.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:31 21.KB 31 razy
8 Załącznik nr 7.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:31 21.KB 31 razy
9 Załącznik nr 8.doc (DOC, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-07 13:12:31 58KB 28 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (PDF, 5.5MB) 2012-08-22 09:05:27 5.5MB 1290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 07-08-2012 13:12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 07-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 17-06-2013 10:20:39