Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno-integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”


Numer ogłoszenia: 171128-2012 data zamieszczenia: 24.05.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie,

ul. 700-lecia 36, 88- 400 Żnin,

województwo kujawsko- pomorskie,

tel. 52 3032910, faks 52 3032920

adres strony internetowej zamawiającego www. mops-znin.pl

E-mail:[email protected]

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” , Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia zawodowego oraz usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu systemowego MOPS w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII w zakresie :

 1. Kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - 120 godzin w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych - dla 20 osób

 2. Kursu obsługa kasa fiskalnej z fakturowaniem - 30 godzin w tym: 5 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć praktycznych.- dla 4 osób

 3. Kursu opiekunka środowiskowa - 120 godzin w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych- dla 10 osób

 4. Kursu opiekunka dziecięca - 120 godzin w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych - dla 2 osób

 5. Kursu kucharz małej gastronomi - 120 godzin w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych - dla 9 osób

 6. Kursu florystyka - 70 godzin w tym: 10 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych- dla 8 osób

 7. Kursu fryzjerka - 150 godzin w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych - dla 5 osób

 8. Kursu operator wózków widłowych - 67 godzin w tym :47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych - dla 6 osób

 9. Kurs malarz - tapeciarz - 150 godzin w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych - dla 2 osób

 10. Kursu brukarz - 120 godzin w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych - dla 1 osoby

 11. Kursu operator koparko - ładowarki - 202 godziny w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych - dla 2 osób

 12. Kursu spawacz metodą MAG i TIG -256 godzin w tym: 56 godzin zajęć teoretycznych i 200 godzin zajęć praktycznych- dla 3 osób

 13. Kursu pracownik ochrony fizycznej I stopnia- 245 godzin w tym: 134 godziny zajęć teoretycznych i 111 godzin zajęć praktycznych dla 1 osoby

 14. Kursu kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci - 136 godzin w tym: 36 godzin zajęć tetrycznych i 100 godzin zajęć praktycznych - dla 4 osób

 15. Treningu umiejętności społecznych pn. „Szkoła dla Rodziców” 2 grupy po 15 osób x 40 godzin zajęć

 16. Warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla 10 osób w ilości 30 godzin w tym: 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV

CPV:80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego

CPV: 80570000 - 0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II..2 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 31 sierpnia 2012 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2 ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Oświadczenie że, Wykonawca spełnia warunki art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kursów zawodowych , treningu i warsztatu odpowiadających tematyką przedmiotowi zamówienia .

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ .

III.3.3 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż posiada własny potencjał techniczny lub ma możliwość korzystania z potencjału technicznego innych podmiotów. Ponadto wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wykształcenie kierunkowe związane z tematyką kursu zawodowego, treningu i warsztatu oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego w okresie ostatnich 3 lat min. 1 kursu zawodowego, treningu lub warsztatu według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.

III.3.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę ofert, oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie: spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/wymienione warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.4 Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.

  1. Formularz oferty ( wzór zał. Nr 2 do SIWZ)

  2. Program kursu zawodowego, treningu ,warsztatu (wzór - zał. nr 6 do SIWZ)

  3. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia do wykonania podwykonawcom (wzór -zał. nr 7 do SIWZ)

  4. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

  5. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy).

  6. Certyfikaty jakości usług (o ile Wykonawca je posiada) wydane przez instytucje do tego uprawnione

 

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na podstawie delegacji ustawowej art. 11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

IV.2) Kryteria oceny ofert lub cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria:

1. Cena oferty brutto waga : 80%

2. Doświadczenie Wykonawcy w organizacji kursów zawodowych, treningu i warsztatu o tematyce odpowiadającej zakresowi tematycznemu zamówienia waga: 20%

IV.2.2) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www. mops-znin.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 , 88 - 400 Żnin, pokój Nr 1 II piętro

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 01 czerwiec 2012 roku godzina 10.00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, pokój Nr 1 (Sekretariat) I piętro

IV3.3) Warunki otwarcia ofert : otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2012 r. o godzinie 10.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36, pokój Nr 5, I piętro. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert to członkowie Komisji przetargowej i Wykonawcy którzy złożyli oferty. Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.

IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2.Wszelkie zmiany umowy wynikają z obopólnej zgody stron

IV.4.1) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII.

IV.4.2) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Bursztyńska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu 2012.doc (DOC, 132KB) 2012-05-24 14:00:38 132KB 554 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIW.doc (DOC, 260KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:00:38 260KB 39 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ.docx (DOCX, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:00:38 44.KB 51 razy
3 Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:00:38 64.KB 41 razy
4 umowa zał nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 143KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:00:38 143KB 64 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:00:38 32KB 38 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:00:38 36KB 63 razy
7 Załącznik nr6 do SIWZ.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:02:02 44KB 25 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:02:02 26.KB 30 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:02:02 24KB 67 razy
10 Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc (DOC, 22KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-24 14:02:02 22KB 10 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie przetargu.doc (DOC, 124KB) 2012-06-01 13:33:20 124KB 4 razy
2 uniewaznienie_przetargu.pdf (PDF, 100KB) 2012-06-01 13:35:39 100KB 580 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 24-05-2012 13:56:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 01-06-2012 13:35:39