Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie

 

Nr sprawy: DRI.271.12.2012                                                                                                                          Żnin, dn. 17.05.2012r.

                       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie  przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 , Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą zadania:

Zadanie nr 1- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie przy ul. Browarowej.

Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie przy ul. Kl. Janickiego.

Zadanie nr 3- Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie przy ul. Szkolnej.

Zadanie nr 4 - Remont ogrodzenia budynku Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie przy ul. Szkolnej.

Przedmiot  zamówienia został podzielony na cztery części - zadania. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączona dokumentacja projektowa.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

dla zadania nr 1 - Termomodernizacja przedszkola nr 1 - 7500,00 zł

słownie: siedem tysięcy pięćset złotych

dla zadania nr 2 - Termomodernizacja przedszkola nr 2 - 12000,00 zł

słownie: dwanaście tysięcy złotych

dla zadania nr 3 -Termomodernizacja ZPS nr 1- 17000,00 zł

słownie: siedemnaście tysięcy złotych

Dla zadania nr 4 - Remont ogrodzenia ZSP nr 1 - Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. jedno zadanie związane z ociepleniem budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m3 i wymianą/montażem instalacji ogrzewczej w tym samym lub innym budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m3. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz wykazu robót wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 8 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał , że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami branżowymi - co najmniej po jednej osobie tj. a/ kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi ( dla zad. nr 1,2,3,4), b/ kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych ( dla zadania nr 1,2,3), c/ kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dla zadania nr 2). Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ , wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 7 do SIWZ i oświadczenia o posiadanych uprawnieniach zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt. 4.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.       Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1   Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli jest to wynikiem: a) siły wyższej, b) niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wysokich temperatur, bądź ciągłych występujących przez dłuższy okres czasu opadów deszczu uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c) jest korzystne z punktu widzenia interesu publicznego, d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np. będące następstwem działania organów administracji, f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień , jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

1.2   Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a) na skutek niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo ich zastosowanie byłoby korzystne dla Zamawiającego lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian. e) roboty zamienne będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardów i parametrów f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonane roboty, które Wykonawca wykonał w oparciu o bazę cen z przetargu, po ich uprzednim zinwentaryzowaniu.

1.3    Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

1.4   Zmiana podwykonawców.

1.5   Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.6   Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

1.7   Zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie przy ul. Browarowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres robót obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropodachu, - wymianę części stolarki, - inne roboty towarzyszące, - wymianę instalacji grzewczej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.40.00.00-0, 45.30.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie przy ul. Kl. Janickiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres robót obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropu poddasza, - wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, - remont pomieszczenia kotłowni, - inne drobne roboty towarzyszące, - wymianę instalacji grzewczej i kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, - wymianę instalacji elektrycznych w kotłowni gazowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie przy ul. Szkolnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:W zależności od segmentu budynku podstawowe roboty budowlane obejmują w szczególności: Główny budynek dydaktyczny S - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropu poddasza, - wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, - wymianę instalacji c.o. Budynek łącznik Ł - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropu poddasza, - wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, - wymianę pokrycia dachu, - wymianę instalacji c.o. Budynek sali gimnastycznej SG - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie stropu poddasza, - wymianę instalacji c.o. Budynek dydaktyczno-mieszkalny S/M - wymianę części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych , - wymianę instalacji c.o..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Remont ogrodzenia budynku Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie przy ul. Szkolnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Remont ogrodzenia kompleksu szkolnego od strony ul. Sądowej, Szkolnej i 700-lecia obejmuje: - demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego oraz bram i furtek, - skucie z murów warstwy tynków oraz dokładne oczyszczenie powierzchni betonowych (nakryw murów i słupków) z mchów, porostów itp. - naprawę pęknięć murów przez przemurowanie ich fragmentów, - wykonanie tynków tradycyjnych cw kat. II, a następnie wykonanie warstwy fakturowej z tynku mineralnego cienkowarstwowego Dryvit Sandpebble , - wykonanie szpachlowania powierzchni betonowych szpachlówką do tynków zewnętrznych, - od strony boiska (niższego naziomu) w pasie szerokości 1,4m wykonać nasyp z gruntu piaszczystego ze skarpą o pochyleniu 1:1. Wierzchnią warstwę gr. 10cm wykonać z gruntu organicznego (ziemi urodzajnej) i obsiać trawą. Powierzchnie zagłębione poniżej nasypu zaizolować 2x asfaltowym roztworem gruntującym np. Izolbet A, - montaż gotowych elementów ogrodzenia z rur i prętów kwadratowych. Elementy metalowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi, wierzchnia warstwa w kolorze czarnym matowym. Zabrania się stosowania ostrych zakończeń elementów ogrodzenia. - montaż gotowych elementów bram i furtek z prętów kwadratowych o wzmocnionej konstrukcji. Elementy metalowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi, wierzchnia warstwa w kolorze czarnym matowym. - Rozbiórka pochylonej części muru od ulicy Sądowej. Rozebrany mur należy odtworzyć; w miarę możliwości należy wykorzystać cegłę z rozbiórki. Powierzchnie zagłębione poniżej terenu zaizolować 2x dysperbitem po uprzednim zagruntowaniu podłoża (1x dysperbit rozcieńczony wodą 1:1). Odtworzyć nakrywy murów i słupków z betonu B20. Od strony boiska (niższego naziomu) w pasie szerokości 1,2m wykonać nasyp z gruntu piaszczystego ze skarpą o pochyleniu 1:1. Wierzchnią warstwę gr. 10cm wykonać z gruntu organicznego (ziemi urodzajnej) i obsiać trawą. - Dwukrotne malowanie murów farbą silikonową Silstar.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr: 159794 – 2012 w dniu 17.05.2012

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 94.KB) 2012-05-17 13:36:57 94.KB 584 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ termomodernizacja.pdf (PDF, 581KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-17 13:36:57 581KB 549 razy
2 zadanie_nr_2.zip (ZIP, 9.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-17 14:32:20 9.8MB 356 razy
3 zadanie_nr_1.zip (ZIP, 5.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-17 14:32:20 5.5MB 197 razy
4 zadanie_nr_4.zip (ZIP, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-17 14:32:20 4.4MB 148 razy
5 17_05_2012_14_35_14_Zalaczniki.doc (DOC, 148KB) 2012-05-17 14:35:14 148KB 82 razy
6 21_05_2012_08_01_39_Zalaczniki.doc (DOC, 148KB) 2012-05-21 08:01:39 148KB 3 razy
7 21_05_2012_08_02_59_Zalaczniki.doc (DOC, 148KB) 2012-05-21 08:02:59 148KB 4 razy
8 Zalaczniki_do_SIWZ.doc (DOC, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-21 08:07:35 148KB 100 razy
9 Zadanie_nr_3_.zip (ZIP, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-21 08:13:21 15.MB 249 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zalaczniki.doc (DOC, 148KB) 2012-05-17 14:12:34 148KB 4 razy
2 Zadanie nr 3.zip (ZIP, 15.MB) 2012-05-17 14:28:11 15.MB 3 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 1.0MB) 2012-06-20 11:03:59 1.0MB 887 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 17-05-2012 13:36:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 20-06-2012 11:03:59