Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowę kładek dla pieszych przez rzekę Gąsawkę - projekt

Nr sprawy: DRI.271.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Budowę kładek dla pieszych przez rzekę Gąsawkęprojekt

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kładek dla pieszych przez rzekę Gąsawkę - projekt.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. Budowa kładek dla pieszych przez rzekę Gąsawkę. Część I. Budowa kładki dla pieszych nr 1 przez rzekę Gąsawkę w ciągu ul. Św. Floriana, nr drogi 131090C, km 0+310 zgodnie z załączonym przeglądem nr 1/R/2012. Kładka o długości całkowitej 8,30 m i szerokości 3,08 m. Konstrukcja projektowanej kładki: dźwigary stalowe, pomost żelbetowy, poręcze stalowe. Część II. Budowa kładki dla pieszych nr 2 przez rzekę Gąsawkę - ciąg pieszy do Placu Działowego opis zgodnie z załączonym przeglądem nr 2/R/2012. Kładka o długości całkowitej 11,40 m i szerokości 2,45 m. Konstrukcja projektowanej kładki: dźwigary stalowe, pomost żelbetowy, poręcze stalowe. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w 4 egzemplarzach wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót. Projekt należy opracować po zatwierdzeniu przez zamawiającego wstępnych założeń projektowych i w razie potrzeby uzupełnić szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań. Projekt winien obejmować w szczególności: a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu w 4 egz. wykonanego na zaktualizowanym przez projektanta podkładzie mapowym w skali 1:500, zawierającego: opis techniczny, część rysunkową z oznaczeniem projektowanych obiektów, granic nieruchomości i zwymiarowaniem projektowanych obiektów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia oraz w razie konieczności opinię ZUDP. b) opracowanie projektów architektoniczno-wykonawczych w 4 egz. w branżach: - mostowo-drogowej w zakresie realizacji koniecznego zakresu prac budowlanych - elektryczną w zakresie oświetlenia obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z opracowaną dokumentacją przed upływem terminu jej wykonania z wyprzedzeniem umożliwiającym uwzględnienie przez Projektanta ewentualnych uwag Zamawiającego. Na etapie uzgodnień z Zamawiającym należy przedłożyć dwa warianty kolorystyki obiektu. c)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych w 2 egzemplarzach. d)wykonanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - zgodnie z treścią rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września .2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. Nr 202, poz.2072) - w 2 egz. dla każdej z branż, e) opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389 z 2004r.) w 2 egz. dla każdej z branż, f) sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej obejmującej projekt architektoniczno-budowlany, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w postaci edytowalnych plików dla całości projektu w tym pliki pdf dla potrzeb przetargu na roboty budowlane. g) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie zgody właścicieli na wejście w teren o ile taka konieczność wystąpi. h) oraz wykonanie innych prac i robót niezbędnych do należytego wykonania zamówienia. 3. Projekt budowlany stanowiący przedmiot zamówienia, winien zostać sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z treścią przepisów art. 20 ustawy Prawo budowlane do projektu winny zostać dołączone oświadczenia projektantów i sprawdzających oraz uwierzytelnione kopie ich uprawnień (w 4 egzemplarzach) Wykonawca w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W przypadku zastosowania stwierdzenia lub równoważne Wykonawca zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewidział ryzyka zmiany terminu realizacji zamówienia: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) z powodu działań lub zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac i robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego przedłużają się terminy procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień itp. Termin ulegnie zmianie o okres wynikający z przerw spowodowanych wymienionymi przyczynami, d) w przypadku zmiany przepisów prawnych mających istotny wpływ dla realizację umowy. 2.Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 3 Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa kładki dla pieszych nr 1 przez rzekę Gąsawkę w ciągu ul. Św. Floriana, nr drogi 131090C, km 0+310 zgodnie z załączonym przeglądem nr 1/R/2012.Kładka o długości całkowitej 8,30 m i szerokości 3,08 m. Konstrukcja projektowanej kładki: dźwigary stalowe, pomost żelbetowy, poręcze stalowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w 4 egzemplarzach wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót. Projekt należy opracować po zatwierdzeniu przez zamawiającego wstępnych założeń projektowych i w razie potrzeby uzupełnić szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań. Projekt winien obejmować w szczególności: a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu w 4 egz. wykonanego na zaktualizowanym przez projektanta podkładzie mapowym w skali 1:500, zawierającego: opis techniczny, część rysunkową z oznaczeniem projektowanych obiektów, granic nieruchomości i zwymiarowaniem projektowanych obiektów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia oraz w razie konieczności opinię ZUDP. b) opracowanie projektów architektoniczno-wykonawczych w 4 egz. w branżach: - mostowo-drogowej w zakresie realizacji koniecznego zakresu prac budowlanych - elektryczną w zakresie oświetlenia obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z opracowaną dokumentacją przed upływem terminu jej wykonania z wyprzedzeniem umożliwiającym uwzględnienie przez Projektanta ewentualnych uwag Zamawiającego. Na etapie uzgodnień z Zamawiającym należy przedłożyć dwa warianty kolorystyki obiektu. c)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych w 2 egzemplarzach. d)wykonanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - zgodnie z treścią rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września .2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. Nr 202, poz.2072) - w 2 egz. dla każdej z branż, e) opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389 z 2004r.) w 2 egz. dla każdej z branż, f) sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej obejmującej projekt architektoniczno-budowlany, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w postaci edytowalnych plików dla całości projektu w tym pliki pdf dla potrzeb przetargu na roboty budowlane. g) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie zgody właścicieli na wejście w teren o ile taka konieczność wystąpi. h) oraz wykonanie innych prac i robót niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa kładki dla pieszych nr 2 przez rzekę Gąsawkę - ciąg pieszy do Placu Działowego opis zgodnie z załączonym przeglądem nr 2/R/2012. Kładka o długości całkowitej 11,40 m i szerokości 2,45 m. Konstrukcja projektowanej kładki: dźwigary stalowe, pomost żelbetowy, poręcze stalowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w 4 egzemplarzach wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót. Projekt należy opracować po zatwierdzeniu przez zamawiającego wstępnych założeń projektowych i w razie potrzeby uzupełnić szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań. Projekt winien obejmować w szczególności: a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu w 4 egz. wykonanego na zaktualizowanym przez projektanta podkładzie mapowym w skali 1:500, zawierającego: opis techniczny, część rysunkową z oznaczeniem projektowanych obiektów, granic nieruchomości i zwymiarowaniem projektowanych obiektów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia oraz w razie konieczności opinię ZUDP. b) opracowanie projektów architektoniczno-wykonawczych w 4 egz. w branżach: - mostowo-drogowej w zakresie realizacji koniecznego zakresu prac budowlanych - elektryczną w zakresie oświetlenia obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z opracowaną dokumentacją przed upływem terminu jej wykonania z wyprzedzeniem umożliwiającym uwzględnienie przez Projektanta ewentualnych uwag Zamawiającego. Na etapie uzgodnień z Zamawiającym należy przedłożyć dwa warianty kolorystyki obiektu. c)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych w 2 egzemplarzach. d)wykonanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - zgodnie z treścią rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września .2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. Nr 202, poz.2072) - w 2 egz. dla każdej z branż, e) opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389 z 2004r.) w 2 egz. dla każdej z branż, f) sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej obejmującej projekt architektoniczno-budowlany, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w postaci edytowalnych plików dla całości projektu w tym pliki pdf dla potrzeb przetargu na roboty budowlane. g) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie zgody właścicieli na wejście w teren o ile taka konieczność wystąpi. h) oraz wykonanie innych prac i robót niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer ogłoszenia: 139294 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 87.KB) 2012-04-30 18:27:48 87.KB 499 razy
2 Sprostowanie ogłoszenia.pdf (PDF, 39.KB) 2012-05-02 10:45:05 39.KB 489 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz kładka.pdf (PDF, 251KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-30 18:27:48 251KB 278 razy
2 protokół kładka nr 1.pdf (PDF, 649KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-30 18:28:55 649KB 623 razy
3 protokół kładka nr 2.pdf (PDF, 598KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-30 18:28:55 598KB 1152 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi.pdf (PDF, 69.KB) 2012-05-09 12:02:53 69.KB 499 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 75.KB) 2012-05-25 13:50:26 75.KB 718 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 30-04-2012 18:27:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 30-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-03-2014 13:01:54