Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie

 

Nr sprawy: DRI.271.6.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie”

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej ø 110PE i kanalizacji deszczowej ø 400PVC w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie”, realizowana w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczającym i wylotem do rzeki Gąsawki:

 • sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie długości 42,80m z rur PVC ze ścianką litą SN8 SDR34 ø 400x11,7mm, układanych na podsypce piaskowej grub. 20cm i pełną zasypką wykopu gruntem piaszczystym w pasie ulicy Sądowej, natomiast w terenie o nawierzchni gruntowej - zasypać piaskiem do wysokości 30cm, powyżej gruntem rodzimym,

 • układ podczyszczający:

separator lamelowy 30/150dm3/s z auto-zamknięciem i obejściem burzowym zintegrowany z osadnikiem o średnicy Dz=1776mm o pojemności 3000 dm3, wyposażony w układ zamykający. Po procesie podczyszczania ścieki odprowadzane będą do rzeki Gąsawki. Ujście wód oczyszczonych zapewnione będzie przez projektowany wylot z płyt betonowych ze ścianą oporową. Jest to wylot typu brzegowego o średnicy ø 0,40m. W licu ściany czołowej bezpośrednio na wylocie kolektora zaprojektowano kratę rzadką o prześwicie 100mm, wykonaną z płaskownika stalowego 15x60mm. Rejon wylotu należy umocnić narzutem z kamienia łamanego - głazów o wymiarach 16-20cm. Całość ułożyć na geowłókninie ułożonej na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.

 • Przykanaliki deszczowe od wpustów deszczowych wykonać z rur litych z PVC klasy S o średnicy 200x5,9mm układanych na podsypce piaskowej grubości 20cm. Włączenie przykanalików do kanału deszczowego wykonać poprzez studnie rewizyjne oraz przy pomocy trójników PVC. Na terenie utwardzonym w ulicy zasypkę kanałów wykonać gruntem piaszczystym.

 • Wpusty deszczowe uliczne zwykłe z osadnikiem piasku, bez syfonu z rusztem uchylnym z żeliwa szarego klasy D400 na zawiasach z ryglem zabezpieczającym . Studzienki wpustów ulicznych należy wykonać z prefabrykowanych elementów: · prefabrykowanego pierścienia odciążającego, · krążków pośrednich ø 0,50m, · elementu przyłączeniowego ø 0,50m, · dna osadnikowego ø 0,50m. W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej, należy zastosować drenaż zamontowany w dnie wykopu. Projekt odwodnienia winien wykonać wykonawca robót we współpracy z geologiem.

 • Pełna obsługa geodezyjna oraz oznakowanie ulic na czas budowy - w zakresie Wykonawcy. Rozbiórka nawierzchni - w zakresie Wykonawcy realizującego zadanie związane z przebudową dróg w obszarze starówki.

Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonawstwa zawiera załączona dokumentacja projektowa, geotechniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna i przedmiar robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.54-9, 45.23.24.24-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością - co najmniej jedno zadanie inwestycyjne, którego przedmiotem była budowa sieci sanitarnych z przepompownią ścieków lub budowa sieci kanalizacji deszczowej i separatora wód opadowych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazu robót wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał dysponowanie co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ , wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 7 do SIWZ i oświadczenia o posiadanych uprawnieniach zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • świadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane. 2. Kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne - długotrwałe i intensywne opady deszczu, wstrzymanie robót przez nadzór archeologiczny w przypadku odkryć archeologicznych, niekorzystne warunki gruntowo-wodne, odmienne od określonych w dokumentacji geologicznej; 2.zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 3.wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP pod nr 76448 – 2012 w dniu 13.03.2012r.
 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie_Sądowa.pdf (PDF, 65.KB) 2012-03-13 11:56:12 65.KB 639 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 217KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:56:12 217KB 159 razy
2 Dokumentacja geotechniczna.pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:56:12 4.2MB 735 razy
3 Żnin sieci wod-kan PRZEDMIAR.pdf (PDF, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:56:12 150KB 270 razy
4 Branża sanitarna.zip (ZIP, 7.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:56:12 7.3MB 226 razy
5 Branża konstrukcyjna.zip (ZIP, 650KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:56:12 650KB 162 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_0002.pdf (PDF, 515KB) 2012-04-03 10:37:34 515KB 696 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 13-03-2012 11:56:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-03-2014 12:59:58