Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji

Nr sprawy: DRI.271.7.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z podziałem na n/w zadania:

Zadanie nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zielnej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej O/M Leśna w Żninie,

Zadanie nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Żninie,

Zadanie nr 3 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na O/M ul. Podgórnej w Żninie,

Zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji projektowej na podłączenie posesji na trasie ul. Leśna - Białożewin do kolektora tłocznego.

W zakresie zamówienia ujęto wykonanie pełnobranżowych projektów budowlano - wykonawczych z uzgodnieniami, projektów geologicznych i innych niezbędnych opracowań wraz z decyzjami pozwolenia na budowę. Podkłady geodezyjne dla celów projektowych w zakresie Wykonawcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w projektowaniu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej min. po jednym opracowaniu. W przypadku zadania obejmującego obydwa sposoby sprowadzania ścieków wystarczy wskazanie jednego opracowania. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazu wykonanych usług zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 4 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania w branży kanalizacji sanitarnej. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli jest to wynikiem przedłużających się uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, bądź konieczności dokonania zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych; 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zielnej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej O/M Leśna w Żninie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Orientacyjna długość ulic do skanalizowania ca 1000mb. Kanalizacja sanitarna: istniejące uzbrojenie w kanalizację sanitarną w ul. Leśnej, ul. Cisowej i częściowo ul. Sosnowej. W projekcie należy uwzględnić skanalizowanie ul. Zielnej, Świerkowej oraz terenu pomiędzy O/M Leśna a ul. Zielną / zakres zaznaczono na załączonej mapce /. Ze względu na konfigurację terenu prawdopodobnie niezbędne będzie zastosowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej z przepompownią ścieków. Odgałęzienia od sieci w celu wykonania przyłącza sanitarnego, należy zaprojektować do granic posesji bądź działki. Kanalizacja deszczowa: należy zaprojektować kanalizacje deszczową w celu odwodnienia ulicy Zielnej. Przedmiotowy teren posiada plan miejscowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Żninie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji na budowę odcinka kolektora sanitarnego dł. ca 200mb ( rozważyć pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym rodzaj kolektora - grawitacyjny czy tłoczny z przepompownią ) w celu sprowadzenia ścieków z pawilonów handlowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Ułańskiej z uwzględnieniem docelowo możliwości podłączenia się ze ściekami z obiektów handlowych wzdłuż ulicy Dworcowej. Przedmiotowy teren posiada plan miejscowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na sprowadzenie ścieków z posesji położonych przy drodze od ul. Leśnej w Żninie do Białożewina.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wzdłuż drogi od granic m. Żnin do przepompowni zlokalizowanej w Białożewinie biegnie kolektor tłoczny, do którego należy sprowadzić ścieki z przyległych do niego posesji (ca 30 bud.) i nowo budowanych budynków. Do roli projektanta będzie należało przedstawienie propozycji rozwiązania sposobu podłączenia posesji do kolektora i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego - opracowanie projektu budowlanego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na skanalizowanie nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Podgórnej w Żninie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren objęty przedmiotem zamówienia zaznaczono na załączonej mapce syt.-wys. Włączenie projektowanej sieci do istniejącego kolektora średnicy 500 mm. Ze względu na konfigurację terenu niezbędne będzie zastosowanie odcinka kanalizacji ciśnieniowej z przepompownią ścieków. W lipcu 2010 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg wewnętrznych na obszarze części działek w rejonie ul. Podgórnej w Żninie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 76556 – 2012 w dniu 13.03.2012r.
 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 55.KB) 2012-03-13 11:40:53 55.KB 600 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - PT ks - 4 zadania.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:40:53 216KB 123 razy
2 Mapa - Zadanie 1.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:40:53 1.3MB 117 razy
3 Mapa - Zadanie 2.pdf (PDF, 906KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:40:53 906KB 114 razy
4 Mapa - Zadanie 3.pdf (PDF, 3.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:40:53 3.9MB 102 razy
5 Mapa - Zadanie 4.pdf (PDF, 904KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 11:40:53 904KB 107 razy
6 Zadanie 3 - materiał uzupełniający.pdf (PDF, 1.3MB) 2012-03-19 14:31:11 1.3MB 3 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 19_03_2012_14_31_12_Zadanie 3 - materiał uzupełniający.pdf (PDF, 1.3MB) 2012-03-19 14:31:11 1.3MB 5 razy
2 Zadanie 4 - ks OM Podgórna - materiał uzupełniający.pdf (PDF, 1.3MB) 2012-03-19 14:47:24 1.3MB 582 razy
3 Odpowiedź na pytania.pdf (PDF, 385KB) 2012-03-20 12:32:42 385KB 601 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_0001.pdf (PDF, 2.2MB) 2012-04-03 10:38:48 2.2MB 783 razy
2 Sprostowanie do wyniku.pdf (PDF, 1.5MB) 2012-04-06 13:12:53 1.5MB 966 razy
3 10_04_2012_09_27_26_Ogłoszenie.pdf (PDF, 250KB) 2012-04-10 09:27:26 250KB 595 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 13-03-2012 11:40:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 10-04-2012 09:27:26