Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin

Nr sprawy: DRI.271.4.2012                                                                                                                                                                  Żnin, 07.03.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie  przetargu nieograniczonego

powyżej 14.000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

na

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.um.znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz usługi z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin w ilości ca 8 121 m2, tj. 203,025 Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

a)      demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Żnin w ilości około 4 547 m2. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Żnin, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu,

b)      transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Żnin w ilości około 3.574 m2. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu. Orientacyjne miejsca lokalizacji wyrobów zawierających azbest w ramach wyżej opisanego zakresu przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ.

 2. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić: - sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, - nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy, - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac związanych z nimi.

 3.  Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg lub m2, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

 4. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu) oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest - miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu).

 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

a)      Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

b)      Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

c)       Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze zm.).

d)      Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367).

e)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.1824).

f)        Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

g)      Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010r. Nr 249, poz. 1673).

h)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).

i)        Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.).

j)        Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

a)      oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ;

b)       decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, wydanej przez właściwy organ administracji publicznej wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). W przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest- oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum jedną usługę usuwania i transportu materiałów zawierających azbest.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

a)      oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ;

b)      wykazu wykonanych robót/usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia i dołączonych dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 7 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować minimum 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

a)      oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ;

b)      oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 8 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować:

a)      3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824),

b)      co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą: uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należącej do izby zawodowej inżynierów budownictwa.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

a)      oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ;

b)      oświadczeń, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, szkolenia zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.       Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, wydana przez właściwy organ administracji publicznej wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). W przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania.

2.       Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje minimum 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)      w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia lub uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia - w zakresie terminu,

b)      zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu oraz ograniczenia zakresu umowy,

c)       w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy - w zakresie tych zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod numerem: 69450 – 2012 w dniu 07.03.2012

 

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                          Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 240KB) 2012-03-07 10:35:32 240KB 624 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-07 10:35:32 1.8MB 531 razy
Wynik postępowania
1 Azbest - wynik.pdf (PDF, 1.6MB) 2012-03-27 09:11:14 1.6MB 702 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 07-03-2012 10:35:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 07-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 27-03-2012 09:11:14