Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Publiczne - Zakres działania i zadania Gminy Żnin

Zadania publiczne

Zakres działania i zadania Gminy Żnin

 

Zgodnie z art.6 i art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa wyżej, należy do gminy.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy Żnin.

W szczególności zadania własne obejmują następujące sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię ( elektryczną) i cieplną oraz

 3. (gaz),

 4. (lokalnego transportu zbiorowego),

 5. ochrony zdrowia,

 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 8. edukacji publicznej,

 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 11. targowisk i hal targowych,

 12. zieleni gminnej i zadrzewień,

 13. cmentarzy gminnych,

 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 18. promocji gminy,

 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy szczególne nakładają na gminę także obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji np. porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem-Gminą Żnin zawarte w dniu 4 maja 1999r. w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami , kwaterami i grobami wojennymi ( Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr56, poz. 598) .

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, o których mowa wyżej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 08-03-2010 13:27:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Milejczak 25-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 25-02-2013 09:56:50