[ZB_004-2012] w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 13 stycznia 2012 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późń. zm.1)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną jako organ doradczy Burmistrza Żnina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej Komisją, na okres do dnia 31.12.2015 r.

§ 2. Powołuje się w skład Komisji :

1. inż. Aleksandrę Pawlik-Nowakrekomendowaną przez Północna Okręgową Izbę Urbanistów

2. arch. Piotra Brzezińskiegorekomendowanego przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. mgr Monikę Siadakprzedstawiciela Burmistrza Żnina, podinspektora ds. rozliczeń finansowych gminnego zasobu mieszkaniowego w Urzędzie Miejskim w Żninie

4. inż. Krystynę Gołaszewskąprzedstawiciela Burmistrza Żnina, Naczelnika Wydziału Dróg, Remontów i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 3. Organizację oraz zasady działania i finansowania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 4/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 13 stycznia 2012 r.

 

REGULAMIN

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminna Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna zwana dalej Komisją, jest powołana w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej ustawą i działa w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Rozdział II

Zasady powoływania Komisji

 

§ 2.1. Komisję powołuje Burmistrz Żnina w składzie i na czas określony, podany w zarządzeniu w sprawie powołania Komisji.

2. Burmistrz Żnina, określając skład Komisji, uwzględnia rekomendacje właściwych branżowych stowarzyszeń i samorządów zawodowych.

 

Rozdział III

Zadania, zakres działania i finansowania

 

§ 3. Komisja jest organem doradczym Burmistrza Żnina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.1. Komisja opracowuje opinie w sprawach dotyczących :

- projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektów zmiany studium – zgodnie z art. 11 pkt 5 ustawy,

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów zmianzgodnie z art. 17 pkt 6 a ustawy,

- analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz wieloletnich programów ich sporządzania – zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy.

2. Przewodniczący Komisji w sprawach budzących wątpliwości może formułować wnioski do Burmistrza Żnina o zlecenie opracowania opinii lub ekspertyzy przez specjalistów spoza Komisji.

3. Komisja finansowana jest w następujący sposób :

- członkowie rekomendowani przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500,00 brutto za opinię za jedno zagadnienie,

- członkowie, przedstawiciele gminy w ramach etatu pracownika urzędu.

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy Komisji

 

§ 5.1. Na pierwszym posiedzeniu członkowi Komisji wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Przewodniczący Komisji odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentuje na zewnątrz,

3. Sekretarz odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym za sporządzanie protokołów z posiedzeń i na ich podstawie projektów opinii.

 

§ 6.1. Sprawy do zaopiniowania kierowane na Komisję przez Burmistrza Żnina na wniosek własny lub podległych mu służb.

2. Posiedzenia przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Komisji. W razie jego nieobecności funkcje te wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Przewodniczący Komisji może zaproponować wykonanie stosownych opinii lub ekspertyz oraz specjalistów do ich wykonania.

4. Umowę na opracowanie opinii lub ekspertyzy za specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego Komisji zawiera Burmistrz.

5. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone u zleceniodawcy.

§ 7.1. Zawiadomienia członków komisji o terminie mającego odbyć się posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji należy wysłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowania wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być przesłane członkom komisji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

§ 8.1. Prawo udziału w posiedzeniach Komisji z głosem doradczym przysługuje Burmistrzowi i jego Zastępcy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, przedstawicielom służb podległych Burmistrzowi oraz ekspertom zaproszonym przez Przewodniczącego Komisji.

2. Przewodniczący ma prawo zaprosić przedstawicieli autora opracowania projektowego stanowiącego przedmiot prac Komisji.

§ 9.1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji i osoby zaproszone podpisują listę obecności.

2. Dla ważności ustaleń Komisji wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.

3. W razie nieobecności członkowi komisji przysługuje prawo złożenia na piśmie własnej opinii, co do omawianych spraw, opinia taka zostanie zaprezentowana przez Przewodniczącego na posiedzeniu Komisji.

§ 10.1. Komisja zobowiązana jest do przedstawienia pisemnej opinii prezentującej stanowisko Komisji dotyczące omawianych zagadnień.

2. Każdy członek Komisji ma prawo złożyć odrębną opinię.

3. Przygotowana opinia podlega uchwaleniu przez członków Komisji.

4. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Komisji.

5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

6. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu

§ 11.1. Zebrania Komisji protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności jest przechowywana i archiwizowana.

2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz.

3. W przypadku gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego oddzielnie.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

§ 12. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

 

 

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227 , Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901

Załączniki do pobrania

1 ZB_004_2012.pdf (PDF, 75KB) 2012-01-23 08:08:37 406 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 23-01-2012 08:08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 31-01-2012 10:15:00