[ZB_137-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 137/2011

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 21 września 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXIV/347/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 60, poz. 992 z późn. zm.3)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne będące własnością Gminy Żnin, opisane w  wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Adres nieruchomości

Dane geodezyjne

Numer księgi wiecz.

Nr lokalu

Pow. lokalu

[m2]

Opis lokalu

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena sprzedaży lokalu

Cena sprzedaży gruntu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Żnin

ul.Mickiewicza 26

Obręb Żnin działka:

nr 439

pow. 1432 m2,

14504

5

50,60

2 pokoje, łazienka z w.c., przedpokój, kuchnia

Przynależne pomieszczenia: piwnica o pow. 13,60 m2.

 

64/995

131 935,00

5 810,00

2.

Żnin

ul.Mickiewicza 26

Obręb Żnin działka:

nr 439

pow. 1432 m2,

14504

6

50,70

2 pokoje, łazienka z w.c., przedpokój, kuchnia

Przynależne pomieszczenia: piwnica o pow. 14,40 m2.

 

65/995

122 598,00

5 901,00

3.

Żnin

ul. 1000-lecia 2

Obręb Żnin działka:

nr 418/47

pow. 263 m2,

14887

10

34,50

2 pokoje, łazienka z w.c., przedpokój, kuchnia

Przynależne pomieszczenia: piwnica o pow. 3,30 m2.

38/1106

95 770,00

645,00

 

1. Nieruchomości leżą na obszarach, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg ewidencji gruntów użytki gruntowe: tereny mieszkaniowe (B).

2. Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, natomiast oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu stawką 23 %.

3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: I opłata 25 % ceny gruntu płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, opłaty roczne 1 % ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty mogą być aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresach nie krótszych niż jeden rok.

4. Lokale obciążone są umowami najmu. O fakcie przeznaczenia lokali do sprzedaży najemcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

6. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2011r. do dnia 17.10.2011r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wywieszono dnia:.……………………

Zdjęto dnia: .................................

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zgłoszeniem najemców ww. lokali mieszkalnych zamiaru ich nabycia, w celu realizacji tego wniosku niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zamieszczenie lokali w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_137-2011.pdf (PDF, 68KB) 2011-10-05 08:23:06 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 05-10-2011 08:23:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 21-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-10-2011 08:23:06