Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[1] Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze na stanowisko podinspektor ds. turystyki i promocji w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie

o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 1/2021

OR. 210.1.2021

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

podinspektor ds. turystyki i promocji w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urdnicze stanowisko pracy podinspektor ds. turystyki i promocji w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) podinspektor ds. turystyki i promocji - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

 2. posiada wykształcenie wyższe;

 3. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozporządzeń do w. wym. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;

 4. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;

 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. wykształcenie - preferowane z zakresu marketingu, dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub innych nauk społecznych lub studia podyplomowe z powyższych zakresów;

 2. predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność,

  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

 3. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

   2. doświadczenie w pracy w organach statutowych organizacji pozarządowych,

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

1) tworzenie warunków dla utrzymania i rozwoju lokalnej turystyki;

2) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, w tym udział w targach turystycznych, wydarzeniach promocyjnych, konsultacyjnych i szkoleniowych;

3) współpraca przy opracowywaniu materiałów z zakresu turystyki oraz obszaru działania organizacji pozarządowych z terenu gminy, a także innych materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem gminy Żnin i podmiotów działających na jej obszarze;

4) promowanie walorów turystycznych i gospodarczych Gminy Żnin, integrowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i prowadzenie bieżącej analizy rynku turystycznego;

5) współpraca z Punktem Informacji Turystycznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki w gminie Żnin;

6) prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie;

7) monitoring oferty turystycznej na terenie Gminy Żnin oraz ofert związanych z ruchem turystycznym (gastronomia, transport, usługi);

8) prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem wydarzeń Honorowym Patronatem Burmistrza Żnina;

9) współprowadzenie strony internetowej gminy oraz profili gminy na portalach społecznościowych;

10) współpraca przy przygotowywaniu materiałów do miesięcznika gminy Żnin - Żniniok;

11) współpraca przy organizowaniu imprez masowych;

10) praca przy przygotowaniu, obsłudze i prowadzeniu imprez masowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez gminę Żnin, gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz inne podmioty, w szczególności koncertów, wystaw, targów, jarmarków, festiwali, festynów oraz przedsięwzięć sportowych;

11) współpraca przy prowadzeniu spraw z zakresu promocji Gminy, w tym gospodarczej, kreowanie i inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych;

12) współpraca przy przygotowywaniu materiałów promujących inwestycje wewnętrzne i zewnętrzne na terenie Gminy Żnin;

13) współpraca z rzecznikiem prasowym, w szczególności przy:

a) prowadzeniu bazy kontaktów mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

b) przygotowaniu i obsłudze konferencji prasowych Burmistrza Żnin,

c) przygotowaniu i dystrybucji materiałów prasowych,

d) przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania mediów kierowane do Urzędu,

e) monitoringu mediów, przygotowywaniu sprostowań i polemik,

oraz zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności.

14) współpraca przy kompletowaniu dokumentacji fotograficznej urzędu;

15) współpraca przy realizacja zadań w zakresie integracji europejskiej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

16) bieżąca praca wydziału: obsługa klientów wydziału, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Żninie, projektów Zarządzeń Burmistrza Żnina, pism i decyzji, sporządzanie umów, porozumień, komunikatów medialnych, obsługa urządzeń biurowych;

17) współpraca z pozostałymi pracownikami wydziału przy organizowaniu i imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym i patriotycznym, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Żnin oraz podmiotami zewnętrznymi;

18) przygotowywanie materiałów prasowych i promocyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia polityki informacyjnej Gminy Żnin w środkach masowego przekazu, w obszarze dotyczącym zakresu obowiązków;

19) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się na terenie gminy Żnin, wydarzeń organizowanych przez gminę Żnin i gminne jednostki organizacyjne oraz wydarzeń, w których biorą udział przedstawiciele gminy Żnin, niezależnie od miejsca ich odbywania;

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 15.30 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 11.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 303 13 01 wew. 135. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Paweł Sikora - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 17 lutego 2021 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 17 lutego 2021 r.

 

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz i wymagane oświadczenia kandydata.doc (DOC, 50.00Kb) 2021-02-17 10:05:20 82 razy
2 zku_001-2013.pdf (PDF, 209.73Kb) 2021-02-17 10:05:20 66 razy
3 zku_011-2014-1.pdf (PDF, 215.33Kb) 2021-02-17 10:05:20 58 razy
4 zku_001-2015-1.pdf (PDF, 453.95Kb) 2021-02-17 10:05:20 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 17-02-2021 09:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 17-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 17-02-2021 10:08:22